Mateusz Hämmerling, Tomasz Kałuża
Poznan University of Life Sciences 

Streszczenie
Gospodarowanie wodą poprzez m.in. piętrzenie rzek powoduje zmiany w środowisku przyrodniczym. Jedną z nich jest ograniczenie możliwości migracji ryb i innych organizmów wodnych. W celu ułatwienia ich przemieszania buduje się przepławki. W pracy przedstawiono wyniki badań terenowych dotyczących parametrów hydraulicznych przepławki dla ryb zlokalizowanej w obrębie stopnia wodnego Skórka na rzece Głomii. Celem badań było rozpoznanie warunków przepływu wody w poszczególnych komorach przepławki seminaturalnej. Na podstawie wyników badań terenowych określono warunki hydrauliczne przepływu wody przez przepławkę, odnosząc uzyskane rezultaty do optymalnych parametrów pracy przepławki. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dyskusji na temat możliwych problemów budowy i eksploatacji „bliskich naturze” konstrukcji przepławek dla ryb.

Słowa kluczowe
seminaturalna przepławka dla ryb, pomiary terenowe, rzeka Głomia

Analysis of Fish Migration Potential Through the Seminatural Fish Pass on an Example the Skórka Barrage on the Głomia River

Abstract
Water management by artificial water level increasing in rivers, results in environmental changes. One of them is the constraint on migration of fish and other aquatic organisms. In order to facilitate the passage, fish passes are built. The study analysed many parameters related to proper work of the fish pass. The article presents results of a field study of the fish pass located within the Skórka barrage on the Głomia river. The aim of the study was to identify water flow conditions in particular chambers of the fish pass. On the basis of results of the field study, the hydraulic conditions of water flow through the fish pass were determined and referred to the optimum performance parameters of the construction. The results obtained make a basis for discussion of possible problems related to construction and operation of the fish passes resembling „close to nature” structures.

Keywords 
semi-natural fish pass, field measurement, Głomia river 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)