Lucjan Pawłowski
Lublin University of Technology

Streszczenie

Człowiek współczesny dzięki rozwojowi techniki i technologii jest zdolny praktycznie do dowolnego przekształcania świata, nie wyłączając jego zagłady. Jeśli zatem obserwuje się narastający kryzys ekologiczny to jego przyczyny należy doszukiwać się w dominującym obecnie modelu społeczno-ekonomicznym opartym na idei liberalnego kapitalizmu, w którym dominującą pozycje zajęły międzynarodowe korporacje. Osłabione przez Prezydenta R. Regana i premier M. Thatcher związki zawodowe nie są w stanie równoważyć siły tych korporacji. W konsekwencji w większości krajów lawinowo rosną nierówności. Zachodzące przemiany zostały zilustrowane na przykładzie zaopatrzenia w energię. Rozwój niekontrolowanego rynku biopaliw doprowadził do 2,5-krotnego wzrostu cen żywności w sytuacji kiedy ponad 1 mld ludzi głoduje. Zakładane wielkoobszarowe plantacje roślin przeznaczonych na biopaliwa, przyczyniają się do poważnych negatywnych zmian w środowisku w krajach rozwijających się. Co gorsze ich stosowanie w większości przypadków nie przyczynia się do redukcji emisji CO2.

Słowa kluczowe:
zrównoważony rozwój, kryzys ekologiczny, kryzys społeczny, polityka energetyczna, efekt cieplarniany

Where Is the World Heading? Social Crisis Created by Promotion of Biofuels and Nowadays Liberal Capitalism

Keywords:
sustainable development, ecological crisis, social crisis, energetical policy, greenhouse effect

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego