Joanna Dyczkowska
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje procesy związane z przemieszczaniem się ładunku przy uwzględnieniu transportu intermodalnego. Celem artykułu było zaprezentowanie działań w zakresie ochrony środowiska w zrównoważonym łańcuchu dostaw, który oferowany jest przez operatorów logistycznych oraz analiza różnych gałęzi transportu pod kątem zużycia zasobów energii oraz dwutlenku węgla. Metoda badawcza zastosowana przy opracowaniu to analiza porównawcza oraz studium przypadku. Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju gałęzi transportu koncentruje się na analizie najbardziej ekologicznych gałęzi transportu – żegludze morskiej i śródlądowej oraz transporcie kolejowym. Określono, że intermodalność ma kluczowe znaczenie dla rozwijania alternatyw transportowych dla transportu kołowego, który jest najmniej przyjazny dla środowiska naturalnego. Tematyka ekologistyki podejmuje techniczne i organizacyjne decyzje w kierunku minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, towarzyszących realizacji procesów logistyki zaopatrzenia, reinżynierii produkcji, logistyki dystrybucji i serwisowych w logistycznych łańcuchów dostaw. Z przeprowadzonej analizy przewozów towarów różnymi środkami transportu najlepszym rozwiązaniem dla logistyki byłoby, gdyby odwóz niektórych towarów realizowany był ekologicznym środkiem transportu, jakim jest żegluga śródlądową lub koleją. Budowanie łańcuchów dostaw w oparciu o transport kolejowy czy wodny może mieć duże znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiona analiza zużycia zasobów energii i dwutlenku węgla na trasie Wrocław – Szczecin pokazuje najniższe wyniki transportem koleją, a następnie żeglugą śródlądową. W przypadku możliwości porównania transportu kołowego, kolejowego i morskiego – najniższe wyniki są przy zastosowaniu transportu morskiego a najwyższe zużycie zasobów energii i dwutlenku węgla przy wykorzystaniu transportu kołowego. Operatorzy logistyczni kierują się wynikami wykorzystując w pierwszej kolejności transport morski przy maksymalnym wykorzystaniu transportu intermodalnego. Niestety w Polsce przy przewozie ładunków najbardziej popularny jest transport kołowy, a następnie kolejowy i w minimalnym stopniu żegluga śródlądowa (około 7%). Operatorzy logistyczni, jakimi są DB Schenker i Deutsche Post DHL wdrażają szereg rozwiązań w celu maksymalnej ochrony środowiska, ale brak zdecydowanej polityki państwa w tym zakresie.

Słowa kluczowe
ekologistyka; branża TSL

Pełny tekst
PDF (English)