Rocznik Ochrona Środowiska

2009 rok 

Rok: 2009 Vol.: 11 

Opublikowano: 26.10.2009


Domowe mikrosiłownie kogeneracyjne
Jarosław Mikielewicz
Pełny tekst - PDF (English)

Zastosowanie wysokociśnieniowej strugi wody do czyszczenia studni głębinowych
Przemysław Borkowski
Pełny tekst - PDF (English)

Syntetyczne związki kompleksujące w środowisku wodnym wpływ na organizmy fitoplanktonowe
Alicja Kosakowska
Pełny tekst - PDF (English)

Ocena stanu jakości różnych typów wód na podstawie makrobentosowych wskaźników biotycznych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Paweł Zdoliński, Krzysztof Chrzanowski, Anna Górajek, Piotr Masian
Pełny tekst - PDF (English)

Szybkość sedymentacji powierzchniowych osadów bałtyckich zmierzona przy użyciu 210Pb i 137Cs
Aleksandra Szczepańska, Agata Zaborska, Janusz Pempkowiak
Pełny tekst - PDF (English)

Badania laboratoryjne nad możliwością termicznej utylizacji poprodukcyjnych odpadów poliestrowych
Tadeusz Piecuch, Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski
Pełny tekst - PDF (English)

Gospodarka pierwotnymi nośnikami energii w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego
Eugeniusz Mokrzycki, Alicja Uliasz-Bocheńczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rozkład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w procesie dojrzewania kompostu
Czesława Rosik-Dulewska, Tomasz Ciesielczuk, Urszula Karwaczyńska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ekologiczno-energetyczne aspekty badań eksperymentalnych procesu skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Waldemar Kuczyński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena wpływu współczynników spływu i opóźnienia na przepływy obliczeniowe w sieci kanalizacji deszczowej
Andrzej Królikowski, Jadwiga Królikowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Związki ołowiu i chromu w środowisku naturalnym i odpadach
Kazimierz Szymański
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ odpadów organicznych i organiczno-mineralnych na mobilność metali ciężkich w glebie
Józefa Wiater
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie piasków odpadowych do wykonywania posadzek przemysłowych
Wiesława Głodkowska, Janusz Kobaka
Pełny tekst - PDF (Polski)

Porównanie efektywności wnikania masy dla mieszadeł z napowietrzaniem bełkotkowym
Andrzej Heim, Jacek Stelmach
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ nawożenia na przyrosty pędów klonów wierzby krzewiastej w 2008 roku w okolicach Koszalina
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma
Pełny tekst - PDF (Polski)

Efektywność funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Janusz Filipiak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Automatyczne sterowanie jakością spalania paliwa stałego w kotłach przemysłowo-grzewczych
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ wysokości i rozkładu opadów atmosferycznych na uwilgotnienie gleb wytworzonych z gruntów pogórniczych
Czesław Szafrański, Piotr Stachowski, Paweł Kozaczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wybrane problemy zaopatrzenia w gaz jednostek osadniczych w Polsce
Antoni Waldemar Żuchowicki, Jakub Żuchowicki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Aparat hybrydowy ze złożem ziarnistym w instalacji spalania odpadów
Jan Hehlmann, Ewa Pietrasik, Edyta Kujawska, Dominik Bania
Pełny tekst - PDF (Polski)

Równanie Darcy jako podstawa analizy teoretycznej szczególnych przypadków procesu filtracji
Tadeusz Piecuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ciągłość działania rozległych układów technicznych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rolnicze i środowiskowe znaczenie próchnicy glebowej i metodyka jej bilansu
Tadeusz Pałosz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych użytkowaniem wód
Rafał Miłaszewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Sorbenty organiczne i mineralne w procesie oczyszczania ścieków
Józef Malej
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ czynników fizyko-chemicznych na specjację fosforu w osadach ściekowych powstających w technologii EvU-Perl
Elżbieta Bezak-Mazur, Agnieszka Mazur
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ czasu przetrzymania wsadu w bioreaktorze na stabilizację kompostu
Robert Sidełko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Główne źródła rtęci w organizmach ludzi nie narażonych zawodowo
Ewa Leśniewska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Tadeusz Paryjczak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza wybranych parametrów kolmatacji w procesie filtracji grawitacyjnej
Jacek Piekarski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Całkowite utlenianie katalityczne lotnych chloropochodnych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych z syntezy organicznej
Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Technologiczne aspekty wypieku pieczywa z określeniem punktów krytycznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych (surowiec, urządzenia, produkt)
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przydatność osadów komunalnych i mieszanek trawnikowych do zadarniania gruntów bezglebowych
Teodor Kitczak, Henryk Czyż
Pełny tekst - PDF (Polski)

Kinetyka przemian polichlorowanych bifenyli w czasie kompostowania
Izabela Siebielska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wykorzystanie odpadów mineralnych w budowie składowisk odpadów komunalnych
Piotr Wodziński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zaprawy odporne na środowiska agresywne
Mariusz Januszewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Jakość wód powierzchniowych po rekultywacji na przykładzie Jeziora Głęboczek
Adam Traczykowski, Krzysztof Berleć, Barbara Rzepczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na laboratoryjnej wirówce sedymentacyjnej typu MPW-350 oraz na przemysłowej wirówce typu Noxon DC20 - problem przeniesienia skali
Justyna Kutryn, Tadeusz Piecuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych
Tadeusz Tumidajski, Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba, Jarosław Siewior
Pełny tekst - PDF (Polski)

Udoskonalone sposoby akumulacji i rozdziału ciepła w instalacjach grzewczych
Leopold Naskręt, Aleksander Szkarowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badanie możliwości uzyskania pigmentów żelazowych z odpadów metalurgicznych
Barbara Tora, Marian Kurzac, Zbigniew Tajchman
Pełny tekst - PDF (Polski)

Metoda energooszczędnego sterowania pracą instalacji grzewczych w budynkach o podwyższonej izolacyjności cieplnej - porównanie modelu matematycznego z wynikami badań
Maja Dyczkowska, Aleksander Szkarowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Proces MIEXRDOC jako metoda przydatna do wstępnego oczyszczania wody przed procesem filtracji na membranach ceramicznych
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Agnieszka Urbanowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Produkcja i rozpylanie roztworów neutralizujących przykre zapachy powstałych na osnowie ekstraktów z geranium, kminku zwyczajnego, anyżu, jałowca pospolitego oraz czarnuszki
Tadeusz Piecuch, Bohdan Andriyevski, Ludmiła Andriyevska, Barbara Juraszka, Anna Kowalczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ preekspozycji cynkiem na toksyczne efekty działania kadmu u szczurów
Dariusz Boroń, Janusz Konecki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza zużycia wody w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Majczyna
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka chemiczna i fizyczna wód środkowej i dolnej Drawy w cyklu rocznym 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rezultaty badań fizycznych i chemicznych wód dopływów środkowej Drawy w roku 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Parametry fizyczne i chemiczne wód dopływów dolnej Drawy w roku 2007/2008
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych
Czesław Suchocki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Stan fizykochemiczny i hydromorfologiczny małej rzeki nizinnej
Mariusz Sojka, Sadżide Murat Błażejewska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Praktyczne aspekty spalania biomasy w kotłach rusztowych. Doświadczenia eksploatacyjne na przykładzie współspalania biomasy w kotle WR-10 w Ciepłowni DPM w Koszalinie
Urszula Miller
Pełny tekst - PDF (Polski)

Dyskomfort lokalny na stanowisku pracy
Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie płuczki piasku typu AGW-12 na części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków JAMNO
Mariusz Kozak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wstęp do metody rangowania potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych
Jerzy Bykowski, Leszek Czapiewski, Rafał Stasik, Mariusz Korytowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza porównawcza zmian w rozbiorach wody z uwzględnieniem sposobu jej dostarczania do odbiorców
Antoni Waldemar Żuchowicki, Wojciech Kuczyński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Efekty beztlenowego procesu przetwarzania odpadowych substratów organicznych pochodzących z przemysłu mięsnego
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Odporność psychiczna a choroby przewlekłe na tle nerwowym uwarunkowane jakością środowiska życia człowieka
Izabela Górska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Własności filtracyjne zawiesiny po wirówkach DECANTER po dodaniu flokulantu Magnafloc 919
Michał Palica, Andrzej Gierczycki, Marcin Lemanowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Występowanie substancji chloroorganicznych w wodzie po procesie utleniania oraz możliwości ich analizy
Rafał Schmidt
Pełny tekst - PDF (Polski)

Modelowanie zmian stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach jezior
Paweł Biedka, Lech Dzienis
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości nieprzemysłowego wykorzystania odpadów z uwzględnieniem zasad obowiązujących w ochronie środowiska
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk, Katarzyna Głowala
Pełny tekst - PDF (Polski)

20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce
Magdalena Gajewska, Hanna Obarska-Pempkowiak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Odpylanie mokre w skruberze ze zderzającymi się strumieniami
Bogumiła Wrzesińska, Sylwia Witman
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmiany uwilgotnienia gleb polderu Nielegowo w okresach wegetacyjnych lat 2005 do 2007
Czesław Przybyła, Paweł Kozaczyk, Iwona Sielska, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik
Pełny tekst - PDF (Polski)

Pierwiastki promieniotwórcze w węglu oraz w produktach odpadowych powstających podczas jego spalania
Tadeusz Olkuski, Katarzyna Stala-Szlugaj
Pełny tekst - PDF (Polski)

Usuwanie cynku z roztworów wodnych i ścieków z zastosowaniem immobilizowanej i nie immobilizowanej biomasy Aspergillus niger
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska, Leszek Pielach, Marek Apolinarski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przeżywalność Salmonella sp. w wodach powierzchniowych w zmiennych warunkach termicznych
Katarzyna Budzińska, Adam Brudnicki, Adam Traczykowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza zagrożeń powodziowych w zlewni rzeki Piotrówki
Włodzimierz Czamara, Czesława Rosik-Dulewska, Roman Lipka, Mirosław Wiatkowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości zagospodarowania popiołów po termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych w aspekcie regulacji prawnych
Andrzej Białowiec, Wojciech Janczukowicz, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania procesu mokrego rozdrabniania mączki kamienia wapiennego oraz wpływu rozdrobnienia na efektywność odsiarczania spalin
Jan Hehlmann, Maciej Jodkowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego
Artur Pawłowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Membranowy proces wymiany anionów jako metoda zmiany składu jonowego wody
Sylwia Kliber, Jacek A. Wiśniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania rozpoznawcze możliwości zastosowania fitoremediacji do ochrony terenów wokół mogilników pestycydowych
Katarzyna Ignatowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wentylacja i oczyszczanie powietrza w spawalnictwie
Aleksander Grimitlin
Pełny tekst - PDF (Polski)

Mikroflora rekultywowanych zbiorników wodnych na przykładzie Jeziora Rudnickiego Wielkiego
Krzysztof Berleć, Anita Jurek, Magdalena Michalska, Adam Traczykowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przebieg stanów i zapasów wody w zlewni śródleśnego oczka wodnego w średnim roku hydrologicznym
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ograniczenie emisji odorów z wód popłucznych przemysłu cukrowniczego z wykorzystaniem zjawiska kawitacji hydrodynamicznej
Janusz Ozonek, Joanna Szulżyk-Cieplak, Jacek Czerwiński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ dodatku flokulantu Magnafloc 919 na przebieg filtracji wirowej podekantacyjnej zawiesiny odpadowej
Michał Palica, Agata Dolina, Andrzej Gierczycki, Stanisław Kolorz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Mobilny system usuwania odpadów mogilnikowych i szpitalnych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ mineralnej karbonatyzacji na wymywalność zanieczyszczeń
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Zbigniew Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania wstępne nad upłynnianiem węgli brunatnych
Anna Tokarska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Immobilizowane komórki glonów w ocenie toksyczności miedzi
Alicja Kosakowska, Dorota Król
Pełny tekst - PDF (Polski)

Transport cząstek koloidalnych z zaadsorbowanymi jonami arsenu przez mineralne złoże porowate
Izabela Wróbel, Izabela Polowczyk, Zygmunt Sadowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Celowość stosowania nawodnień deszczownianych w zagospodarowaniu rolniczym gruntów pogórniczych
Piotr Stachowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Jednostkowe zużycie wody oraz straty pozorne w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
Paweł Podwójci, Grzegorz Serejko, Michał Wojciechowski, Stanisław Biedugnis, Paulina Chojnacka, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Dynamika zmian mikroflory bakteryjnej w składowanych osadach ściekowych
Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć, Bożena Szejniuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zrównoważone użytkowanie energii w sektorze komunalnym
Tomasz Cholewa, Artur Pawłowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ składu jakościowego substratów oraz obciążenia komory ładunkiem związków organicznych na skład i ilość uzyskiwanego biogazu
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Uciążliwość zapachowa zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych
Janusz Ozonek, Marta Korniluk, Adam Piotrowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmienność przepływów w małym cieku leśnym
Daniel Liberacki
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania procesów mikrobiologicznej degradacji polimerów stosowanych w technologii płynów wiertniczych
Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena ładunków związków biogennych wymywanych ze zlewni cieku Dębina
Mariusz Sojka
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ temperatury na mikrobiologiczne usuwanie siarkowodoru z biogazu
Magdalena Zdeb, Małgorzata Pawłowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Współspalanie węgla i biomasy w energetyce - ceny koszty na przykładzie węgla brunatnego
Urszula Lorenz, Zbigniew Grudziński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Biometanizacja metodą zrównoważonej utylizacji odpadów
Magdalena Lebiocka, Artur Pawłowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Unieszkodliwianie odcieków składowiskowych w systemach roślinno-gruntowych - możliwości doboru dawki odcieków w inicjalnej fazie rozwoju roślin
Andrzej Białowiec, Sławomir Kasiński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Próba sformułowania w ujęciu systemowym reguły optymalnego osiągnięcia celów technicznych przy rozwiązywaniu problemów projektowych obiektów budowlanych na przykładzie sieci wodociągowych
Małgorzata Dalewska-Kolan, Paweł Podwójci
Pełny tekst - PDF (Polski)

Charakterystyka fizyczno-limnologiczna jeziora Modła i Smołdzińskiego
Roman Cieśliński, Alicja Wysińska, Piotr Ogonowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Próby zastosowania węgla pylistego do unieszkodliwiania pestycydów w ściekach
Iwona Skoczko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych na wybrane parametry mikrobiologiczne powietrza
Krzysztof Berleć, Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Anna Kułakowska
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ wybranych parametrów wejściowych systemu gospodarki odpadami medycznymi na koszt jego funkcjonowania i strukturę
Maria Walery, Paweł Podwójci, Stanisław Biedugnis
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rola retencji w gospodarce wodnej zlewni śródleśnego oczka wodnego
Mariusz Korytowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza opłacalności zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w projektowanym budynku jednorodzinnym. Kolektory słoneczne, pompy ciepła
Ewelina Różycka
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ recyrkulacji zewnętrznej na jakość ścieków w oczyszczalniach BioclereR
Łukasz Kopeć, Michał Świsłowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Drop point - nauka i sztuka w eksperymencie.
Edyta Dudkiewicz, Przemysław Sanecki, Adam Krzysztofiak
Pełny tekst - PDF (Polski)