Aleksandra Szaja*, José Alonso Aguilar**, Grzegorz Łagód*
*Lublin University of Technology, Poland
**Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A., Spain

Streszczenie
Jednym z ważniejszych problemów z punktu widzenia sterowania pracą oczyszczalni ścieków jest posiadanie kompletnych i dokładnych informacji na temat jakości ścieków. Do oceny parametrów jakościowych ścieków stosowane jest określanie udziałów frakcyjnych chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) pod względem właściwości fizycznych oraz podatności na biodegradację. Informacja na temat udziałów frakcyjnych ChZT może być wykorzystywana w modelowaniu pracy systemów oczyszczania ścieków jak również modelowania procesów transportu i biodegradacji zanieczyszczeń w systemach kanalizacyjnych. Opracowanie prezentuje wyniki badań udziałów frakcyjnych ścieków dopływających do miejskiej oczyszczalni ścieków w Maladze (Hiszpania). Ścieki surowe dopływały do kolektora zbiorczego z różnych dzielnic miasta kolektorami oznaczonymi jako A, B oraz C, natomiast kolektorem D doprowadzane były wody z gospodarki osadowej, zawracane na początek procesu technologicznego oczyszczalni. Do wyznaczenia udziałów frakcyjnych ChZT w analizowanych próbkach ścieków wykorzystane zostały metody respirometryczne. W przypadku ścieków surowych największy udział w całkowitym ChZT miała frakcja biodegradowalna, 47–57% przypadało na frakcje szybko ulegające biodegradacji, natomiast 13 do 16% na frakcje wolno ulegające biodegradacji. Odcieki z urządzeń gospodarki osadowej charakteryzowały się znacznym udziałem frakcji nieulegających biodegradacji, przy czym 69% przypadało na frakcje w postaci zawiesiny, natomiast 6,7% w postaci rozpuszczonej.

Słowa kluczowe:
frakcje ChZT, materia organiczna, modele symulacyjne

Estimation of Chemical Oxygen Demand Fractions of Municipal Wastewater by Respirometric Method – Case Study

Keywords:
COD fractions, organic matter, wastewater plant simulation models

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego