Rocznik Ochrona Środowiska

2011 rok 

Rok: 2011 Vol.: 13 

Opublikowano: 26.10.2011


Badania laboratoryjne i pilotowe nad zintegrowanym oczyszczaniem spalin z dwutlenku siarki, tlenków azotu i rtęci w układach mokrego odsiarczania spalin
Renata Krzyżyńska, Yongxin Zhao Arcadis, Nick D. Hutson
Pełny tekst - PDF (English)

Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony
Lucjan Pawłowski
Pełny tekst - PDF (English)

Podstawy stosowania wysokociśnieniowej strugi wodnej do wydobywania konkrecji polimetalicznych z dna oceanicznego
Przemysław Borkowski, Józef Borkowski
Pełny tekst - PDF (English)

Związki metali ciężkich w ściekach komunalnych oraz osadach ściekowych
Kazimierz Szymański, Beata Janowska, Piotr Jastrzębski
Pełny tekst - PDF (English)

Lotne związki organiczne w prywatnych i publicznych środkach transportu
Marzenna R. Dudzińska
Pełny tekst - PDF (English)

Ekonomicznie efektywne metody podejmowania decyzji dotyczących rekultywacji terenów pogórniczych przy użyciu danych geoprzestrzennych i analizy wielokryterialnej
Nicos V. Spyropoulos
Pełny tekst - PDF (English)

CNG - nowy sposób morskich dostaw gazu ziemnego
Jakub Żuchowicki, Tomasz Lelonek
Pełny tekst - PDF (English)

Wprowadzenie biodegradowalnych butelek PLA - badania socjologiczne świadomości materiałów opakowaniowych w Republice Czeskiej
Romana Topiarzova, Vladimír Čablík, Lucie Nezvalová, Peter Fečko, Barbara Tora
Pełny tekst - PDF (English)

Zastosowanie bentonitu i jego modyfikacji do procesu sorpcji
Lenka Fusova, Katerina Cechlova, Vladimir Čablík, Barbara Tora
Pełny tekst - PDF (English)

Systemy hydrofitowe do oczyszczania spływów powierzchniowych w rejonie Zatoki Gdańskiej
Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska, Marzena Stosik
Pełny tekst - PDF (English)

Parametryzacja Modelu Detrutusu Pelagicznego, Głębia Gdańska, Morze Bałtyckie
Karol Kuliński, Anna Maciejewska, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Janusz Pempkowiak
Pełny tekst - PDF (English)

Doświadczenia z eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków dla terenów niezurbanizowanych
Magdalena Gajewska, Łukasz Kopeć, Hanna Obarska-Pempkowiak
Pełny tekst - PDF (English)

Zastosowanie metod mikrobiologicznych w przemyśle naftowym i gazowniczym
Anna Turkiewicz
Pełny tekst - PDF (English)

Matrycowe metody zarządzania ryzykiem - Teoria Matryc Powiązanych
Mariusz Smolarkiewicz, Marcin Mieczysław Smolarkiewicz, Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
Pełny tekst - PDF (English)

Matematyczny opis procesu spalania wybranych grup odpadów
Janusz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch
Pełny tekst - PDF (English)

Zarządzanie pozyskanymi funduszami unijnymi w Polsce w obszarze ochrony środowiska
Stanisław Gawłowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Projekt polityki wodnej państwa a diagnoza stanu gospodarki wodnej
Marek Gromiec, Tomasz Winnicki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów
Małgorzata Pawłowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesu filtracji grawitacyjnej
Jacek Piekarski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju
Lucjan Pawłowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania eksperymentalne oporów przepływu podczas skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Małgorzata Sikora
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości wykorzystania odpadów organicznych i mineralnych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badanie niestabilności skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Waldemar Kuczyński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Dynamika wymienników ciepła i niestabilności w obiegu ORC
Jarosław Mikielewicz, Dariusz Mikielewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badanie wymiany ciepła podczas wrzenia przechłodzonego proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach
Tadeusz Bohdal, Krzysztof Dutkowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi
Jarosław Mikielewicz, Dariusz Mikielewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badanie skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej
Tadeusz Bohdal, Magdalena Florianowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena procesów biologicznego usuwania azotanów (V) i fosforanów w komorze SBR z zewnętrznym źródłem węgla
Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Produkcja i wykorzystanie syntez-gazu z niskowartościowych gatunków paliwa
Vladimir Kolienko, Anatoliy Kolienko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Stan aktualny i prognozy poprawy gospodarki wodnej gruntów na terenach pogórniczych
Czesław Szafrański, Piotr Stachowski, Paweł Kozaczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Modelowanie optymalnego spalania paliwa w kotłach przemysłowo-grzewczych
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rtęć w tuszach zwierząt łownych pochodzących z terenu województwa łódzkiego
Jadwiga Albińska, Jacek Góralski, Małgorzata Iwona Szynkowska, Ewa Leśniewska, Tadeusz Paryjczak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ zagęszczenia krzaków wierzby na odrastanie pędów w trzyletnim cyklu jej uprawy
Leszek Styszko, Adriana Borzymowska, Monika Ignatowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Utlenianie związków chloroorganicznych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych w obecności katalizatora palladowego
Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Żywotność i zdrowotność ziarna roślin zbożowych traktowanych wywarami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza wpływu wartości współczynnika spływu na przepływy obliczeniowe w kanałach deszczowych
Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski, Piotr Tutak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badanie właściwości ekologicznych silnika samochodowego o zapłonie iskrowym zasilanego mieszanką propan-butan
Piotr Piątkowski, Tadeusz Bohdal
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ rozdrobnienia makulatury oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej
Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik
Pełny tekst - PDF (Polski)

Potencjalne źródła skażenia mleka wpływające na jego jakość spożywczą
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena świadomości ekologicznej gminy Choroszcz
Józefa Wiater
Pełny tekst - PDF (Polski)

Optymalizacja procesu kompostowania w warunkach rzeczywistych
Robert Sidełko, Krzysztof Seweryn, Bartosz Walendzik
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie metody PHA do oceny ryzyka uszkodzeń sieci kanalizacyjnej na przykładzie systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa
Jadwiga Królikowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Nauczanie o środowisku - nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno
Izabela Piecuch, Tadeusz Piecuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena zmian jakości wody w wybranych jeziorach Pojezierza Poznańskiego w latach 2004÷2009
Czesław Przybyła, Anna Zbierska, Żaneta Dwornikowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Sposób likwidacji uciążliwych zapachów powstających w procesie mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych
Tadeusz Piecuch, Anna Kowalczyk, Daria Kupś, Daria Gomółka
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała
Pełny tekst - PDF (Polski)

Emisja tlenku azotu NOx ze spalania biomasy wierzbowej
Monika Sztyma-Horwat, Leszek Styszko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Znaczenie polderu Zagórów w ochronie przeciwpowodziowej
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała
Pełny tekst - PDF (Polski)

Porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach kompostów
Izabela Siebielska, Beata Janowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania i aplikacje technologiczne osadników lamelowych
Jan Hehlmann, Edyta Kujawska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmiany jakości minimalnie przetworzonej marchwi pakowanej próżniowo w czasie przechowywania
Ewa Czerwińska, Kazimiera Zgórska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Oczyszczanie ścieków technologicznych z kwasu octowego metodą destylacji reaktywnej - modelowanie kinetyki reakcji estryfikacji
Jan Hehlmann, Marcin Sobecki, Maksymilian Gądek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ciepło spalania biomasy wierzbowej
Diana Fijałkowska, Leszek Styszko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania procesu spalania polidyspersyjnych mieszanek węglowych nowej generacji z dominującym udziałem węgli quasikoksowych
Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Maciej Jodkowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza zmienności rozbioru wody w miejscowości wypoczynkowej pasa nadmorskiego
Danuta Usidus, Anna Filon
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania nad otrzymywaniem kompozytowego biopaliwa energetycznego z udziałem pofermentacyjnej biomasy ściekowej
Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Maciej Jodkowski, Piotr Benducki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Metody rozwijania ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół podstawowych
Agnieszka Hłobił
Pełny tekst - PDF (Polski)

Adsorpcja barwników na świeżym i zregenerowanym węglu WD-extra
Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Praktyczne aspekty eksploatacji stacji uzdatniania wody na przykładzie SUW Wierzchowo
Barbara Juraszka, Sławomir Braun
Pełny tekst - PDF (Polski)

Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej z wykorzystaniem procesu stabilizacji tlenowo-beztlenowej w oczyszczalni ścieków w SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckim
Izabela Bartkowska, Lech Dzienis
Pełny tekst - PDF (Polski)

Podczyszczanie ścieków zawierających kleje organiczne z zastosowaniem koagulantu PIX 113 oraz flokulantu FLOPAM DW 2160
Barbara Juraszka, Joanna Mosińska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ właściwości węgli aktywnych na szybkość usuwania wybranych barwników z roztworów w obecności nadtlenku wodoru
Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
Pełny tekst - PDF (Polski)

Popiół lotny w budownictwie. Badania wytrzymałościowe gruntów stabilizowanych mieszanką popiołowo-cementową
Jarosław Filipiak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Użytkowe, przyrodnicze i energetyczne walory przymorskich użytków zielonych
Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Adrian Sarnowski, Mariusz Karasiuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena stanu ekologicznego cieków Jeziora Trzesiecko na podstawie wskaźników biotycznych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Śliwińska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ termicznego przetworzenia i enzymatycznej hydrolizy biomasy sorgo (Sorghum bicolor) na efektywność wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej
Mirosław Krzemieniewski, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmiany ilościowe WWA w ściekach oczyszczonych podczas utleniania
Maria Włodarczyk-Makuła
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem
Łukasz Szałata, Jerzy Zwoździak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przesiewanie materiałów biologicznych w przesiewaczach rotacyjnych
Wojciech Poćwiardowski, Piotr Wodziński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Eliminacja metali ciężkich z popiołów z użyciem roztworów ługujących zawierających bakterie utleniające siarkę lub bakterie produkujące biologiczne substancje powierzchniowo czynne
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska, Agnieszka Tabernacka, Dorota Andrzejewska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Zofia Sadecka, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Adsorpcja barwników z roztworów wodnych na popiołach
Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Rafał Szmit
Pełny tekst - PDF (Polski)

Testy filtracji ciśnieniowej zawiesiny odpadowej z odmulnika DORRa
Michał Palica, Wiesław Spyrka, Malwina Adamczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Aplikacyjne zastosowanie kompostu sokólskiego do ochrony terenów uprawnych wokół mogilnika pestycydowego
Katarzyna Ignatowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Metale ciężkie w Minogu Rzecznym Lampetra fluviatilis (L. 1758)
Mikołaj Protasowicki, Artur Ciemniak, Magdalena Mamińska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie tarczowych złóż biologicznych do oczyszczania ścieków z hodowli ryb
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Produkcja metanu wskaźnikiem oceny biodegradowalności substratów w procesie fermentacji metanowej
Sylwia Myszograj
Pełny tekst - PDF (Polski)

Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi
Jarosław Siewior, Tadeusz Tumidajski, Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie niemieckich rozwiązań w ocenie uciążliwości zapachowej w Polsce
Izabela Sówka, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Foresight OGWK - Analiza innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego z zastosowaniem metody Delphi
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke, Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości zastosowania kompostu z odpadów do usuwania węglowodorów alifatycznych C6-C9 z roztworu
Tomasz Ciesielczuk, Urszula Karwaczyńska, Czesława Rosik-Dulewska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego - diagnoza stanu aktualnego, ocena innowacyjności i analiza SWOT
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przyrodnicze wykorzystanie osadów dennych w świetle obowiązujących przepisów
Tomasz Ciesielczuk, Grzegorz Kusza, Urszula Karwaczyńska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ wybranych czynników na rozwój innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego określony metodą krzyżowej analizy wpływów
Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Wiesław Blaschke, Aleksander Lutyński, Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Porównanie wydajności produkcji biogazu w procesie fermentacji metanowej wybranych roślin energetycznych
Anna Grala, Magda Dudek, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wstępne badania nad możliwością przewidywania parametrów jakościowych odpadów powstających w procesach wzbogacania węgli kamiennych
Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Zbigniew Grudziński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Złoża biologiczne jako alternatywa oczyszczania małych ilości ścieków
Katarzyna Ignatowicz, Monika Puchlik
Pełny tekst - PDF (Polski)

Depozyty mułów węglowych - inwentaryzacja i identyfikacja ilościowa
Wojciech Sobko, Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania i ocena wartości nawozowej kompostów i wermikompostów
Dariusz Boruszko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Modelowanie rynku biomasy w Małopolsce z uwzględnieniem aspektów prawnych, rynkowych i ekologicznych
Zygmunt Kowalski, Łukasz Lelek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka wiekowo-wzrostowa tarłowych migrantów łososi (Salmo salar L.) Wieprzy
Małgorzata Pilecka-Rapacz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Potrzeba nawodnień w centralnej Polsce na przykładzie powiatu kutnowskiego
Piotr Stachowski, Justyna Markiewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka biologiczna narybku łososi i troci rzek zachodniopomorskich
Małgorzata Pilecka-Rapacz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena wpływu procesu kompostowania na zmiany liczebności populacji grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych w osadach ściekowych
Krzysztof Skowron, Halina Olszewska, Anna Pawłowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Struktura wiekowo-wzrostowa populacji troci tarłowej rzek pomorskich z 1999 roku
Małgorzata Pilecka-Rapacz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń bakteriologicznych w procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem stawów biologicznych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Grzegorz Wroński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu
Henryk Sobczuk, Łukasz Guz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Grzegorz Wroński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne
Waldemar Wójcik, Andrzej Kotyra, Andrzej Smolarz, Konrad Gromaszek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena wydajności produkcji biomasy glonowej w reaktorze rurowym przy wykorzystaniu jako pożywki odcieków z bioreaktora fermentacji metanowej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości zastosowania odpadów energetycznych do mineralnej sekwestracji CO2
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ wstępnej degradacji środowiskowej oraz promieniowaniem UV/VIS na właściwości mechaniczne komercyjnych folii oksybiodegradowalnych
Agnieszka Marcinkowska, Katarzyna Rozmysłowicz, Ewa Andrzejewska, Jacek Dach, Krzysztof Pilarski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego
Wiesław Kozioł, Zbigniew Piotrowski, Radosław Pomykała, Łukasz Machniak, Ireneusz Baic, Beata Witkowska-Kita, Aleksander Lutyński, Wiesław Blaschke
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ nanotlenku glinu i nanotlenku glinu modyfikowanego kobaltem na mikroorganizmy
Paulina Mosdorf, Ewa Karwowska, Antoni Ryszard Kunicki, Gabriela Karolczak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zużycie wody w budownictwie wielorodzinnym - wybrane zagadnienia
Paweł Podwójci, Marcin Kozłowski, Marcin Krysiuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie GIS do analizy przestrzennej stężeń pyłu PM2.5 oraz PM10 na terenie województwa dolnośląskiego
Izabela Sówka, Anna Łągiewka, Anna Zwoździak, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Kształtowanie się zasobów wodnych w małych zlewniach leśnych na obszarze Wielkopolski
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Mariusz Korytowski, Daniel Liberacki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ dezintegracji i fermentacji na podatność osadów ściekowych do odwadniania
Paweł Wolski, Lidia Wolny
Pełny tekst - PDF (Polski)

Systemy IT we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji i zarządzaniu ryzykiem
Mariusz Smolarkiewicz, Marcin Mieczysław Smolarkiewicz, Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ mocy procesora ultradźwiękowego na biodegradowalność osadów ściekowych
Iwona Zawieja, Lidia Wolny
Pełny tekst - PDF (Polski)

Doświadczenia z projektowania i wdrażania stacji uzdatniania wody kotłowej dla ENERGO-TECH sp. z o.o.
Iwona Skoczko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wydajność produkcji biomasy glonowej w reaktorze otwartym
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmiany składu chemicznego wód kopalnianego zbiornika zapadliskowego
Barbara Jachimko, Małgorzata Kasprzak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena zagrożenia zanieczyszczeniem rtęcią wód podziemnych w wyniku oddziaływania wybranych odcinków dróg na obszarze centralnej Polski
Beata Klojzy-Karczmarczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wykorzystanie energii słonecznej w procesie suszenia osadów ściekowych
Janusz Filipiak, Czesław Przybyła
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną,
Sławomira M. Dumała, Mariusz A. Skwarczyński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie wybranych metod oceny wpływu cyklu życia procesu produkcji flokulantu syntezowanego z odpadów żywicy fenolowo-formaldehydowej na jakość środowiska 
Anna Henclik, Wioletta M. Bajdur
Pełny tekst - PDF (Polski)

Szacowanie wskaźnika wytwarzania odpadów zawierających azbest na obszarach wiejskich wybranych gmin
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Said Makoudi
Pełny tekst - PDF (Polski)

Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowej skały płonnej w kopalniach węgla kamiennego 
Krzysztof Kryj, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka śródleśnych oczek wodnych na terenie leśnego zakładu doświadczalnego Siemianice 
Mariusz Korytowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Potencjał energetyczny substratów roślinnych pochodzących z nieużytków drogowych 
Magda Dudek, Anna Grala, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Spalanie węgla kamiennego w sektorze komunalno-bytowym - wpływ na wielkość "niskiej emisji
Katarzyna Stala-Szlugaj
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie reaktora ASBR do oczyszczania ścieków z przemysłu mięsnego
Anna Kwarciak-Kozłowska, Karolina Mielczarek, Jolanta Bohdziewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zanieczyszczenie wód produktami naftowymi,
Janina Piekutin
Pełny tekst - PDF (Polski)

Porównanie efektów usuwania ortofosforanów ze ścieków metodą elektrokoagulacji i metodą roztwarzania metali
Izabela Wysocka, Monika Natalia Giza
Pełny tekst - PDF (Polski)

Dynamika zmian stanów wód gruntowych i uwilgotnienia gleb siedlisk leśnych w zlewni cieku Hutka
Daniel Liberacki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ modyfikacji asfaltów drogowych frakcją popirolityczną na emisje lotnych związków organicznych
Hubert Zymek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Stany wód i ich amplitudy w ciekach w małych zlewniach leśnych w roku wilgotnym na przykładzie zlewni Rowu Rakowskiego
Rafał Stasik
Pełny tekst - PDF (Polski)

Oczyszczanie ścieków koksowniczych w układzie zintegrowanym łączącym proces koagulacji z ciśnieniowymi technikami membranowymi
Karolina Mielczarek, Anna Kwarciak-Kozłowska, Jolanta Bohdziewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza hydraulicznego działania zbiornika retencyjno-przerzutowego
Robert Malmur
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmiany udziału frakcji ChZT podczas oczyszczania ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich
Joanna Struk-Sokołowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski
Adam Zydroń
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przeżywalność pałeczek Salmonella Enteritidis w gnojowicy świńskiej
Bożena Szejniuk, Katarzyna Budzińska, Grzegorz Wroński, Małgorzata Magdalena Kostrzewa, Anita Jurek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ elektrolizy na zawartość azotu amonowego i ortofosforanów w wodach osadowych
Marek Romuald Rynkiewicz, Tomasz Jóźwiak
Pełny tekst - PDF (Polski)