Dariusz Wielgórka
Politechnika Częstochowska

Streszczenie
Sektor MSP odgrywa ważną rolę w gospodarkach państw na całym świecie. Stanowi około 99% przedsiębiorstw funkcjonujących w Unii Europejskiej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zintensyfikowano działania na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Wówczas rozwiązano wiele istotnych kwestii prawnych np. przepisy regulujące systemy finansowe oraz opracowano formy wsparcia sektora MSP. Sektor MSP w Polsce stanowi 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce (Dane Główny Urząd Statystyczny 2011 rok, www.stat.gov.pl). Pełnią ważną funkcję w gospodarce, wpływając na wzrost gospodarczy czy wielkość bezrobocia. MSP są stymulatorem rozwoju gospodarki, a ich liczba oraz potencjał mogą być jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego. Podstawowym celem badań jest ocena efektywności finansowania ekoinnowacji przez MSP w Polsce. Cele szczegółowe badań obejmują: analizę determinant wpływających na wybór źródeł finansowania ekoinnowacji; ocenę efektywności wykorzystania źródeł finansowania w tym funduszy strukturalnych przez MSP; budowę modelu zarządzania finansowaniem ekoinnowacji przez MSP.
W wyniku przeprowadzonych badań skonstruowano model zarządzania finansowaniem działalności ekoinnowacyjnej MSP. Jego wykorzystanie pozwoli na zminimalizowanie kosztów kapitału finansującego rozwój ekoinnowacji MSP. Wyniki badań w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 pozwoliły na identyfikację determinant wpływających na pozytywne wykorzystanie funduszy i zwiększenie efektywności wykorzystania w przyszłych latach. Pozyskanie środków finansowych na wsparcie projektu ekoinnowacyjnego w Polsce nie jest niemożliwe, jednak w wielu przypadkach bardzo utrudnione. Ekoinnowacyjność bardzo rzadko stanowi wyodrębnioną przez podmioty finansujące aktywność przedsiębiorstw. Innowacyjne projekty realizowane w obszarze ekologii są oceniane według tych samych kryteriów, co inne inwestycje, w tym również innowacyjne. Uwzględniając fakt, że często w mniejszym stopniu koncentrują się one bezpośrednio na efektach ekonomicznych, mogą one przy zastosowaniu identycznych kryteriów oceny, uzyskiwać gorsze noty ogólne. Problem stanowią znaczne środki na ochronę środowiska przewidziane dla jednostek samorządu terytorialnego, które realizują projekty typowe w tym obszarze, tj. koncentrują się na budowie kanalizacji, oczyszczalni, czy rozpowszechnieniu bardziej ekologicznych źródeł energii. Wpływa to na ograniczenie możliwości pozyskiwania środków na inwestycje przez MSP. Zbyt mały nacisk położony został w bieżącym okresie programowania na połączenie w przypadkach jednej inwestycji innowacyjności i ochrony środowiska.

Słowa kluczowe
ekoinnowacje; źródła finansowania

Pełny tekst
PDF (English)