Izabela Piecuch*, Tadeusz Piecuch**
*Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; **Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Niniejsza publikacja omawia zagadnienie pedagogiki społecznej w odniesieniu do ochrony środowiska. Badania własne odniesiono do przykładu, gdzie lokalna społeczność ma się odnieść do propozycji budowy spalarni odpadów (zwanego Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania i Przekształcania Odpadów) w mieście Koszalinie. Zakres badań obejmował dwie populacje, to jest:

  •  oddzielnie, ogólnie losowo mieszkańców Koszalina (930 osób),
  • oddzielnie, ogólnie losowo studentów Politechniki Koszalińskiej kierunku inżynieria środowiska oraz kierunku ochrona środowiska (80 studentów).

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Koszalina (930 osób) przedstawiono na wykresie – rysunek 2. Ciekawe, bo inne zależności otrzymano z badań ankietowych populacji studentów Politechniki Koszalińskiej kierunku inżynierii środowiska i kierunku ochrony środowiska (rys. 3). Z przeprowadzonej analizy teoretycznej w niniejszej pracy, nasuwają się trzy zasadnicze, chociaż ogólne wnioski:

  1. Dziedzina nauk pedagogika społeczna, wywodząca się z socjologii powinna formalnie wyodrębnić specjalność: pedagogika społeczna edukacji ekologicznej.
  2. Społeczna edukacja ekologiczna powinna być budowana w oparciu o bazowe założenia rozwoju zrównoważonego.
  3. Przykład konieczności budowy inwestycji jaką jest spalarnia odpadów, wymagającej akceptacji społecznej jest szczególną determinantą przytoczonego powyżej wniosku numer 1 i wniosku numer 2.

Słowa kluczowe
edukacja ekologiczna; społeczne oddziaływanie

Pełny tekst
PDF (English)