Rocznik Ochrona Środowiska

2010 rok 

Rok: 2010 Vol.: 12 

Opublikowano: 26.10.2010


Podwodny odpływ podziemny do Morza Bałtyckiego 
Janusz Pempkowiak, Beata Szymczycha, Lech Kotwicki
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Wykorzystanie drobnoziarnistego kruszywa odpadowego do zrównoważonej produkcji prefabrykatów betonowych 
Jacek Katzer, Janusz Kobaka
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Charakterystyka emisji ze składowisk odpadów komunalnych 
Ewelina Staszewska, Małgorzata Pawłowska
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Analiza niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych. Część I - Ocena stanu wiedzy 
Tadeusz Bohdal
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza niestabilności przemian fazowych czynników energetycznych. Część II - Badania eksperymentalne własne 
Tadeusz Bohdal
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych z udziałem słonorośli oraz ich ochrona na obszarze wstecznej delty Świny 
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Tadeusz Durkowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Uwarunkowania i prognoza bezpieczeństwa energetycznego Polski na lata 2010-2110 
Stanisław Gawłowski, Renata Listowska-Gawłowska, Tadeusz Piecuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania przechodzenia rtęci z amalgamatów stomatologicznych do roztworu sztucznej śliny 
Ewa Leśniewska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Jadwiga Albińska, Tadeusz Paryjczak, Jerzy Sokołowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Słoma kukurydziana jako surowiec do produkcji biogazu 
Leszek Styszko, Adam Majewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ sposobu i terminu stosowania osadów komunalnych na skład chemiczny gleby i runi trawników 
Teodor Kitczak, Henryk Czyż, Anna Kiepas-Kokot
Pełny tekst - PDF (Polski)

Stymulowanie personelu na podstawie zrównoważonego systemu wskaźników (BSC) 
Arkadiy Ivanov, Aleksander Szkarowski, Vera Nikołaeva
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ małej zapory na zmiany składu ichtiofauny w cieku Sitna w ciągu 9 lat (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego) 
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Tomasz Krepski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania biogazu według technologii MT-ENERGIER 
Kazimierz Szymański
Pełny tekst - PDF (Polski)

Matematyczne modelowanie sieci wodociągowych 
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej 
Agnieszka Hłobił
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka florystyczna runi oraz ocena fitoindykacyjna warunków siedliskowych wybranych łąk śródleśnych 
Joanna Szydłowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza produkcji i zużycia wody w Pile 
Antoni Waldemar Żuchowicki, Monika Telega
Pełny tekst - PDF (Polski)

Hybrydyzacja wśród ryb - przyczyny i jej znaczenie 
Lucyna Kirczuk, Józef Domagała
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ warunków pozyskania biomasy na odrastanie pędów wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu 
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka stanu użytkowania małego zbiornika zaporowego Nowaki na Korzkwi 
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska, Barbara Wiatkowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów powstających podczas odwadniania komunalnych osadów ściekowych w procesie sedymentacji odśrodkowej 
Anna Kowalczyk, Justyna Kutryn, Tadeusz Piecuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ promieniowania mikrofalowego na przebieg fermentacji metanowej odpadów poubojowych w warunkach termofitowych 
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Stan ekologiczny wód Kanału Radackiego na podstawie wskaźników i indeksów biotycznych 
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Marta Konieczna, Katarzyna Pikuła
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania nad wielkością ziaren skrobi w różnych odmianach ziemniaka pod kątem możliwości zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska wodnego odpadami produkcyjnymi 
Edward Ratuszniak, Aldona Kubas
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena aktualnej sytuacji w zaopatrzeniu w wodę w Polsce na tle sytuacji w świecie 
Wojciech Kuczyński, Waldemar Żuchowicki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Usuwanie substancji organicznych z roztworów wodnych z wykorzystaniem ceramicznych membran ultrafiltracyjnych 
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska, Katarzyna Majewska-Nowak, Joanna Kawiecka-Skowron
Pełny tekst - PDF (Polski)

Pobory wody przez mieszkańców budynku wielorodzinnego 
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Gawin
Pełny tekst - PDF (Polski)

Odwadnianie szlamu węglowego na drodze periodycznej filtracji wirowej 
Michał Palica, Karolina Wątor, Jan Thullie, Łukasz Kurowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie procesu Fentona i sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków z produkcji okien drewnianych 
Krzysztof Piaskowski, Renata Świderska-Dąbrowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie modeli matematycznych procesu sorpcji do opisu usuwania HCH na wermikompoście
Katarzyna Ignatowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza rozbiorów wody na wybranym terenie Pomorza Środkowego - w gminie Sianów
Danuta Usidus, Aleksandra Drozdowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Porównanie biotycznych i abiotycznych zmian WWA w glebie nawożonej osadami ściekowymi 
Maria Włodarczyk-Makuła
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ warunków uprawy na pozyskanie biomasy wierzby energetycznej w czteroletnim cyklu 
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Monika Ignatowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena suszy meteorologicznej na terenach pogórniczych w rejonie Konina 
Piotr Stachowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Aromaterapia jako wspomaganie w psychopedagogice 
Agnieszka Hłobił, Izabela Piecuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Statyka biofiltracji wybranych układów lotnych związków organicznych i złóż naturalnych 
Klaudia Chmiel-Kurowska, Anna Gawlik, Michał Palica
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania efektu oczyszczania ścieków produkcyjnych zawierających kleje organiczne w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulanta PAX XL 19F i PIX 113 
Barbara Juraszka, Aleksandra Sumara
Pełny tekst - PDF (Polski)

Pasożyty pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) wsiedlonego do Chojnówki - cieku w Puszczy Bukowej k. Szczecina 
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Robert Czerniawski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Dobór parametrów konstrukcyjnych przesiewacza dwuczęstościowego przeznaczonego do klasyfikacji odpadów mineralnych 
Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę 
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Udział frakcji ChZT w ściekach mleczarskich w oczyszczalni stosującej intensywne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu 
Wojciech Dąbrowski, Monika Puchlik
Pełny tekst - PDF (Polski)

Usuwanie barwnika Basic Violet 10 z roztworów wodnych na zeolicie 
Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Iwona Moczkowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Kształtowanie się zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego 
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie hybrydowego układu oczyszczania do separacji substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych 
Izabela Kowalska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Porównanie wyników bilansu fosforu w aspekcie monitorowania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych 
Jerzy Kupiec
Pełny tekst - PDF (Polski)

Frakcje ChZT w ściekach komunalnych o dużym udziale ścieków z przemysłu spożywczego 
Joanna Struk-Sokołowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Bilans wodny śródleśnego oczka wodnego 
Mariusz Korytowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania nad elektrolitycznym wspomaganiem procesu denitryfikacji w biologicznym złożu tarczowym 
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Katarzyna Sominka
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania stężenia CO2 w powietrzu podglebowym w rejonie Tarnowa pod kątem monitoringu składowania dwutlenku węgla 
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak, Magdalena Wdowin, Katarzyna Batkiewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Bilans biogenów Jeziora Tomickiego 
Agnieszka E. Ławniczak, Janina Zbierska, Barbara Andrzejewska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Hydrauliczne badania modelowe filarów mostowych na przykładzie wybranych mostów Opola 
Tomasz Tymiński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ sposobu wstępnego preparowania odpadów poubojowych na ilość i skład powstającego biogazu w warunkach fermentacji termofilowej 
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski 
Adam Zydroń, Piotr Hausa
Pełny tekst - PDF (Polski)

Sedymentacja siarczanu baru w osadniku jako metoda ograniczenia ilości osadów stałych w rurociągu odpływowym KWK "Jankowice" 
Marian Branny, Justyna Swolkień
Pełny tekst - PDF (Polski)

Określenie wpływu dodania do paleniska katalizatora REDUXCO na skuteczność i niezawodność pracy kotła WR 15-N w ciepłowni w Strzelcach Opolskich".
Włodzimierz Przybylski, Marek Majcher, Leszek Borkowski, Aleksandra Jaroszek
Pełny tekst - PDF (Polski)