Rocznik Ochrona Środowiska

2016 rok 

Rok: 2016 Vol.: 15 No.: 1 

Opublikowano: 26.10.2016


Zaopatrzenie informacyjne monitorowania sfery obchodzenia się ze stałymi odpadami komunalnymi
A.V. Ivanov, M.V. Balanovski, J.A. Fatykhov
pdfAbstract + Full text

Usuwanie Fe++ ze ścieków przy użyciu hybrydowych adsorbentów osadowo-polimerowych
Mohamed Helmy Abdel-Aziz, Saud Gutub, Mohamed Fekry Soliman, Mohamed Bassyouni
pdfAbstract + Full text

Miara wskaźnika efektywności środowiskowej w Europie
Slavomír Bucher
pdfAbstract + Full text

Strefowanie jako warunek zrównoważonego rolnictwa w północno-wschodniej Czarnogórze: studium przypadku
Goran Rajović, Jelisavka Bulatović
pdfAbstract + Full text

Wytwarzanie, właściwości i możliwości zagospodarowania na cele energetyczne odpadowych wytłoków z przetwórstwa jabłek
Janusz Wojdalski, Józef Grochowicz, Adam Ekielski, Kamila Radecka, Sylwester Stępniak, Arkadiusz Orłowski, Iwona Florczak, Bogdan Drożdż, Tomasz Żelaziński, Grzegorz Kosmala
pdfAbstract + Full text

Specyficzne właściwości betonu na bazie ceramicznego kruszywa odpadowego zbrojonego włóknami stalowymi
Jacek Katzer, Jacek Domski
pdfAbstract + Full text

Charakterystyka osadów nadmiernych poddanych dezintegracji
Iwona Zawieja
pdfAbstract + Full text

Ekologiczne aspekty implementacji nowoczesnych metod obróbki części maszyn
Krzysztof Kukiełka
pdfAbstract + Full text

Stan aktualny, modernizacje oraz najnowsze trendy w przeróbce węgla w Polsce
Wiesław S. Blaschke, Józef Szafarczyk, Ireneusz Baic
pdfAbstract + Full text

Określanie nakładu energetycznego w procesie wytłaczania w aspekcie ochrony środowiska
Paweł Kałduński, Łukasz Bohdal, Jarosław Chodór, Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk
pdfAbstract + Full text

Ocena zmian potencjału retencyjnego jako kluczowy element monitoringu suburbanizacji na przykładzie niekontrolowanej zlewni w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym (Polska)
Karol Mrozik
pdfAbstract + Full text

Zależność przepływu powodziowego od parametru CN i czasu trwania deszczu w małej zlewni rzecznej
Kazimierz Banasik, Leszek Hejduk, Donald E. Woodward, Jerzy Banasik
pdfAbstract + Full text

Ocena retencji fosforu w osadach dennych zespołu zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce
Lilianna Bartoszek, Piotr Koszelnik
pdfAbstract + Full text

Eliminacja bakterii Listeria monocytogenes w ściekach z przemysłu mięsnego w zróżnicowanych warunkach temperaturowych
Bożena Szejniuk, Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Adam Traczykowski, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć
pdfAbstract + Full text

Phragmites australis i Typha angustifolia jako potencjalne rośliny akumulujące cynk i miedź w ekosystemie wodnym zlokalizowanym na terenie miasta
Jolanta Kanclerz, Klaudia Borowiak, Mirosław Mleczek, Ryszard Staniszewski, Marta Lisiak
pdfAbstract + Full text

Inaktywacja jaj Ascaris suum w procesie pryzmowego kompostowania osadów ściekowych
Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Anita Jurek
pdfAbstract + Full text

Tempo wzrostu, wiek i struktura populacji nierodzimego bassa słonecznego, Lepomis gibbosus (L., 1758) z wód pochłodniczych dolnej Odry, Polska
Józef Domagała, Przemysław Czerniejewski, Małgorzata Pilecka-Rapacz
pdfAbstract + Full text

Analiza zmienności przestrzennej głębokości położenia wód gruntowych na użytkach zielonych
Antoni Grzywna, Agnieszka Kamińska, Andrzej Bochniak
pdfAbstract + Full text

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na jakość wód opadowych
Jozefína Pokrývková, Lenka Lackóová, Jakub Fuska, Lucia Tátošová, Agnieszka Policht-Latawiec
pdfAbstract + Full text

Akumulacja kadmu i ołowiu w wodzie i makrofitach w sztucznym zbiorniku wodnym
Jolanta Kanclerz, Klaudia Borowiak, Mirosław Mleczek, Ryszard Staniszewski, Marta Lisiak, Ewelina Janicka
pdfAbstract + Full text

Potencjał produkcji biogazu z odpadów we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym
Anna Dębska, Sebastian Koziołek, Jerzy Bieniek, Andrzej Białowiec
pdfAbstract + Full text

Pedagogika w ochronie planety Ziemia
Mariusz Gizowski, Paulina Mamiedow, Izabela Piecuch
pdfAbstract + Full text

Przestrzenna zmienność parametrów fizykochemicznych gruntów z terenów silnie zasolonych
Maciej Gliniak, Wiktoria Sobczyk, Izabela Wielewska
pdfAbstract + Full text

Mobilność na obszarze miejskim w ochronie środowiska
Norbert Chamier-Gliszczyński, Tadeusz Bohdal
pdfAbstract + Full text

Możliwość wykorzystania substratów organicznych w procesie fermentacji
Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie olejku eterycznego jako substytutu flokulanta w procesie mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych
Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch
pdfAbstract + Full text

Innowacyjne rozwiązania w aspekcie ochrony środowiska w nowej generacji zaprawiarki porcjowej do ziaren zbóż
Leon Kukiełka, Krzysztof Kukiełka, Agnieszka Kułakowska, Zbyszek Zbytek, Aleksander Lubiński, Jacek Lubiński
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie biomasy na cele grzewcze a ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora komunalno-bytowego
Tomasz Mirowski
pdfAbstract + Full text

Wybrane aspekty ekoinnowacyjnej obróbki nagniataniem
Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk, Łukasz Bohdal, Paweł Kałduński, Jarosław Chodór
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesu oczyszczania ścieków w małej oczyszczalni ścieków
Iwona Skoczko, Piotr Ofman, Ewa Szatyłowicz
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie słomy kukurydzianej do produkcji bioetanolu II generacji
Małgorzata Smuga-Kogut
pdfAbstract + Full text

Ocena elementów składowych bilansu wodnego odwodnionego torfowiska
Antoni Grzywna, Zbigniew Czarnecki, Tadeusz Węgorek
pdfAbstract + Full text

Problemy oceny hałasu farm elektrowni wiatrowych na podstawie terenowych pomiarów kontrolnych
Ryszard Ingielewicz, Adam Zagubień
pdfAbstract + Full text

Początek ruchu i transport rumowiska na odcinku Odry swobodnie płynącej w aspekcie wymaganych głębokości tranzytowych
Robert Kasperek, Robert Głowski
pdfAbstract + Full text

Obniżenie emisji tlenków azotu z kotłów DKVR
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska, Renata Gawin
pdfAbstract + Full text

Koszty środowiskowe a użytkowanie węgla kamiennego w obiektach o mocy do 50 MW
Zbigniew Grudziński, Katarzyna Stala-Szlugaj
pdfAbstract + Full text

Właściwości optyczne refrakcyjne wybranych olejków roślinnych
Bohdan Andriyevsky, Lyudmyla Andriyevska, Tadeusz Piecuch, Anna Kowalczyk
pdfAbstract + Full text

Ko-fermentacja pomiotu kurzego
Zofia Sadecka, Monika Suchowska-Kisielewicz
pdfAbstract + Full text

Pozazawodowe narażenie na hałas niskoczęstotliwościowy – analiza na podstawie wybranego środka transportu
Adam Zagubień
pdfAbstract + Full text

Naturalne uwarunkowania stanu wód jezior w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”
Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Jerzy Mirosław Kupiec
pdfAbstract + Full text

Wskaźniki oceny mobilności miejskiej w aspekcie ochrony środowiska
Norbert Chamier-Gliszczyński, Tadeusz Bohdal
pdfAbstract + Full text

Wpływ mineralnej sekwestracji CO2 na wymywalność zanieczyszczeń z żużli z hutnictwa stali
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki
pdfAbstract + Full text

Ekoinnowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne oraz parametry pracy rozpylacza w nowej generacji zaprawiarki porcjowej do ziaren zbóż
Leon Kukiełka, Agnieszka Kułakowska, Krzysztof Kukiełka, Zbyszek Zbytek, Aleksander Lubiński, Jacek Lubiński
pdfAbstract + Full text

Środowiskowe aspekty wydobycia ropy niekonwencjonalnej
Barbara Uliasz-Misiak
pdfAbstract + Full text

Wspomaganie końcowego zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych
Paweł Wolski
pdfAbstract + Full text

Szacowanie opóźnienia migracji rtęci w gruntach piaszczystych z okolic Krakowa na podstawie testów statycznych
Beata Klojzy-Karczmarczyk
pdfAbstract + Full text

Charakterystyka biorekultywacji gleb skażonych produktami ropopochodnymi metodą pryzmowania ex situ
Anna Dmochowska, Dariusz Dmochowski, Stanisław Biedugnis
pdfAbstract + Full text

Wpływ systemu korzeniowego topoli czarnej i robinii akacjowej na wytrzymałość na ścinanie gruntów
Tymoteusz Zydroń, Bartłomiej Bienias, Andrzej T. Gruchot
pdfAbstract + Full text

Dobór modelu i wyznaczanie parametrów kinetycznych aktywności oddechowej odpadów w trakcie procesu tlenowej biostabilizacji frakcji podsitowej odpadów komunalnych
Sylwia Stegenta, Barbara Kałdun, Andrzej Białowiec
pdfAbstract + Full text

Ocena ładunków związków biogennych wymywanych ze zlewni rzeki Głównej w latach 1996-2009
Mariusz Sojka, Joanna Jaskuła, Joanna Wicher-Dysarz
pdfAbstract + Full text

Produkcja i zastosowanie kruszyw z wtórnych surowców odpadowych
Wiesław Kozioł, Ireneusz Baic, Łukasz Machniak
pdfAbstract + Full text


2016 rok 

Rok: 2016 Vol.: 15 No.: 2

Opublikowano: 26.10.2016


Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju
Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski
pdfAbstract + Full text

Polski węgiel, energia i środowisko – szanse i zagrożenia
Piotr Czaja, Krzysztof Kwaśniewski
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie procesu ozonowania w oczyszczaniu ścieków koksowniczych
Anna Kwarciak-Kozłowska, Aleksandra Krzywicka, Monika Gałwa-Widera
pdfAbstract + Full text

Badanie rozkładu stężeń wybranych WWA we frakcjach cząstek drobnych emitowanych z silników pojazdów samochodowych
Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Joanna Dąbrowska, Krystyna Pyrzyńska
pdfAbstract + Full text

Charakterystyka mikroorganizmów biofilmów pochodzących z punktów czerpalnych wody do picia
Izabela Biedroń, Teodora M. Traczewska, Grażyna Płaza
pdfAbstract + Full text

Wstępna ocena możliwości zastosowania β‑cyklodekstryny jako czynnika wpływającego na skuteczność oczyszczania gazów metodą biofiltracji
Izabela Sówka, Urszula Miller, Waldemar Adamiak
pdfAbstract + Full text

Wpływ ścieków przemysłowych na energochłonność i efektywność procesów technologicznych w komunalnej oczyszczalni ścieków
Anna Remiszewska-Skwarek, Sylwia Fudala-Książek, Aneta Łuczkiewicz
pdfAbstract + Full text

Porównanie efektywności procesów podczyszczania odcieków składowiskowych
Rafał Nowak, Maria Włodarczyk-Makuła, Ewa Wiśniowska, Klaudia Grabczak
pdfAbstract + Full text

Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych
Artur Choma, Dariusz Kowalski
pdfAbstract + Full text

Wpływ nanocząstek tlenku ceru na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego
Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski
pdfAbstract + Full text

Formy specjacyjne fosforu w osadach ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków
Aneta Czechowska-Kosacka
pdfAbstract + Full text

Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych
Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Rafał Anasiewicz
pdfAbstract + Full text

Mobilność wybranych metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych
Ewelina Wikarek-Paluch, Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska
pdfAbstract + Full text

Charakterystyka zagrożeń biologicznych występujących przy przetwarzaniu biomasy do celów energetycznych
Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka
pdfAbstract + Full text

Przemysłowe próby brykietowania dla zagospodarowania łożyskowych odpadów poszlifierskich
Gabriel Borowski, Jan. J. Hycnar, Tomasz Józefiak
pdfAbstract + Full text

Metoda analizy widm mierzonych z wykorzystaniem spektrometrów OP-FTIR w monitorowaniu powietrza atmosferycznego oraz gazów w procesach przemysłowych
Sławomir Cięszczyk, Paweł Komada, Ardak Akhmetova, Assel Mussabekova
pdfAbstract + Full text

Efektywność usuwania związków organicznych podczas oczyszczania wody w procesie filtracji przez biologicznie aktywny filtr węglowy z identyfikacją mikroorganizmów
Dorota Holc, Alina Pruss, Michał Michałkiewicz, Zefiryn Cybulski
pdfAbstract + Full text

Planowanie terenów mieszkaniowych y perspektywy zrównoważonego rozwoju na przykładzie Gminy Murowana Goślina
Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Magdalena Antkowiak, Barbara Matecka
pdfAbstract + Full text

Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku
Alicja Siuta-Olcha, Tomasz Cholewa, Maciej Syroka, Rafał Anasiewicz
pdfAbstract + Full text

Optyczna metoda diagnostyki gazu syntezowego z biomasy
Paweł Komada, Sławomir Cięszczyk, Oxana Zhirnova, Nursanat Askarova
pdfAbstract + Full text

Ocena efektu ekologicznego wynikającego z zastosowania kolektorów słonecznych
Mirosław Żukowski
pdfAbstract + Full text

Aerozole pochodzenia bakteryjnego w pomieszczeniach roboczych zakładu gospodarki odpadami
Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka, Rafał Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk
pdfAbstract + Full text

Optymalizacja parametrów światłowodowych czujników do pomiaru temperatury
Grzegorz Dziubiński, Damian Harasim, Krzysztof Skorupski, Kanat Mussabekov, Aliya Kalizhanova, Ainur Toigozhinova
pdfAbstract + Full text

Wpływ zrzutów wód z planowanej kopalni wapieni na Przedgórzu Iłżeckim na przepływ w ciekach od V do II rzędu
Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski, Mirosław Wiatkowski
pdfAbstract + Full text

Zagrożenie środowiskowe powodowane przez włókna szklane
Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak
pdfAbstract + Full text

Ocena modelu dyspersji zanieczyszczeń powietrza OSPM: studium przypadku, Polska, Kraków
Mateusz Rzeszutek, Marek Bogacki
pdfAbstract + Full text

Zmiany wielkości i struktury przestrzennej lesistości a rozwój sieci obszarów chronionych na Roztoczu w XX w.
Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Paweł Cebrykow, Jacek Cygan
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie odpadów wiertniczych do rekultywacji gleb kwaśnych
Mariola Chomczyńska, Justyna Kujawska, Henryk Wasąg
pdfAbstract + Full text

Ocena wybranych parametrów toksycznego działania nanocząstek ditlenku ceru na komórki CHO-9
Lidia Zapór
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie metod optycznych do klasyfikacji stanu procesu współspalania pyłu węglowego i biomasy
Daniel Sawicki, Andrzej Kotyra, Ardak Akhmetova, Imanbek Baglan Talgatkyzy, Alibek Suleymenov
pdfAbstract + Full text

Analiza numeryczna wypływu wody po awarii przewodu wodociągowego
Paweł Suchorab, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski
pdfAbstract + Full text

Efekty realizacji programu małej retencji w lasach na przykładzie dwóch nadleśnictw obszarów nizinnych
Daniel Liberacki, Mariusz Korytowski, Paweł Kozaczyk, Piotr Stachowski, Rafał Stasik
pdfAbstract + Full text

Zrównoważoność zagęszczonych iłów jako materiałów na przesłony mineralne składowisk odpadów komunalnych
Marcin K. Widomski, Witold Stępniewski, Rainer Horn
pdfAbstract + Full text

Wpływ skuteczności usuwania materii organicznej w procesie koagulacji na stężenie THM w chlorowanej wodzie
Lidia Dąbrowska, Agata Ogrodnik, Agata Rosińska
pdfAbstract + Full text

Hydrologiczne i hydrauliczne uwarunkowania budowy zbiornika wstępnego w cofce zbiornika Słup
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska
pdfAbstract + Full text

Ocena wpływu parametrów operacyjnych i występowania bakterii nitkowatych na objętościowy indeks osadu czynnego – studium przypadku
Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska, Bartosz Szeląg
pdfAbstract + Full text

Czynniki mikrobiologiczne na pokładzie lekkich samolotów pasażerskich
Agata Stobnicka, Rafał Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk
pdfAbstract + Full text

Dynamika uwalniania azotu z nawozów o powolnym działaniu w eksperymencie laboratoryjnym
Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Agnieszka Szewczyk, Joanna Poluszyńska
pdfAbstract + Full text

Określenie potencjalnych możliwości usuwania związków organicznych w sieci kanalizacyjnej
Zbysław Dymaczewski, Małgorzata Komorowska-Kaufman, Piotr Krajewski, Michał Michałkiewicz, Joanna Jeż-Walkowiak
pdfAbstract + Full text

Ocena gospodarowania wodą na wybranych obszarach dolinowych Wielkopolski
Paweł Kozaczyk, Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Piotr Stachowski
pdfAbstract + Full text

Reintegracja zdegradowanych sieci wodnych w mieście
Adam Rybka, Karolina Kozłowska
pdfAbstract + Full text

Współfermentacja osadów ściekowych i organicznej frakcji odpadów komunalnych w zakresie stężeń metali ciężkich
Magdalena Lebiocka, Agnieszka Montusiewicz, Marcin Depta
pdfAbstract + Full text

Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez instalację reaktorów plazmowych
Paweł A. Mazurek, Joanna Pawłat
pdfAbstract + Full text

Ocena składu fizyczno-chemicznego osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków
Julita Milik, Rafał Pasela, Marek Szymczak, Mariusz Chalamoński
pdfAbstract + Full text

Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze
Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska, Jacek Czerwiński, Aleksandra Polednik
pdfAbstract + Full text

Ocena krótkoterminowego wpływu stężeń pyłu zawieszonego na zdrowie mieszkańców Wrocławia
Izabela Sówka, Łukasz Pachurka, Marta Przepiórka, Wioletta Rogula-Kozłowska, Anna Zwoździak
pdfAbstract + Full text

Wybrane aspekty kosztów oraz awaryjności przewodów przykładowego systemu wodociągowego
Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Andrzej Studziński
pdfAbstract + Full text

Samochód elektryczny a ochrona atmosfery
Krzysztof Polakowski
pdfAbstract + Full text

Metody zmniejszenia oddziaływania zjawisk pogodowych, szczególnie oblodzenia, na funkcjonowanie napowietrznej sieci trakcyjnej
Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg
pdfAbstract + Full text

Diagnostyka stanu czujnika termoelektrycznego w procesie zgazowania biomasy
Tomasz Zyska, Waldemar Wójcik, Baglan Imanbek, Oxana Zhirnova
pdfAbstract + Full text

Analiza metali ciężkich w wybranych frakcjach granulometrycznych osadów dennych rzeki Utraty
Małgorzata Wojtkowska, Magdalena Matula
pdfAbstract + Full text

Dynamika ekstrakcji Zn, Cu, Ni, Pb i Cd z przemysłowych i komunalnych osadów ściekowych przy zastosowaniu roztworów EDTA i kwasu cytrynowego
Beata Karwowska
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych do prognozy ilości osadu nadmiernego
Jarosław Gawdzik, Bartosz Szeląg, Elżbieta Bezak-Mazur, Renata Stoińska
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych
Justyna Kujawska, Małgorzata Pawłowska, Katarzyna Wójcik, Stanisław Baran, Grażyna Żukowska, Artur Pawłowski
pdfAbstract + Full text

Wpływ wybranych czynników na wskaźniki oddziaływania na środowisko instalacji fotowoltaicznych
Agnieszka Żelazna, Agata Zdyb, Artur Pawłowski
pdfAbstract + Full text

Orzęski anaerobowe w osadzie czynnym
Roman Babko, Tatiana Kuzmina, Volodimir Pliashechnik, Grzegorz Łagód, Janusz Fyda
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie technik chromatograficznych do oznaczania 3,3’-dichlorobenzydyny w powietrzu na stanowiskach pracy
Joanna Kowalska, Anna Jeżewska
pdfAbstract + Full text

Badania eksperymentalne i teoretyczne strat ciepła zasobnika ciepłej wody
Kinga Dopieralska, Alicja Siuta-Olcha, Tomasz Cholewa, Monika Studzińska
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie metod oceny ekonomicznej efektywności obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
Beata Karolińczak, Rafał Miłaszewski
pdfAbstract + Full text

Wpływ sposobu stabilizacji chemicznej na zmiany form Zn i Cu w osadach przefermentowanych
Ewa Wiśniowska, Maria Włodarczyk-Makuła, Rafał Nowak
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie krajowych i europejskich rozwiązań w ocenie jakości zapachowej powietrza na obszarach w pobliżu obiektów gospodarowania odpadami
Izabela Sówka, Agnieszka Grzelka
pdfAbstract + Full text

Zmienność wybranych parametrów gleb ornych w okresie cyklu wegetacyjnego roślin
Małgorzata Widłak
pdfAbstract + Full text

Ocena mikrobiologiczna osadów wodociągowych, na przykładzie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę
Agnieszka Szuster - Janiaczyk
pdfAbstract + Full text

Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa
Lucjan Gazda, Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur
pdfAbstract + Full text

Wpływ ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Zakładu Przemysłu Mięsnego na jakość wody rzeki Szkwa
Józefa Wiater, Mariusz Rynkiewicz
pdfAbstract + Full text

Sposoby eliminacji odorów w procesie kompostowania
Monika Gałwa-Widera, Anna Kwarciak-Kozłowska
pdfAbstract + Full text

Usuwanie z wody związków boru metodą filtracji na wybranych złożach
Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Ewa Szatyłowicz, Marta Niedźwiecka
pdfAbstract + Full text

Laboratoryjne i modelowe badania przepływu wody przez wybrane opory miejscowe na przewodach miedzianych
Oktawia Pliżga, Beata Kowalska, Anna Musz-Pomorska
pdfAbstract + Full text

Usuwanie azotu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem zewnętrznego źródła węgla organicznego
Piotr Maciołek, Beata Janowska, Kazimierz Szymański
pdfAbstract + Full text

Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową
Joanna Szulżyk-Cieplak, Aneta Duda, Klaudiusz Lenik
pdfAbstract + Full text

Wymywalność metali ciężkich z odpadów wiertniczych górnictwa gazu łupkowego
Justyna Kujawska, Wojciech Cel, Henryk Wasąg
pdfAbstract + Full text

Możliwości ponownego wykorzystania wody w akademikach
Marina Valentukeviciene, Genrika Rynkun
pdfAbstract + Full text

Analiza efektywności mikrobiologicznej filtrów powietrza z warstwą nanosrebra
Mariusz Skwarczyński, Ewelina Skwarczyńska-Kalamon
pdfAbstract + Full text

Perspektywy zastosowania naturalnych bentonitów w technologii ścieków przemysłowych
Wojciech Góra, Paweł Góra, Katarzyna Jaszczyszyn
pdfAbstract + Full text

Charakterystyka odcieków powstających na składowiskach odpadów w aspekcie wyboru metody ich oczyszczania
Sylwia Fudala-Książek, Aneta Łuczkiewicz, Eliza Kulbat, Anna Remiszewska-Skwarek
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie matrycy tlenkowych czujników gazu do oceny jakości produktów spożywczych
Łukasz Guz, Henryk Sobczuk, Henryk Wasąg, Ewa Guz
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie elementów teorii wartości ekstremalnych do oceny dynamiki ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry na przykładzie stacji hydrologicznej w m. Trestno
Łukasz Szałata, Łukasz Kuźmiński, Jerzy Zwoździak
pdfAbstract + Full text

Rekultywacja składowisk odpadów wiertniczych
Grażyna Żukowska, Stanisław Baran, Artur Pawłowski, Magdalena Myszura, Anna Wójcikowska-Kapusta, Sylwia Wesołowska, Małgorzata Pawłowska
pdfAbstract + Full text

Produkcja energii z biomasy w systemie trójgeneracyjnym
Nadzeya Viktarovich, Aneta Czechowska-Kosacka
pdfAbstract + Full text

Sposób usuwania CO2 z gazu składowiskowego
Justyna Kujawska, Wojciech Cel
pdfAbstract + Full text

Porównanie efektywności inwestycyjnych wybranych farm PV w Bułgarii
Olaf Gembarzewski, Katarzyna Wróbel
pdfAbstract + Full text

Procesy naturalne redukujące emisję CO2 i CH4
Aneta Czechowska-Kosacka, Zofia Lubańska, Piotr Dragan
pdfAbstract + Full text


2016 rok 

Rok: 2016 Vol.: 15 No.: 3

Opublikowano: 26.10.2016


Mikrozanieczyszczenia w środowisku – występowanie, interakcje, usuwanie
Korneliusz Miksch, Ewa Felis, Joanna Kalka, Adam Sochacki, Justyna Drzymała
pdfAbstract + Full text