Rocznik Ochrona Środowiska

2008 rok 


Rok
: 2008
Vol.: 10 

Opublikowano: 26.10.2008


Ultrafiltracja jako metoda usuwania naturalnych substancji organicznych z wody
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Zastosowanie proekologicznych technologii hydrostrumieniowych (oraz sprzętu wysokociśnieniowego) w przemyśle stoczniowo-remontowym
Przemysław Borkowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Efektywność usuwania barwnika reaktywnego Orange 16 w procesie ozonowania
Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Mirosław Krzemieniewski, Ewa Dłuska
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Technologiczne aspekty przetwórstwa ryb z określeniem punktów krytycznych i identyfikacją zanieczyszczeń mikrobiologicznych (ryb, urządzeń i produktów)
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski, Emilia Sowa
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Usuwanie substancji organicznej, związków azotu oraz zawiesiny w obiekcie hydrofitowym typu SSHF w miejscowości Capinha w Portugalii
Mirosława Arendacz, Hanna Obarska-Pempkowiak, Antonio Albuquerque, Maria Correia, Miguel Borges
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Transport jonów metali przez piasek kwarcowy
Zygmunt Sadowski, Agata Brzozowska, Izabela Polowczyk
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Żywotność i zdrowotność nasion roślin zbożowych traktowanych wyciągami roślinnymi
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Współczynniki podziału rtęci między fazę rozpuszczoną a cząsteczkową w Bałtyku Południowym
Jacek Bełdowski, Magdalena Bełdowska
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Związek pomiędzy rejonami uprawy kukurydzy na ziarno a strefami zagrożenia upraw ziemniaka PVY i PLRV w Polsce
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Adam Majewski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Naturalne i antropogeniczne procesy odpowiedzialne za występowanie metoksyfenoli w ekosystemach i bezpośrednim otoczeniu człowieka
Jaromir Michałowicz
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Potencjał pomiarowy obrazów VHRS o dużym kącie wychylenia kamery
Wiesław Wolniewicz
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Zawartość składników biogennych w wodach powierzchniowych w małych zlewniach na terenie Puszczy Zielonka
Daniel Liberacki, Czesław Szafrański
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Analiza postępowania ratowniczego w wybranych zakładach stosujących toksyczne związki chemiczne w Poznaniu
Tomasz Michalak, Jerzy Orłowski, Edyta Pędzieszczak-Michalak, Karol Marcinkowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Metody ługowania zanieczyszczeń z odpadów mineralnych w aspekcie możliwości ich zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Podczyszczanie ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne metodą koagulacji chlorkiem żelaza
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Charakterystyka środowiska wodnego zlewni Środkowej i Dolnej Drawy w sezonie wegetacyjnym
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Oczyszczanie ścieków przemysłowych z produkcji gazobetonu
Jacek Piekarski, Tadeusz Piecuch, Tomasz Dąbrowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Periodyczna filtracja wirowa zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRD'a, zawierającej dodatek flokulantu Magnaflog 336
Michał Palica, Karolina Pęczek, Łukasz Kurowski, Jan Niemirowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wykorzystanie reakcji Fentona do ograniczania procesu zagniwania i powstawania siarkowodoru w ściekach komunalnych
Marcin Dębowski, MarcinZieliński, Mirosław Krzemieniewski, Andrzej Białowiec
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ zawartości flokulantu Magnaflog 336 na przebieg filtracji ciśnieniowej kopalnianej zawiesiny zrzutowej po wirówkach BIRD'a
Michał Palica, Gracjan Kocy, Łukasz Kurowski, Anna Pławecka
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Teoretyczne zagadnienia zastosowania rozdzielaczy hydraulicznych i zbiorników buforowych w nowoczesnych instalacjach grzewczych
Aleksander Szkarowski, Leopold Naskręt
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Fundusze Ekologiczne wobec aksjomatu: człowiek najwyższą wartością w świecie przyrody
Franciszek Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ sterowania czasem pracy węzła cieplnego na stan temperaturowo-wilgotnościowy przegród budowlanych
Aleksander Szkarowski, Maja Dyczkowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ługowanie związków chlorowcoorganicznych z osadów ściekowych do fazy wodnej w warunkach modelowych
Elżbieta Bezak-Mazur, Lidia Dąbek, Ewa Ozimina
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Analiza przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach rurowych
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Krzysztof Dutkowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Poprawa ekologicznych wskaźników pracy spalinowych silników tłokowych przez zastosowanie katalizatorów spalania
V.V. Serdiuk, D.V. Serdiuk, L.A. Ashkinazi
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ natlenienia złóż hydrofitowych na efektywność usuwania zanieczyszczeń
Agnieszka Tuszyńska, Hanna Obarska-Pempkowiak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Obserwacje rozwoju wierzby energetycznej w 2007 roku
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Stan badań w Polsce nad wykorzystaniem mikroorganizmów do odzysku metali z rud i odpadów
Ewa Karwowska, Maria Łebkowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ obciążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń organicznych na wzrost wybranych grup bakterii podczas procesu oczyszczania odcieków ze składowiska odpadów w SBR
Mirosław Szyłak-Szydłowski, Anna Grabińska-Łoniewska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Biomonitoring miejskiego odcinka Dzierżęcinki z wykorzystaniem makrozoobentosu w celu renaturyzacji koryta rzeki
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Anna Celińska-Spodar
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Walory florystyczne, użytkowe i przyrodnicze słonaw przymorskich
Henryk Czyż, Teodor Kitczak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Efektywność usuwania substancji tłuszczowych w układzie oczyszczania ścieków miejskich
Adam Boguski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wstępna ocena wpływu zbiornika Mściwojów na przepływy w rzece Wierzbiak i głębokości zwierciadła wody gruntowej w terenach przyległych
Czesław Szafrański, Paweł Stefanek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Handel emisjami jako instrument ekonomiczny polityki ekologicznej. Analiza zalet i wad instrumentu
Wojciech Piontek, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Charakterystyka jakości wody cieków zasilających projektowany zbiornik Racibórz
Mirosław Wiatkowski, Włodzimierz Czamara, Czesława Rosik-Dulewska, Katarzyna Frycz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Problematyka uzyskiwania frakcji paliwowych z węgla i odpadowych poliolefin
Anna Tokarska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Mogilniki pestycydowe na terenie województwa podlaskiego
Katarzyna Ignatowicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena wybranych składników bilansów wodnych małych zlewni leśnych o zróżnicowanych warunkach siedliskowych
Rafał Stasik, Czesław Szafrański, Daniel Liberacki, Mariusz Korytowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Możliwości zastosowania popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego w kotłach wodnych do sekwestracji CO2 na drodze mineralnej karbonatyzacji
Alicja Uliasz-Bocheńczyk
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Miejscowe planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przykładzie terenu w otulinie Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka"
Piotr Stachowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Zastosowanie polimerowych membran ultrafiltracyjnych do usuwania substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych
Izabela Kowalska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wybrane aspekty modelowania systemu zaopatrzenia w wodę na przykładzie miasta Łapy
Wojciech Kruszyński, Lech Dzienis
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Terenowe badania funkcjonowania przepławki dla ryb na zbiorniku Michalice
Robert Kasperek, Mirosław Wiatkowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ryzyko związane z geologicznym składowaniem CO2
Barbara Uliasz-Misiak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wykorzystanie odpadów przemysłowych do budowy i umacniania wałów przeciwpowodziowych
Piotr Filipowicz, Magdalena Borys
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Antropogeniczne wzbogacenie w metale ciężkie gleb obszarów zalewowych na terenie miasta Opola
Izabella Pisarek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena małej retencji wodnej w Puszczy Zielonka i jej otulinie
Daniel Liberacki, Piotr Stachowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wykorzystanie modelu numerycznego do oceny skuteczności działania drenaży, ograniczających transport zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Zbigniew Maruszewski, Bogumił Dembski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wybrane właściwości fizyko-chemiczne nanosów mineralnych powstałych w wyniku powodzi w 1997 roku na terenie Powiatu Krapkowickiego
Grzegorz Kusza, Tomasz Ciesielczuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Neutralizacja przykrych zapachów poprzez rozpylanie roztworów powstałych na bazie ekstraktów z owoców cytrusowych, imbiru oraz goździków
Ludmiła Andriyevska, Barbara Juraszka, Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch, Karolina Pol, Agnieszka Zimoch
 Pełny tekst - PDF (Polski)