Kazimierz Banasik, Leszek Hejduk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie
Krzywa sum czasów trwania przepływów wraz z wyższymi (FDC) przedstawia okres trwania, wyrażony w dniach lub procentach okresu rocznego, danego i wyższych przepływów historycznych w analizowanym profilu rzecznym. Krzywe te są powszechnie wykorzystywane w badaniach hydrologicznych i zasosowaniach hydrotechnicznych dotyczących wyznaczania zasobów energetycznych rzek, planowania i projektowania systemów irygacyjnych, prognoz okresów posusznych, wyznaczania okresowych ładunków zanieczyszczeń, wydatku rumowiska rzecznego czy zamulania zbiorników wodnych. Celem prezentowanych badań było określenie takich krzywych dla dwóch profili recznych małych zlewni rolniczych, zlokalizowanych w południowej części Mazowsza, różniących się długością okresu obserwacyjnego. Rejestracja stanów i pomiary hydrometryczne umożliwiające wyznaczenie dobowych wartości przepływów, w jednym z tych profili (zlewni analoga) obejmują okres 48 lat hydrologicznych, natomiast w drugim profilu (zlewni o krótko-okresowych badaniach) okres 2,5 lat. Wyniki badań wykazały zbieżność średniego rocznego odpływu jednostkowego w analizowanych zlewniach, wynoszacego odpowiednio 3,36 and 3,44 dm3/s/km2, i różnice w zakresie odpływów jednostkowych okresów posusznych oraz mokrych (tj. o wysokim i odpowiednio niskim prawdopodobieństwie przewyższenia). Wskazano na różnicę we wskźniku lesistości i w parametrach charakteryzujących retencje dolinowe analizowanych zlewni, jako na możliwe przyczyny różnic w ww. odpływach jednostkowych niskich i wysokich.

Słowa kluczowe
przepływ, zlewnie

Pełny tekst
PDF (English)