Rocznik Ochrona Środowiska

2012 rok 

Rok: 2012 Vol.: 14 

Opublikowano: 26.10.2012


Badania nad technologiami odzysku biogazu z biomasy z żywnościowych odpadów komunalnych: przegląd
Jin Yiying, Wen Junjie, Nie Yongfeng, Chen Huanlin, Wang Guicai
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Liczebność i struktura zbiorowisk orzęsków w urządzeniach oczyszczalni ścieków Hajdów
Roman Babko, Grzegorz Łagód, Katarzyna M. Jaromin-Gleń
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Charakterystyka obciążenie-CMOD fibrokompozytów cementowych na bazie ceramicznego kruszywa odpadowego
Jacek Domski, Jacek Katzer, Dariusz Fajto Load-CMOD
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Odzysk energii z osadów ściekowych
Yucheng Cao, Shengdao Shan
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Sposób wykorzystania poliuretanu po zakończeniu jego cyklu żywotności
Vojtěch Václavík, Jan Valíček, Tomáš Dvorský, Tadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz, Marta Harničárová, Milena Kušnerová, Jaromír Daxner, Miroslava Bendová
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Pomiary wilgotności in-situ przy zastosowaniu powierzchniowych sond TDR
Zbigniew Suchorab
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Ocena szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie pomiarów meteorologicznych
Marek Kiedrowicz, Krzysztof Rokosz, Zuzana Palková, Jan Valíček
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Lubelskie doświadczenia we współspalaniu odpadów komunalnych w przemyśle cementowym
Yucheng Cao, Lucjan Pawłowski
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Zooplankton trzech przymiejskich jezior na tle wybranych warunków abiotycznych
Łukasz Sługocki, Robert Czerniawski, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Zasady procesu sterowania systemami nawadniającymi w oparciu o teorię kolejkowania
Zuzana Palková, Tomáš Rodný, Imrich Okenka, Marek Kiedrowicz
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu oraz zdjęć lotniczych przy wyznaczania stref zagrożenia powodziowego w małych zlewniach rzek nizinnych
Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Rafał Wróżyński
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Modyfikacje dotyczące powietrza spalania w kotle pirolitycznym
Vlastimil Kuběna, Jana Müllerová, Jan Valíček, Marta Harničárová, Tadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz, Vojtěch Václavík, Roman Michalovič
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Prognozowanie rolniczych emisji CO2 i związek z wybranymi zmiennymi w krajach OECD
Alicja Kolasa-Więcek
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Nowe nieinwazyjne metody alternatywnego określania wydajności komórek termoelektrycznych
Milena Kušnerová, Jan Valíček, Tadeusz Hryniewicz, Marta Harničárová, Krzysztof Rokosz, Vojtěch Václavík, Miroslava Bendová, Jana Müllerová
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Adsorpcja cyjanku sodu na węglach aktywnych
Wiesław Stelmaszuk
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Identyfikacja modelu systemu rozjaśniania i zaprojektowania regulatora PID w celu oszczędności energii przy wykorzystaniu programu MATLAB i funkcjonalności LabVIEW
źubomír Nagy, Zuzana Palková, Jan Valíček, Marek Kiedrowicz, Krzysztof Rokosz, Pavel Kovač
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Zagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo
Wiktoria Sobczyk, Agnieszka Biedrawa-Kozik, Anna Kowalska
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Biosorpcja uranu (VI) z wody naturalnej
Wiesław Stelmaszuk, Galina Nikovskaya
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Wykorzystanie drobnouziarnionych odpadów ze wzbogacania węgla w rejonie Ostrava-Karvina
Miluše Hlavatá, Vladimír Čablík
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Biogazownie utylizacyjne jako propozycja utylizacji osadów ściekowych w odniesieniu do ustawodawstwa polskiego
Paweł Kogut, Filip Kaczmarek, Tomasz Dąbrowski, Jacek Piekarski
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Rola państwa w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w kapitale ludzkim, technologii i ochronie środowiska
Yucheng Cao, Izabela Piecuch
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Walory florystyczne, użytkowe i przyrodnicze użytków zielonych na tarasie zalewowym doliny Warty
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Adrian Sarnowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Transformacje odcieków jako rezultat technicznych zabiegów na składowiskach odpadów komunalnych
Kazimierz Szymański, Robert Nowak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ budowli hydrotechnicznych na renaturyzację gospodarki wodnej Polderu Zagórów
Czesław Przybyła, Albert Malinger, Karol Mrozik
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ nawożenia azotem na wybrane cechy wierzby krzewiastej w czteroletnim cyklu uprawy
Monika Ignatowicz, Leszek Styszko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji
Anna Jaśkowska, Andrzej Dudziak, Robert Borc
Pełny tekst - PDF (Polski)

Modelowanie skraplania czynników chłodniczych w obszarze pary przegrzanej
Magdalena Florianowicz, Łukasz Bohdal
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości zagospodarowania odpadów organicznych, jako źródła masy organicznej w budowie podłoży trawnikowych
Teodor Kitczak, Henryk Czyż, Anna Kiepas-Kokot
Pełny tekst - PDF (Polski)

Źródła oraz metody badań związków arsenu w próbkach środowiskowych
Olimpia Burzyńska, Izabela Siebielska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Gleby organiczne projektowanego użytku ekologicznego „Łąki koło Owczar”
Adam Sammel, Piotr Siuda, Wojciech Mrugowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena stanu ekologicznego wód rzeki Regi na odcinku w obszarze miasta Gryfice
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Wojcieszonek, Katarzyna Pikuła
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zróżnicowanie warunków hydrologicznych Kostrzyneckiego Rozlewiska i Polderu Cedyńskiego w dolinie Odry
Grażyna Kamińska, Leopold Winkler
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ modyfikacji zeolitów na ich właściwości fizykochemiczne
Renata Świderska-Dąbrowska, Rafał Schmidt
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ wstępnej ultradźwiękowej sonifikacji serwatki kwaśnej na efektywność procesu fermentacji metanowej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Anna Grala, Magda Dudek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ gęstości sadzenia na długość, grubość i liczbę pędów w karpie wierzby w czteroletnim cyklu uprawy
Adriana Borzymowska, Leszek Styszko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej
Izabela Krupińska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza mikrobiologiczna produktów mlecznych i potencjalne źródła ich skażenia
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena wpływu zmian użytkowania terenu na odpływy wezbraniowe przy użyciu metody SCS-CN
Antoni T. Miler
Pełny tekst - PDF (Polski)

Żywotność i zdrowotność nasion Lupinus angustifolius L. traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Żywotność i zdrowotność nasion Vicia faba L. i V. sativa L. traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Mapy gruntowe z XIX wieku jako źródło nazw obiektów fizjograficznych (na przykładzie wybranych wsi z terenu Wielkopolski)
Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania efektywności usuwania azotu amonowego na wybranych materiałach sorpcyjnych
Krzysztof Piaskowski, Robert Nowak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wyznaczenie wielkości opadu efektywnego i przepływów maksymalnych w małych zlewniach niezurbanizowanych
Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Agnieszka Wolak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza numeryczna wydajności cieplnej konwekcyjnego wymiennika ciepła obudowanego poziomymi płytami
Magdalena Orłowska, Marian Czapp
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwość zastosowania odczynnika Fentona w procesach usuwania formaldehydu ze ścieków pochodzących z przemysłu drzewnego
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Magda Dudek, Anna Grala
Pełny tekst - PDF (Polski)

Bioługowanie metali ciężkich z odpadów pogalwanicznych przy neutralnym pH środowiska, w obecności bakterii produkujących biosurfaktanty
Ewa Karwowska, Dorota Andrzejewska-Morzuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Specjacja wybranych składników rozpuszczonych w wodach gruntowych układu katenalnego na Pojezierzu Poznańskim
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ temperatury, intensywności mieszania oraz napowietrzania na efektywność procesu bioługowania metali z wybranych odpadów przemysłowych
Dorota Andrzejewska-Morzuch, Ewa Karwowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Hydrochemiczne konsekwencje zasilania zbiorników przepływowych wodami zanieczyszczonymi
Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała
Pełny tekst - PDF (Polski)

System ekspertowy do oceny układu systemu dystrybucji wody sporządzony za pomocą wnioskowania indukcyjnego
Jacek Dawidowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Kierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
Maciej Gliniak, Wiktoria Sobczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmiany stanów i zapasów wody w lesie mieszanym świeżym na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena jakości zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku operator sprzętu – wysypiskowy na składowisku odpadów komunalnych ZGO – 1R
Zygmunt Korban, Marek Profaska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ dodatku węgla brunatnego na parametry struktury gleby rozwijającej się z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badanie emisji formaldehydu z wyrobów budowlanych metodą komorową z zastosowaniem techniki GC-MS-PT
Małgorzata Danuta Nowacka, Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ekonomiczne aspekty budowy i eksploatacji suszarni słonecznej
Czesław Przybyła, Janusz Filipiak, Jerzy Bykowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego
Agnieszka Żelazna
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ dodatku pyłu z węgla brunatnego na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomu uprawnego gleby powstającej z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba, Zbigniew Kaczmarek, Piotr Gajewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmiana właściwości filtracyjnych flotokoncentratu węglowego poddanego filtracji wirowej po sonifikacji flokulantu
Michał Palica, Michał Drzazga, Andrzej Gierczycki, Agnieszka Gozdek, Jan Thullie
Pełny tekst - PDF (Polski)

Polityka przestrzenna gmin wiejskich na tle zmian zagospodarowania przestrzennego wynikających z suburbanizacji
Karol Mrozik, Michał Bossy, Katarzyna Zaręba
Pełny tekst - PDF (Polski)

Usuwanie ortofosforanów ze ścieków syntetycznych o niskim pH z wykorzystaniem metody roztwarzania metali i elektrokoagulacji
Izabela Wysocka, Wojciech Ładuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przykładowe badania uciążliwości emisji hałasu z ciągu komunikacyjnego
Marek Profaska, Zygmunt Korban, Rafał Kernert
Pełny tekst - PDF (Polski)

Występowanie kwaśnych deszczy w województwie podlaskim w latach 2002–2009
Sławomir Roj-Rojewski, Marlena Sakowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ dodatku granulatu z ubocznych produktów spalania odpadów komunalnych na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych
Waldemar Kępys, Radosław Pomykała
Pełny tekst - PDF (Polski)

Efektywność robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w programie „Rowy”
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Renata Marcinkowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Emisja zanieczyszczeń pyłowych na etapie eksploatacji oraz zamykania składowiska odpadów poflotacyjnych kopalni rudy Zn-Pb „Trzebionka
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Tadeusz Kurek, Janusz Mazurek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena możliwości zastosowania modelu AGNPS do szacowania ładunków azotu i fosforu wymywanych ze zlewni rolniczych
Mariusz Sojka
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wybrane problemy wydobycia gazu łupkowego
Maciej Michałowski, Barbara Tora, Vladimír Čablík, Lenka Černotová
Pełny tekst - PDF (Polski)

Określenie wpływu sekwestracji ditlenku węgla na właściwości technologiczne zaczynów cementowych celem bezpiecznego dla środowiska składowania geologicznego
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Stanisław Stryczek, Eugeniusz Mokrzycki, Radosław Pomykała
Pełny tekst - PDF (Polski)

Funkcjonowanie małych zbiorników nizinnych z wydzieloną częścią wstępną na przykładzie zbiorników Jezioro Kowalskie i Stare Miasto
Joanna Wicher-Dysarz, Jolanta Kanclerz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości zastosowania wskaźnika chlorkowobromkowego w badaniach genezy zasolenia i jakości wód
Bogumiła Winid
Pełny tekst - PDF (Polski)

Odpady stałe ze spalania węgla kamiennego w sektorze komunalno-mieszkaniowym
Katarzyna Stala-Szlugaj
Pełny tekst - PDF (Polski)

Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
Barbara Uliasz-Misiak, Bogumiła Winid
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wstępne wyniki testu aparatury do ciągłego pomiaru stężenia CO2 w powietrzu glebowym na stanowisku w Szczawnicy
Radosław Tarkowski, Wiesław Sroczyński, Katarzyna Luboń, Magdalena Wdowin
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ zmian technologicznych w kolektorze „Olza” na skład chemiczny wód rzeki Odry i jej dopływów
Justyna Swolkień, Krzysztof Filek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Psychopedagogiczne aspekty aktywnego nauczania przyrody
Agnieszka Hłobił
Pełny tekst - PDF (Polski)

Określenie atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na tle walorów przyrodniczych w gminie Kórnik
Adam Zydroń
Pełny tekst - PDF (Polski)

Psychopedagogiczny wymiar ekofilozofii w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Renata Kaczmarek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2001–2010
Adam Zydroń, Piotr Szczepański
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ edukacji ekologicznej i zdrowotnej na zmianę zachowań, postaw i jakości życia uczniów
Katarzyna Sikora
Pełny tekst - PDF (Polski)