Rocznik Ochrona Środowiska

2020 rok 

Rok: 2020 Vol.: 22 No.: 1 

Opublikowano: 26.12.2019

reviewer Wykaz Recenzentów


Termofizyczny efekt samozachowawczy hydratów gazowych
Bohdan Kutnyi, Аnatoliy Pavlenko, Hanna Koshlak
pdfAbstract + Full text

Ocena bezpieczeństwa pracy górniczej w celu wykorzystania jej potencjału kulturowego i edukacyjnego oraz zapewnienia zrównoważenia środowiskowego
Oľga Végsöová, Martin Straka, Kamil Kyšeľa
pdfAbstract + Full text

Badania stabilności agregacyjnej i działania bakteriobójczego roztworów koloidalnych nanosrebra
Anna Yushchishina, Maria Pasichnyk, Olena Mitryasova, Piotr Koszelnik, Renata Gruca-Rokosz, Małgorzata Kida
pdfAbstract + Full text

Produkcja produktu funkcjonalnego przez obróbkę mechaniczną wtórnych surowców ryb
Yuriy Fatykhov, Oleg Ageev, Alexander Ivanov, Marek Jakubowski, Daniel Dutkievicz, Andrzej Dowgiallo
pdfAbstract + Full text

Immobilizacja Bacillus megaterium w karagenie z Morza Maluku i ich wpływ na produkcję proteazy
Syarif Hamdani, Sri Nurlatifah, Dewi Astriany, Marlia Singgih W., Slamet Ibrahim W.
pdfAbstract + Full text

Niszczenie struktury wrzących emulsji
Anatoliy Pavlenko, Viktor Melnyk
pdfAbstract + Full text

Zintegrowane podejście do określania stężenia CO2 i wymiany powietrza w placówkach oświatowych
Valerii Deshko, Inna Bilous, Volodimer Vynogradov-Saltykov, Maryna Shovkaliuk, Hanna Hetmanchuk
pdfAbstract + Full text

Ocena wpływu przyrostu mocy znamionowej bloku elektrowni jądrowej na żywotność krytycznych elementów turbiny
Olga Chernousenko, Tetyana Nikulenkova, Vitaliy Peshko, Anatolii Nikulenkov
pdfAbstract + Full text

Internet rzeczy (IoT) i sztuczne sieci neuronowe w kierunku prognozowania zanieczyszczenia wody
Thaer Ibrahim, Alok Mishra
pdfAbstract + Full text

Poziom ryzyka i podejmowania decyzji w zarządzaniu działalnością przemysłową z eliminacją negatywnego wpływu na środowisko
Oľga Végsöová, Martin Straka, Kamil Kyšeľa
pdfAbstract + Full text

Określanie zużycia energii przez urządzenie magazynujące ciepło na podstawie materiału zmiennofazowego w zależności od zakresów temperatur
Vladyslav Bondarenko, Abdessamad Faik, Yaroslav Grosu, Victor Stoudenets
pdfAbstract + Full text

Propozycja rozwiązania logistycznego na wypadek awarii w obiekcie jądrowym
Oľga Végsöová, Martin Straka, Kamil Kyšeľa
pdfAbstract + Full text

Przyjazna dla środowiska technologia utylizacji zużytych olejów z silników kolejowych
Yuliia Zelenko, Maryna Bezovska, Valeriy Kuznetsov, Antonina Muntian
pdfAbstract + Full text

Środowisko i zagrożenia związane z produkcją żelaza
Petr Besta, Roman Kozel, Kamila Janovská, Šárka Vilamová, Drahomír Foltan, Marian Piecha
pdfAbstract + Full text

Synteza węglowodorów podczas pirolizy metanu
Anatoliy Pavlenko, Engvall Klas
pdfAbstract + Full text

Właściwości ekologiczne i problemy wzmocnienia konstrukcji z drewna klejonego
Aleksander Chernykh, Stefania Mironova, Shirali Mamedov
pdfAbstract + Full text

Zarządzanie jakością wody na składowisku odpadów przeróbczych Gaisky
Dmitry A. Babenko, Mariya A. Pashkevich, Alexey V. Alekseenko
pdfAbstract + Full text

Opłata za hałas w transporcie kolejowym – przepisy UE, a działanie systemów logistycznych
Paweł Zając, David Staš, Radim Lenort
pdfAbstract + Full text

Wydobycie, produkcja i zagospodarowanie drobnych frakcji kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce północno-zachodniej
Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic
pdfAbstract + Full text

Badania eksperymentalne rozkładu temperatury na powierzchni płyty czołowej płaskiego, płytowego wymiennika ciepła
Magdalena Orłowska
pdfAbstract + Full text

Inklinacje finansowe osób odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy
Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Michał Fiedler, Mariusz Korytowski
pdfAbstract + Full text

Wpływ użytkowania terenów przyległych na erozję dróg gruntowych – analiza przypadku
Michał Fiedler, Piotr Stachowski
pdfAbstract + Full text

Analiza możliwości zagospodarowania wody opadowej z wykorzystaniem metody AHP
Mateusz Hämmerling, Joanna Kocięcka, Daniel Liberacki
pdfAbstract + Full text

Etykiety i certyfikaty w zielonych hotelach
Mariusz Cembruch-Nowakowski
pdfAbstract + Full text

Bilans wodny zbiornika zaporowego na przykładzie obiektu Przebędowo
Błażej Waligórski, Mariusz Korytowski, Adam Zydroń, Daniel Liberacki, Michał Fiedler, Rafał Stasik
pdfAbstract + Full text

Model matematyczny procesu suszenia materiałów wilgotnych
Anatoliy Pavlenko, Jerzy Zbigniew Piotrowski
pdfAbstract + Full text

Problem ograniczenia zużycia foli stretch wykorzystywanej do zabezpieczania ładunków spaletyzowanych
Sławomir Tkaczyk
pdfAbstract + Full text

Metoda zmniejszenia emisji tlenków azotu przy spalaniu paliwa gazowego w kotłach miejskiej energetyki cieplnej
Sylwia Janta-Lipińska
pdfAbstract + Full text

Optymalizacja ekonomiczna systemu przetwarzania odpadów medycznych: studium przypadku województwa podlaskiego
Maria J. Walery, Izabela Bartkowska, Izabela A. Tałalaj
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie metody wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny możliwości rewitalizacji cieków na terenach zurbanizowanych na przykładzie cieku Wierzbak
Tomasz Kałuża, Mateusz Hämmerling
pdfAbstract + Full text

Odwzorowanie efektywnej powierzchni szczelnej w modelowaniu odpływu ze zlewni miejskiej
Karolina Mazurkiewicz, Marcin Skotnicki, Zbysław Dymaczewski
pdfAbstract + Full text

Stosowanie ilościowego i jakościowego monitorowania ścieków w ochronie wód na przykładzie Łodzi
Agnieszka Brzezińska, Grażyna Sakson
pdfAbstract + Full text

Ograniczenie wykorzystania elektrochemicznych źródeł energii elektrycznej poprzez zastosowanie zasilania bezprzewodowego
Jarosław Jajczyk, Michał Filipiak, Tomasz Dąbrowski
pdfAbstract + Full text

Badania modelowe wydajności i sprawności pracy powietrznego podnośnika z mieszaczem typu PM 50 i z mieszaczem obwodowym
Marek Kalenik, Marek Chalecki
pdfAbstract + Full text

Obniżenie zapotrzebowania na energię w procesach odparowania skroplonego gazu
Sebastian Englart, Andrzej Jedlikowski, Wojciech Cepiński, Maciej Skrzycki
pdfAbstract + Full text

Ocena efektów stosowania różnych dawek osadów ściekowych w produkcji biomasy ślazowca pensylwańskiego
Barbara Kołodziej, Jacek Antonkiewicz
pdfAbstract + Full text

Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach chropowatych i z pokryciem mikrostrukturalnym
Łukasz J. Orman, Katarzyna Orman, Iwona Wojton
pdfAbstract + Full text

Wpływ odpadowego zewnętrznego źródła węgla na szybkość zmian stężenia zanieczyszczeń podczas oczyszczania ścieków
Katarzyna Ignatowicz, Joanna Smyk, Jacek Piekarski
pdfAbstract + Full text

Badanie właściwości termofizycznych porowatych materiałów izolacyjnych na bazie popiołu TPP Burshtyn
Hanna Koshlak, Anna Kaczan
pdfAbstract + Full text

Eksploatacyjny indeks efektywności energetycznej statku jako wskaźnik emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim
Jerzy Herdzik
pdfAbstract + Full text

Ocena cyklu życia eko-innowacyjnej technologii produkcji nawozu mineralno-organicznego
Maria Bałazińska, Małgorzata Markowska, Agata Blaut, Marcin Głodniok
pdfAbstract + Full text


2020 no 2 rok 


Rok
: 2020
Vol.: 22
No: 2

publication Opublikowano: 26.12.2020

reviewer Wykaz Recenzentów

 

 


Ocena bezpieczeństwa dostawy wody dla gminy Benissa z wykorzystaniem wskaźnika Shannona-Weavera
Maciej Miazga, Jadwiga Królikowska
pdfAbstract + Full text

Wpływ źródła światła na wzrost biomasy Chlorella vulgaris w medium hodowlanym opartym na wykorzystaniu odcieków pofermentacyjnych
Marcin Dębowski, Marta Kisielewska, Joanna Kazimierowicz, Marcin Zieliński
pdfAbstract + Full text

Postawy menedżerów wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Tomasz Trojanowski
pdfAbstract + Full text

Kontrola stężenia siarkowodoru w kanalizacji tłocznej w systemie bezemisyjnego transportu ścieków
Rafał Wojciechowski, Krzysztof Piaskowski
pdfAbstract + Full text

System Informacji Geograficznej, jako narzędzie wspomagające monitoring i zarządzanie środowiskiem – przykład osadów dennych
Katarzyna Rozpondek
pdfAbstract + Full text

Zintegrowane zarządzanie jakością środowiska – funkcją przyjętej koncepcji rozwoju
Franciszek Piontek
pdfAbstract + Full text

Badania laboratoryjne nad możliwością wytwarzania paliw z komunalnych osadów ściekowych, odpadów gumowych i biomasy
Krzysztof Rećko
pdfAbstract + Full text

Wpływ drobnych frakcji kruszywa z recyklingu na wybrane właściwości zapraw cementowych
Daniel Zawal, Krzysztof Górski, Katarzyna Kokotowska
pdfAbstract + Full text

Analiza problemu zawodnienia gazu ziemnego
Maciej Kotuła, Aleksander Szkarowski, Aleksandr Chernykh
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie instalacji biofilicznych do poprawy jakości powietrza wewnętrznego
Amelia Staszowska
pdfAbstract + Full text

Model matematyczny procesu swobodnego osadzania cząstek w aparacie wirowym
Hanna Koshlak, Anatoliy Pavlenko
pdfAbstract + Full text

Europejski Zielony Ład i jego wpływ na procesy rozwoju regionalnego
Wojciech Piontek
pdfAbstract + Full text

Odpowiedzialne zarządzanie pro-środowiskowe w organizacji: studium przypadku
Marcin Olkiewicz, Radosław Wolniak
pdfAbstract + Full text

Eksperymentalne określanie optymalnego projektu betonu lekkiego
Jacek Katzer, Janusz Kobaka
pdfAbstract + Full text

Analiza wykorzystania undervoltingu do redukcji zużycia energii elektrycznej w urządzeniach komputerowych i oddziaływania na środowisko
Adam Muc, Tomasz Muchowski, Marcin Kluczyk, Adam Szeleziński
pdfAbstract + Full text

Emisja gazów cieplarnianych przez rolnictwo w krajach UE
Tomasz Rokicki, Grzegorz Koszela, Luiza Ochnio, Magdalena Golonko, Agata Żak, Edyta Karolina Szczepaniuk, Hubert Szczepaniuk, Aleksandra Perkowska
pdfAbstract + Full text

Problemy projektowe hybrydowego systemu zasilania elektrycznego zrównoważonego energetycznie pływającego domu
Henryk Charun, Waldemar Kuczyński, Stanisław Duer, Małgorzata Sikora, Romuald Sobieralski
pdfAbstract + Full text

Ocena zmienności jakości wód opadowych i funkcjonowania zbiorników retencyjnych na terenie zurbanizowanym
Tomasz Zubala
pdfAbstract + Full text

Analiza porównawcza homologacyjnych testów jezdnych w kontekście emisji dwutlenku węgla na przykładzie wybranych samochodów osobowych
Karol Tucki, Remigiusz Mruk, Katarzyna Botwińska, Leszek Mieszkalski, Krzysztof Kulpa
pdfAbstract + Full text

Prezentacja eksperymentalnego procesu zgazowania biomasy z modelem matematycznym minimalizacji energii swobodnej Gibbsa
Anatoliy Pavlenko, Anna Maria Slowak
pdfAbstract + Full text

Czas trwania deszczu obliczeniowego na potrzeby modelowania odpływu ze zlewni miejskiej
Karolina Mazurkiewicz, Marcin Skotnicki, Zbysław Dymaczewski
pdfAbstract + Full text

Kompozytowe wymienniki ciepła do intensyfikacji wrzenia pęcherzykowego
Lidia Dąbek, Łukasz J. Orman
pdfAbstract + Full text

Wpływ warunków atmosferycznych na działanie systemu odprowadzenia spalin i wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi
Agnieszka Maliszewska
pdfAbstract + Full text

Wpływ małej oczyszczalni ścieków na stan sanitarny powietrza atmosferycznego
Piotr Jadczyk, Izabela Sówka, Marcin Pawnuk, Alicja Wroniszewska
pdfAbstract + Full text

Odzysk ciepła odpadowego za pomocą elektrycznej pompy ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego do systemu ciepłej wody użytkowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Wojciech Cepiński, Piotr Kowalski, Paweł Szałański
pdfAbstract + Full text

Wyniki pomiarów ciśnień w badaniach modelowych wału przeciwpowodziowego w zmiennych warunkach nawodnienia
Piotr Bogacz
pdfAbstract + Full text

Wybrane aspekty projektowania systemu grzewczego w pływającym domu zrównoważonym energetycznie
Henryk Charun, Waldemar Kuczyński, Małgorzata Sikora, Romuald Sobieralski
pdfAbstract + Full text

Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wód jeziora Rudnickiego Wielkiego po rekultywacji
Krzysztof Berleć, Katarzyna Budzińska, Magdalena Michalska
pdfAbstract + Full text

Stan jakości powietrza w Polsce
Izabela Gabryelewicz, Roman Stryjski, Maciej Wędrychowicz, Tomasz Dąbrowski
pdfAbstract + Full text

Efektywność ekonomiczno-klimatyczna rolnictwa w UE i Polsce
Marcin Wysokiński, Piotr Gołasa, Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Radim Lenort, Arkadiusz Gromada, Magdalena Golonko, Paulina Trębska, Piotr Gradziuk, Piotr Bórawski
pdfAbstract + Full text

Ocena stężeń wybranych metali w wodzie gruntowej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
Michał Fiedler, Adam Zydroń, Mariusz Korytowski
pdfAbstract + Full text

Changes in Selected Water Quality Indicators of the Warta River Due to the Jeziorsko Dam Reservoir
Mateusz Hämmerling, Marcin Spychała, Natalia Walczak, Piotr Stachowski, Thanh Hung Nguyen
pdfAbstract + Full text

Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie powietrza w krajach UE
Luiza Ochnio, Grzegorz Koszela, Tomasz Rokicki
pdfAbstract + Full text

Utylizacja ciepła ścieków poprodukcyjnych
Aleksander Szkarowski, Łukasz Jaworski, Shirali Mamedov
pdfAbstract + Full text

Obliczenia porowatości złoża filtracyjnego na podstawie wybranych równań współczynnika filtracji przy wykorzystaniu metod numerycznych
Jacek Piekarski
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie wybranych metod biologicznych do rewitalizacji gleb leśnych w uprawie sosny zwyczajnej
Andrzej Klimek, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Grzegorz Gackowski, Piotr Stachowski, Barbara Jagosz
pdfAbstract + Full text

Ocena możliwości wprowadzenia układu kogeneracji w procesie zagospodarowania biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach
Janusz Karwot, Jan Bondaruk, Paweł Zawartka
pdfAbstract + Full text

Zagrożenia dla oczyszczalni ścieków w systemie ogólnospławnym – analiza problemów i możliwych rozwiązań na przykładzie Łodzi
Grażyna Sakson, Agnieszka Brzezińska, Krzysztof Kowalski
pdfAbstract + Full text

Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu narzędziem kreowania przyszłości ochrony środowiska
Adam Wyszomirski, Marcin Olkiewicz
pdfAbstract + Full text