Jolanta Skowroń
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warsaw

Streszczenie
Oceniano wpływ czterech biopaliw otrzymanych w reakcji transestryfikacji tłuszczów odpadowych: przeterminowanego oleju rzepakowego (BP I), tłuszczu zwierzęcego (BP II), posmażalniczego oleju roślinnego (BP III) oraz surowego oleju rzepakowego (BP IV) na zdolność komórek jajnika chomika chińskiego (CHO-9) do procesów odnowy i prawidłowego namnażania się (test klonogenny). Badane biopaliwa hamowały zdolność komórek jajnika chomika chińskiego CHO-9 do tworzenia kolonii, a stopień zahamowania zależał od rodzaju oraz stężenia badanego biopaliwa. Najsilniejsze działanie ograniczające zdolność komórek CHO-9 do proliferacji wykazywało biopaliwo II otrzymane z tłuszczu zwierzęcego oraz biopaliwo III otrzymane z posmażalniczego oleju roślinnego. Najsłabiej na zdolność tworzenia kolonii komórek CHO-9 działało biopaliwo IV otrzymane z surowego oleju rzepakowego. Wyniki sugerują, że biopaliwa mogą odgrywać rolę w mechanizmie molekularnym związanym z proliferacją komórek i odpowiedziami immunologicznymi, co powinno zostać potwierdzone w przyszłych badaniach genotoksyczności biopaliw.

Słowa kluczowe
biopaliwa, test tworzenia kolonii, komórki jajnika chomika chińskiego (CHO-9), in vitro

The Effect of Biofuels on Colony Formation of CHO-9 Cells

Abstract
The four types of biofuels obtained by methanol transesterification of: rapeseed expired oil (BP I), waste animal fats (BP II), frying vegetable oils (BP III), and rapeseed oil (BP IV) were studied on the Chinese hamster ovary (CHO-9) cells using the clonogenic assay. Colony test results showed that tested biofuels inhibited the ability of CHO-9 cells to form colonies, depending on the type and concentration of the biofuel being tested. The strongest action in reducing CHO-9 cell proliferation capacity was demonstrated by biofuel II and biofuel III. Biofuel IV had the least effect on the ability of the CHO-9 cells to colonize. The results suggest that biofuels might play a role in molecular mechanisms associated with cellular proliferation and immune responses, that should be confirmed in the future studies on genotoxicity of biofuels.

Keywords 
biofuels, clonogenic assay, Chinese hamster ovary (CHO-9) cells, in vitro

Pełny tekst / Full text
PDF (English)