Rocznik Ochrona Środowiska

2002 rok 

Rok: 2002 Vol.: 04 

Opublikowano: 26.10.2002


Wybrane problemy oczyszczania wód osadowych
Józef Malej, Anna Majewska, Adam Boguski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Najlepsze dostępne techniki (BAT) i Mnożnik Cztery dla zapewnienia ochrony środowiska
Franciszek Piontek, Barbara Piontek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Koncepcja wykorzystania wysypiska odpadów m. Słupska w Bierkowie do budowy kompleksowego zakładu utylizacji odpadów
Jerzy Jakowczyk, Tadeusz Piecuch
Pełny tekst - PDF (Polski)

Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. I. Teoretyczny opis filtracji z równoczesną kompresją osadu
Michał Palica, Jacek Kocurek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza możliwości podczyszczania ścieków poprodukcyjnych Fabryki Okien i Drzwi DREWEXiM w Nowych Bielicach
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch, Joanna Piekiełko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Próba wyznaczenia stężeń organicznych, bio-przyswajalnych zanieczyszczeń w wodzie przy zastosowaniu syntetycznych błon półprzepuszczalnych (SPMDs)
Ksenia Pazdro
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Porównanie stężeń substancji rozpuszczonych w formacjach wodonośnych i studniach monitoringowych
Panagiotis Anastasiadis, Pericles Latinopoulos
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Podstawy czyszczenia sieci wodociągowej przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej
Przemysław Borkowski
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Zastosowanie metod biologiczno-fizycznych do usuwania zanieczyszczeń pestycydowych z wody
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Modelowanie procesu przechłodzonego wrzenia pęcherzykowego proekologicznych czynników chłodniczych
Tadeusz Bohdal
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wahania składu fizyczno-chemicznego wód rzeki Narwi z uwzględnieniem zawartości pestycydów fenoksyoctowych
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Elektroosmotyczne osuszanie gruntu w warunkach pola jednorodnego - próba ujęcia teoretycznego
Janusz Hauryłkiewicz
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zastosowanie LCA do oceny wariantów zagospodarowania odpadów komunalnych
Karol Koneczny
Pełny tekst - PDF (Polski)

Kształtowanie struktury i wytrzymałości ekologicznego betonu
Aleksander Świtoński
Pełny tekst - PDF (Polski)

System zabezpieczania zakładów produkcji wody stosujących chlorowanie przed skutkami awarii chlorowej
Piotr Tatoj, Jerzy Waluś
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zasady obliczeń zdławienia NOx metodą dozowanego skierowanego wtrysku balastu wodnego
Aleksander Szkarowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i siarką na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin województwa małopolskiego
Krzysztof Gawroński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Ekosystemy wód przybrzeżnych Wolińskiego Parku Narodowego - jako odbiorniki wód odpadowych
Gorzysław Poleszczuk, Józef Domagała, Ilona Markiewicz, Stanisław Sitek
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przystosowanie polskiego prawa ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi do wymogów Unii Europejskiej
Iwona Skoczko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania zależności między wydajnością a jakością podczyszczania ścieków w procesie sorpcji
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Emilia Knut
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ poziomu fluorków na reakcje liści i igieł drzew miasta Poznania i okolic
Hanka Gramowska, Jerzy Siepak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska
Krzysztof Gawroński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Występowanie Drosera rotundifolia L. na plantacji żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macrocarpon Aiton w okolicy Parsęcka
Izabela Ratuszniak, Edward Ratuszniak
Pełny tekst - PDF (Polski)

Składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie województwa podlaskiego
Iwona Skoczko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Adsorpcja barwników kwasowych na węglu aktywnym
Anna M. Anielak, Domingos J. Maluarte
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Wyciągi roślinne w ochronie truskawki (Fragaria vesca L.) przed Botrytis cinerea Pers. (Berg.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Angielski)