Tadeusz Bohdal
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych R134a, R404A, R410A i R407C w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31–3,3 mm. Dla procesu wrzenia i skraplania wyznaczono wartości współczynnika przejmowania ciepła i oporów przepływu. Zilustrowano wpływ stopnia suchości pary czynnika, gęstości strumienia masy oraz średnicy wewnętrznej minikanału na intensywność wymiany ciepła. Opracowano nowe zależności pozwalające wyznaczać wartości współczynnika przejmowania ciepła i opory przepływu podczas przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach rurowych. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań cieplnych średniego współczynnika przejmowania ciepła w multiportach cztero- i ośmiokanałowym o średnicy wewnętrznej d = 0,64 mm zasilanych równolegle czynnikami chłodniczymi R134a, R404A i R407C. Opracowane charakterystyki cieplne podają zależność średniego współczynnika przejmowania ciepła aA od gęstości strumienia masy (wr) i stopnia suchości xA dla wymienionych czynników. Wykazano, że najwyższe wartości aA uzyskano dla czynnika R134a. Przeprowadzono badania skraplania czynników chłodniczych w warunkach zaburzeń zewnętrznych występujących w urządzeniach chłodniczych. Rozwój lub zanik skraplania wywoływano poprzez zmianę parametrów układu dwufazowego, np. ciśnienia i gęstości strumienia masy w kanale rurowym. Potwierdzono, że ośrodki dwufazowe wykazują własności falowe a wywoływane zaburzenia przemieszczają się ze skończoną prędkością.

Słowa kluczowe
przemiany fazowe; czynniki chłodnicze

Pełny tekst
PDF (English)