logo en

Rocznik Ochrona Środowiska

e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X) 

2012 rok 


Rok
: 2012
Vol.: 14 

Opublikowano: 26.10.2012


Badania nad technologiami odzysku biogazu z biomasy z żywnościowych odpadów komunalnych: przegląd
Jin Yiying, Wen Junjie, Nie Yongfeng, Chen Huanlin, Wang Guicai
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Liczebność i struktura zbiorowisk orzęsków w urządzeniach oczyszczalni ścieków Hajdów
Roman Babko, Grzegorz Łagód, Katarzyna M. Jaromin-Gleń
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Charakterystyka obciążenie-CMOD fibrokompozytów cementowych na bazie ceramicznego kruszywa odpadowego
Jacek Domski, Jacek Katzer, Dariusz Fajto Load-CMOD
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Odzysk energii z osadów ściekowych
Yucheng Cao, Shengdao Shan
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Sposób wykorzystania poliuretanu po zakończeniu jego cyklu żywotności
Vojtěch Václavík, Jan Valíček, Tomáš Dvorský, Tadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz, Marta Harničárová, Milena Kušnerová, Jaromír Daxner, Miroslava Bendová
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Pomiary wilgotności in-situ przy zastosowaniu powierzchniowych sond TDR
Zbigniew Suchorab
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Ocena szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie pomiarów meteorologicznych
Marek Kiedrowicz, Krzysztof Rokosz, Zuzana Palková, Jan Valíček
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Lubelskie doświadczenia we współspalaniu odpadów komunalnych w przemyśle cementowym
Yucheng Cao, Lucjan Pawłowski
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Zooplankton trzech przymiejskich jezior na tle wybranych warunków abiotycznych
Łukasz Sługocki, Robert Czerniawski, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Zasady procesu sterowania systemami nawadniającymi w oparciu o teorię kolejkowania
Zuzana Palková, Tomáš Rodný, Imrich Okenka, Marek Kiedrowicz
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu oraz zdjęć lotniczych przy wyznaczania stref zagrożenia powodziowego w małych zlewniach rzek nizinnych
Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Rafał Wróżyński
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Modyfikacje dotyczące powietrza spalania w kotle pirolitycznym
Vlastimil Kuběna, Jana Müllerová, Jan Valíček, Marta Harničárová, Tadeusz Hryniewicz, Krzysztof Rokosz, Vojtěch Václavík, Roman Michalovič
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Prognozowanie rolniczych emisji CO2 i związek z wybranymi zmiennymi w krajach OECD
Alicja Kolasa-Więcek
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Nowe nieinwazyjne metody alternatywnego określania wydajności komórek termoelektrycznych
Milena Kušnerová, Jan Valíček, Tadeusz Hryniewicz, Marta Harničárová, Krzysztof Rokosz, Vojtěch Václavík, Miroslava Bendová, Jana Müllerová
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Adsorpcja cyjanku sodu na węglach aktywnych
Wiesław Stelmaszuk
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Identyfikacja modelu systemu rozjaśniania i zaprojektowania regulatora PID w celu oszczędności energii przy wykorzystaniu programu MATLAB i funkcjonalności LabVIEW
źubomír Nagy, Zuzana Palková, Jan Valíček, Marek Kiedrowicz, Krzysztof Rokosz, Pavel Kovač
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Zagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo
Wiktoria Sobczyk, Agnieszka Biedrawa-Kozik, Anna Kowalska
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Biosorpcja uranu (VI) z wody naturalnej
Wiesław Stelmaszuk, Galina Nikovskaya
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Wykorzystanie drobnouziarnionych odpadów ze wzbogacania węgla w rejonie Ostrava-Karvina
Miluše Hlavatá, Vladimír Čablík
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Biogazownie utylizacyjne jako propozycja utylizacji osadów ściekowych w odniesieniu do ustawodawstwa polskiego
Paweł Kogut, Filip Kaczmarek, Tomasz Dąbrowski, Jacek Piekarski
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Rola państwa w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w kapitale ludzkim, technologii i ochronie środowiska
Yucheng Cao, Izabela Piecuch
  Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Walory florystyczne, użytkowe i przyrodnicze użytków zielonych na tarasie zalewowym doliny Warty
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Adrian Sarnowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Transformacje odcieków jako rezultat technicznych zabiegów na składowiskach odpadów komunalnych
Kazimierz Szymański, Robert Nowak
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ budowli hydrotechnicznych na renaturyzację gospodarki wodnej Polderu Zagórów
Czesław Przybyła, Albert Malinger, Karol Mrozik
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ nawożenia azotem na wybrane cechy wierzby krzewiastej w czteroletnim cyklu uprawy
Monika Ignatowicz, Leszek Styszko
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji
Anna Jaśkowska, Andrzej Dudziak, Robert Borc
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Modelowanie skraplania czynników chłodniczych w obszarze pary przegrzanej
Magdalena Florianowicz, Łukasz Bohdal
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Możliwości zagospodarowania odpadów organicznych, jako źródła masy organicznej w budowie podłoży trawnikowych
Teodor Kitczak, Henryk Czyż, Anna Kiepas-Kokot
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Źródła oraz metody badań związków arsenu w próbkach środowiskowych
Olimpia Burzyńska, Izabela Siebielska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Gleby organiczne projektowanego użytku ekologicznego „Łąki koło Owczar”
Adam Sammel, Piotr Siuda, Wojciech Mrugowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena stanu ekologicznego wód rzeki Regi na odcinku w obszarze miasta Gryfice
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Wojcieszonek, Katarzyna Pikuła
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Zróżnicowanie warunków hydrologicznych Kostrzyneckiego Rozlewiska i Polderu Cedyńskiego w dolinie Odry
Grażyna Kamińska, Leopold Winkler
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ modyfikacji zeolitów na ich właściwości fizykochemiczne
Renata Świderska-Dąbrowska, Rafał Schmidt
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ wstępnej ultradźwiękowej sonifikacji serwatki kwaśnej na efektywność procesu fermentacji metanowej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Anna Grala, Magda Dudek
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ gęstości sadzenia na długość, grubość i liczbę pędów w karpie wierzby w czteroletnim cyklu uprawy
Adriana Borzymowska, Leszek Styszko
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej
Izabela Krupińska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Analiza mikrobiologiczna produktów mlecznych i potencjalne źródła ich skażenia
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena wpływu zmian użytkowania terenu na odpływy wezbraniowe przy użyciu metody SCS-CN
Antoni T. Miler
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Żywotność i zdrowotność nasion Lupinus angustifolius L. traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Żywotność i zdrowotność nasion Vicia faba L. i V. sativa L. traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Mapy gruntowe z XIX wieku jako źródło nazw obiektów fizjograficznych (na przykładzie wybranych wsi z terenu Wielkopolski)
Anna Oliskiewicz-Krzywicka
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Badania efektywności usuwania azotu amonowego na wybranych materiałach sorpcyjnych
Krzysztof Piaskowski, Robert Nowak
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wyznaczenie wielkości opadu efektywnego i przepływów maksymalnych w małych zlewniach niezurbanizowanych
Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Agnieszka Wolak
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Analiza numeryczna wydajności cieplnej konwekcyjnego wymiennika ciepła obudowanego poziomymi płytami
Magdalena Orłowska, Marian Czapp
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Możliwość zastosowania odczynnika Fentona w procesach usuwania formaldehydu ze ścieków pochodzących z przemysłu drzewnego
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Magda Dudek, Anna Grala
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Bioługowanie metali ciężkich z odpadów pogalwanicznych przy neutralnym pH środowiska, w obecności bakterii produkujących biosurfaktanty
Ewa Karwowska, Dorota Andrzejewska-Morzuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Specjacja wybranych składników rozpuszczonych w wodach gruntowych układu katenalnego na Pojezierzu Poznańskim
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ temperatury, intensywności mieszania oraz napowietrzania na efektywność procesu bioługowania metali z wybranych odpadów przemysłowych
Dorota Andrzejewska-Morzuch, Ewa Karwowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Hydrochemiczne konsekwencje zasilania zbiorników przepływowych wodami zanieczyszczonymi
Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

System ekspertowy do oceny układu systemu dystrybucji wody sporządzony za pomocą wnioskowania indukcyjnego
Jacek Dawidowicz
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Kierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”
Maciej Gliniak, Wiktoria Sobczyk
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Zmiany stanów i zapasów wody w lesie mieszanym świeżym na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena jakości zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku operator sprzętu – wysypiskowy na składowisku odpadów komunalnych ZGO – 1R
Zygmunt Korban, Marek Profaska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ dodatku węgla brunatnego na parametry struktury gleby rozwijającej się z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Badanie emisji formaldehydu z wyrobów budowlanych metodą komorową z zastosowaniem techniki GC-MS-PT
Małgorzata Danuta Nowacka, Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ekonomiczne aspekty budowy i eksploatacji suszarni słonecznej
Czesław Przybyła, Janusz Filipiak, Jerzy Bykowski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego
Agnieszka Żelazna
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ dodatku pyłu z węgla brunatnego na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomu uprawnego gleby powstającej z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba, Zbigniew Kaczmarek, Piotr Gajewski
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Zmiana właściwości filtracyjnych flotokoncentratu węglowego poddanego filtracji wirowej po sonifikacji flokulantu
Michał Palica, Michał Drzazga, Andrzej Gierczycki, Agnieszka Gozdek, Jan Thullie
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Polityka przestrzenna gmin wiejskich na tle zmian zagospodarowania przestrzennego wynikających z suburbanizacji
Karol Mrozik, Michał Bossy, Katarzyna Zaręba
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Usuwanie ortofosforanów ze ścieków syntetycznych o niskim pH z wykorzystaniem metody roztwarzania metali i elektrokoagulacji
Izabela Wysocka, Wojciech Ładuch
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Przykładowe badania uciążliwości emisji hałasu z ciągu komunikacyjnego
Marek Profaska, Zygmunt Korban, Rafał Kernert
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Występowanie kwaśnych deszczy w województwie podlaskim w latach 2002–2009
Sławomir Roj-Rojewski, Marlena Sakowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ dodatku granulatu z ubocznych produktów spalania odpadów komunalnych na właściwości zawiesin popiołowo-wodnych
Waldemar Kępys, Radosław Pomykała
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Efektywność robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w programie „Rowy”
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Renata Marcinkowska
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych na etapie eksploatacji oraz zamykania składowiska odpadów poflotacyjnych kopalni rudy Zn-Pb „Trzebionka
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Tadeusz Kurek, Janusz Mazurek
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena możliwości zastosowania modelu AGNPS do szacowania ładunków azotu i fosforu wymywanych ze zlewni rolniczych
Mariusz Sojka
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wybrane problemy wydobycia gazu łupkowego
Maciej Michałowski, Barbara Tora, Vladimír Čablík, Lenka Černotová
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Określenie wpływu sekwestracji ditlenku węgla na właściwości technologiczne zaczynów cementowych celem bezpiecznego dla środowiska składowania geologicznego
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Stanisław Stryczek, Eugeniusz Mokrzycki, Radosław Pomykała
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Funkcjonowanie małych zbiorników nizinnych z wydzieloną częścią wstępną na przykładzie zbiorników Jezioro Kowalskie i Stare Miasto
Joanna Wicher-Dysarz, Jolanta Kanclerz
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Możliwości zastosowania wskaźnika chlorkowobromkowego w badaniach genezy zasolenia i jakości wód
Bogumiła Winid
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Odpady stałe ze spalania węgla kamiennego w sektorze komunalno-mieszkaniowym
Katarzyna Stala-Szlugaj
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
Barbara Uliasz-Misiak, Bogumiła Winid
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wstępne wyniki testu aparatury do ciągłego pomiaru stężenia CO2 w powietrzu glebowym na stanowisku w Szczawnicy
Radosław Tarkowski, Wiesław Sroczyński, Katarzyna Luboń, Magdalena Wdowin
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ zmian technologicznych w kolektorze „Olza” na skład chemiczny wód rzeki Odry i jej dopływów
Justyna Swolkień, Krzysztof Filek
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Psychopedagogiczne aspekty aktywnego nauczania przyrody
Agnieszka Hłobił
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Określenie atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na tle walorów przyrodniczych w gminie Kórnik
Adam Zydroń
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Psychopedagogiczny wymiar ekofilozofii w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Renata Kaczmarek
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2001–2010
Adam Zydroń, Piotr Szczepański
  Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ edukacji ekologicznej i zdrowotnej na zmianę zachowań, postaw i jakości życia uczniów
Katarzyna Sikora
  Pełny tekst - PDF (Polski)