Rocznik Ochrona Środowiska

2017 rok 

Rok: 2017 Vol.: 19 

Opublikowano: 26.12.2017


Trendy zmian jakości wody rzeki Tisa wzdłuż jej biegu przez Serbię
Jasmina Josimov Dundjerski, Radovan Savic, Jasna Grabic, Bosko Blagojevic
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Studium porównawcze wskaźników zrównoważonego rozwoju w przemyśle metalurgicznym
Radim Lenort, David Staš, Pavel Wicher, David Holman, Katarzyna Ignatowicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Gospodarka wodno-ściekowa w zamkniętym układzie chłodzenia elektrowni
Paweł Regucki, Renata Krzyżyńska, Zbyszek Szeliga
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza funkcjonowania obiektów hydroenergetycznych na obszarze Natura 2000 w zlewni rzeki Radew w aspekcie zrównoważonej gospodarki wodnej
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska, Paweł Tomczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza wybranych właściwości mechanicznych fibrokompozytów na bazie drobnego kruszywa odpadowego
Jacek Domski, Wiesława Głodkowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wewnątrzpopulacyjne zróżnicowanie wzrostu i życia młodocianych basów słonecznych wprowadzonych do wód pochłodniczych dolnej Odry, Polska
Józef Domagała, Przemysław Czerniejewski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty nowoczesnego modelowania procesu walcowania gwintów
Krzysztof Kukiełka
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie innowacyjnych technologii do usuwania związków biogennych ze ścieków – studium przypadku (BARITECH)
Magda Kasprzyk, Kristian Pierzgalski, Ewa Wojciechowska, Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Symulacje numeryczne procesu walcowania gwintów jako ekologiczne i ekonomiczne narzędzie badawcze w procesie wdrażania nowoczesnych technologii
Krzysztof Kukiełka
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody pochodzącej z fontann zlokalizowanych w uzdrowisku Ciechocinek
Katarzyna Budzińska, Natalia Pyrc, Bożena Szejniuk, Rafał Pasela, Adam Traczykowski, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie perceptronu wielowarstwowego do obliczeń strat ciśnienia w przewodach wodociągowych
Andrzej Czapczuk, Jacek Dawidowicz, Jacek Piekarski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zmiany szaty roślinnej i gatunków ptaków w siedliskach łąkowych w Poleskim Parku Narodowym, wschodnia Polska 211
Mariusz Kulik, Ryszard Baryła, Danuta Urban, Grzegorz Grzywaczewski, Andrzej Bochniak, Andrzej Różycki, Ewelina Tokarz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza modeli reologicznych modyfikowanych osadów ściekowych
Paweł Wolski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Badania gruntowego wymiennika ciepła typu Field’a współpracującego ze sprężarkową pompą ciepła (część 1)
Oktawia Dolna, Jarosław Mikielewicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Badania gruntowego wymiennika ciepła typu Field’a współpracującego ze sprężarkową pompą ciepła (część 2)
Oktawia Dolna, Jarosław Mikielewicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ rodzajów słomy i dodatków pochodzenia roślinnego na fizyczne cechy peletów
Artur Kraszkiewicz, Magdalena Kachel-Jakubowska, Ignacy Niedziółka, Beata Zaklika, Kazimierz Zawiślak, Rafał Nadulski, Paweł Sobczak, Janusz Wojdalski, Remigiusz Mruk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza wpływu cyklicznych zmian temperatury na specjacje fosforu w osadach czynnych
Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Właściwości fizykochemiczne i możliwości energetycznego wykorzystania pozostałości wyłuszczarskich
Monika Aniszewska, Arkadiusz Gendek, Michał Drożdżek, Marta Bożym, Janusz Wojdalski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Ślad węglowy jako narzędzie w lokalnym planowaniu gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Paweł Wiśniewski, Mariusz Kistowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Adsorpcja halogenofenoli z roztworów wodnych na węglu aktywnym
Krzysztof Kuśmierek, Katarzyna Bieniek, Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza wpływu hybrydowej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków na jakość wód odbiornika
Magdalena Gizińska-Górna, Krzysztof Jóźwiakowski, Michał Marzec, Aneta Pytka, Bożena Sosnowska, Monika Różańska-Boczula, Agnieszka Listosz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza właściwości syntetycznych węglowodorów wytwarzanych metodą ETG i wybranych konwencjonalnych biopaliw wytwarzanych w Polsce w kontekście osiąganych efektów środowiskowych
Małgorzata Krzywonos, Karol Tucki, Janusz Wojdalski, Adam Kupczyk, Michał Sikora
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ wód z odwodnienia kopalni węgla kamiennego na jakość wód powierzchniowych i gruntowych
Małgorzata Ciosmak, Antoni Grzywna, Andrzej Bochniak
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zagospodarowanie gnojowicy w gospodarstwach rodzinnych z wykorzystaniem systemu zakwaszania w celu zmniejszenia emisji amoniaku
Andrzej Borusiewicz, Jan Barwicki
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza stanu ekologicznego wód powierzchniowych w rejonie aglomeracji lubelskiej
Antoni Grzywna, Joanna Sender, Urszula Bronowicka-Mielniczuk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Stymulacja rozkładu 3-pierścieniowych WWA podczas fermentacji osadów ściekowych
Maria Włodarczyk-Makuła, Bartłomiej Macherzyński
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Metodologia tworzenia numerycznej aplikacji do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
Aleksandra Kowalska, Jacek Piekarski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Badania wstępne nad ograniczeniem zawartości rtęci w energetycznym węglu kamiennym poprzez zastosowanie wibracyjnego powietrznego stołu koncentracyjnego
Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wtrysk balastu wodnego jako metoda zmniejszenia emisji tlenków azotu
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska, Magdalena Orłowska, Shirali Mamedov
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Pożar – czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych
Izabella Olejniczak, Ewa Beata Górska, Marek Kondras, Lidia Oktaba, Dariusz Gozdowski, Urszula Jankiewicz, Anna Prędecka, Jakub Dobrzyński, Anna Otręba, Łukasz Tyburski, Małgorzata Mickiewicz, Edyta Hewelke
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wyniki pomiarów i analiz oddziaływania farm elektrowni wiatrowych na klimat akustyczny
Adam Zagubień
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza i ocena efektywności filtracji na wybranych masach
Iwona Skoczko, Ewa Szatyłowicz, Radosław Kulesza
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Podczyszczanie ścieków organicznych metodą koagulacji siarczanem glinu
Barbara Kościelnik, Aleksandra Kowalska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Badania rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni zurbanizowanej
Ewa Wojciechowska, Aneta Rackiewicz, Nicole Nawrot, Karolina Matej-Łukowicz, Hanna Obarska-Pempkowiak
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Badania numeryczne wpływu zabudowy grzejnika konwekcyjnego półką poziomą z zakrzywieniem na rozkład pól temperatury i prędkości powietrza w pomieszczeniu
Magdalena Orłowska, Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza skuteczności odmulania zbiorników wodnych Cierpisz i Kamionka jako efektywnej metody rekultywacji ekosystemów eutroficznych
Lilianna Bartoszek, Renata Gruca-Rokosz, Piotr Koszelnik
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ nawożenia kompostem z osadów komunalnych na jakość gleby lekkiej pod uprawą wierzby wiciowej w czteroletnim cyklu uprawy
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Janusz Dąbrowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Modelowanie zmian parametrów ścieków oczyszczonych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Iwona Skoczko, Joanna Struk-Sokołowska, Piotr Ofman
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Modelowanie parametrów migracji zanieczyszczeń chemicznych w podłożu gruntowym składowisk odpadów komunalnych
Kazimierz Szymański, Robert Sidełko, Beata Janowska, Izabela Siebielska, Bartosz Walendzik
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ sumy rocznej opadów atmosferycznych na objętość wód przypadkowych dopływających do kanalizacji sanitarnej
Grzegorz Kaczor, Krzysztof Chmielowski, Piotr Bugajski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Domowe źródła hałasu niskoczęstotliwościowego
Adam Zagubień, Katarzyna Wolniewicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Środowiskowe sterowanie technologią elektrowni wiatrowej
Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski, Robert Kasner, Weronika Kruszelnicka
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Badanie emisji wybranych zanieczyszczeń gazowych podczas spalania peletów z agro biomasy w kotle małej mocy
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Grzegorz Zając, Tomasz Słowik
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Środowiskowe aspekty eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody w Polsce
Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Stefan Góralczyk, Łukasz Machniak, Adrian Borcz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie osadów potechnologicznych z uzdatniania wody do poprawy właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego
Adam Masłoń, Ireneusz Opaliński
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza zmian udziału frakcji ChZT w procesie denitryfikacji z zewnętrznym źródłem węgla
Joanna Smyk, Katarzyna Ignatowicz, Jacek Piekarski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza możliwości pozyskiwania deficytowych surowców mineralnych w Polsce
Beata Witkowska-Kita, Katarzyna Biel, Wiesław Blaschke, Anna Orlicka
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Probabilistyczne i statystyczne modelowanie rozprzestrzeniania się w atmosferze szkodliwych zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych
Waldemar Wojcik, Saltanat Adikanova, Yerzhan Amangazinovich Malgazhdarov, Muratkan Nabenovich Madiyarov, Anar Bazarovna Myrzagaliyeva, Nurlan Muhanovich Temirbekov, Mukhtar Junisbekov, Lucjan Pawłowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Przydatności struktur do szacowania wieku i analiza składu chemicznego otolitów okonia Perca fluviatilis (L.) z Jeziora Trzesiecko, poddanego zabiegom w celu obniżenia trofii wód
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Tomasz Heese
pdfStreszczenie + Pełny tekst