Gabriel Borowski
Politechnika Lubelska

Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące utylizacji odpadów z wykorzystaniem metody zeszklenia. Badana mieszanka odpadów składała się z dosuszonych i rozdrobnionych komunalnych osadów ściekowych w udziale masowym ok. 42%, a pozostałą część stanowiły popioły lotne ze spalania węgla, rozdrobniona stłuczka szkła oraz cement jako spoiwo. Mieszankę aglomerowano w stemplowej prasie hydraulicznej uzyskując brykiety o walcowym kształcie, które następnie nagrzewano w piecu komorowym oraz schłodzono w wodzie. Uzyskane zeszklone wyroby poddano testom badawczym wytrzymałości mechanicznej, mrozoodporności, nasiąkliwości oraz wymywalności związków metali ciężkich. Ich wytrzymałość była wystarczająca pod względem spełnienia wymagań stawianych materiałom przeznaczonym na podbudowy utwardzonych nawierzchni drogowych. Wyniki pomiarów mrozoodporności i nasiąkliwości potwierdziły dobrą odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Nie stwierdzono zagrożenia migracji substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach oraz wypłukiwania metali ciężkich do środowiska. Zastosowanie zeszklenia brykietów zawierających osady ściekowe umożliwiło zatem uzyskanie produktów bezpiecznych dla środowiska, które mogą być stosowane jako materiał budowlany.

Słowa kluczowe
metoda zeszklenia; osady ściekowe

Pełny tekst
PDF (English)