Ksenia Strelets, Nikolay Vatin
St. Petersburg State Polytechnical University, Russia

Streszczenie
Praca poświęcona została badaniom właściwości cząstek pyłów podlegających usuwaniu w odśrodkowych odpylaczach – cyklonach. Podczas oczyszczania powietrza ważne znaczenie maja właściwości zawiesin, czyli pyłów podlegających usuwaniu ze strumienia gazowego. W celu opracowania modelów matematycznych do oceny efektywności odpylania należy uwzględniać charakterystyki cząstek pyłów oraz ich współdziałanie ze strumieniem gazu. Jeśli do odpylania stosuje się filtry, to głównym wskaźnikiem do ich dobory są geometryczna charakterystyka cząstki (srednica). W przypadku zastosowania cyklonów najczęściej wykorzystywane są następujące charakterystyki: gęstość substancji, wymiary geometryczne cząstek (średnica). W literaturze jako główna charakterystykę cząstek pyłów najczęściej stosuje się ich średnicę lub średnicę efektywną, w przypadku kształtu nie sferycznego. To powoduje szereg niedokładności podczas obliczeń sprawności odpylania. Autorzy proponują jako główna charakterystykę cząstek pyłów wprowadzaną do obliczeń sprawności systemów odpylania, stosować ich hydrauliczny wymiar zamiast wymiaru geometrycznego, korzystając z doświadczenia obliczeń osadzania się cząstek wykorzystywanych w hydrologii. Ta wielkość fizyczna w sposób zintegrowany uwzględnia różne czynniki, takie jak wymiary i kształt cząstek, lepkość płynu (gazu), względna gęstość i inne. Zaproponowano sposoby określenia wymiaru hydraulicznego dla cząstek pyłów powstających podczas spawania, jak pokazano na rysunku 1, a także dla innych rodzajów pyłów. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1 i 2. Opracowano możliwość wykorzystania tej charakterystyki w obliczeniach sprawności odpylania w cyklonie.

Słowa kluczowe:
cyklon, grawitacyjny wymiar hydrauliczny, odśrodkowy wymiar hydrauliczny cząstek

Dust Features Used to Calculate Dust Removal Performance in Cyclones

Keywords:
cyclone, gravitation hydraulic size, centrifugal hydraulic size

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego