Rocznik Ochrona Środowiska

2014 rok 

Rok: 2014 Vol.: 16 No.: 01

Opublikowano: 26.10.2014


Bilans energii chemicznej przefermentowanych osadów Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie
Władysław Szaflik, Anna Iżewska, Mirosława Dominowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Stężenia metali ciężkich w tkankach mięśniowych siedmiu gatunków ryb handlowych z wybrzeża Morza Czarnego (Sinop, Turcja)
Mehmet Borga Ergönül, Ahmet Altindağ
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Oceny wpływu człowieka na pokrycie terenu z zastosowaniem metryk krajobrazowych: Park Przyrody "Šargan – Mokra Gora" (Serbia)
Vladimir Marković, Michal Klaučo, Uglješa Stankov, Tamara Jovanović, Zoran Ristić
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Metody organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemy z oceną jego powstawania w gminach Obwodu Kaliningradzkiego
Sergey Kondratenko, Yulia Ruigite, Andrey Aldushin
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Odwadnianie osadów nadmiernych poddanych stabilizacji wspomaganej kondycjonowaniem
Paweł Wolski, Mariusz Małkowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza procesu cięcia na nożycach krążkowych aluminiowych paneli karoseryjnych w aspekcie redukcji odpadu
Łukasz Bohdal, Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Sterowanie temperaturą wody w basenach za pomocą pomp ciepła typu powietrze-woda jako rozwiązanie przyjazne dla środowiska
Gábor Géczi, László Bense, Péter Korzenszky
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Utylizacja lamp luminiscencyjnych przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej
Józef Borkowski, Weronika Piestrzyńska-Dziedziejko, Michał Bielecki, Przemysław Borkowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Emisja NOx i CO ze spalania gazu ziemnego podczas dodawania CO2 w różnych odległościach od palnika
Wojciech Jerzak
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Czystość mikrobiologiczna i wybrane cechy fizykochemiczne produktów zbożowych przechowywanych w różnych opakowaniach
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Właściwości mechaniczne zielonych mieszanek SCC modyfikowanych włóknami stalowymi i polimerowymi
Tomasz Ponikiewski, Jacek Katzer
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ sposobów uzdatniania wody na odczyn pH
Józef Borkowski, Marzena Sutowska, Przemysław Borkowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Projekt koncepcyjny budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Gminy Połczyn-Zdrój
Tadeusz Piecuch, Janusz Dąbrowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ zmian użytkowania zlewni wyżynnej na kształtowanie jakości wody powierzchniowej
Tomasz Kowalik, Włodzimierz Kanownik, Andrzej Bogdał, Agnieszka Policht-Latawiec
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Filtracja przy stałym przepływie mieszanin tworzących osady o małej ściśliwości
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Malatyńska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

System planowania gospodarki odpadami medycznymi w kontekście czasu trwania badań modelowych
Maria Walery
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ CO2 i spalin na właściwości technologiczne zawiesin odpadów energetycznych
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Ocena zawartości polichlorowanych bifenyli w wybranych warzywach z terenu Warmii i Mazur
Maria Dymkowska-Malesa, Agnieszka Szparaga, Ewa Czerwińska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie tokoferolu i kwasu acetylosalicylowego w ochronie tkanki kostnej przed skutkami doświadczalnego zatrucia 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioksyną (TCDD)
Maciej Dobrzyński, Justyna Bazan, Andrzej Gamian, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Olga Parulska, Ireneusz Całkosiński
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu
Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk, Łukasz Bohdal
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ wybranych koagulantów glinowych wstępnie zhydrolizowanych na poprawę jakości uzdatnianej wody
Anna Nowacka, Maria Włodarczyk-Makuła
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki nagniataniem
Radosław Patyk, Agnieszka Kułakowska, Łukasz Bohdal
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zmienność zawartości rtęci w poszczególnych frakcjach gruntów z otoczenia odcinka obwodnicy Krakowa
Beata Klojzy-Karczmarczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Badania spalania emulsji paliwowych
Anatoliy Pavlenko, Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych obszaru chęcińsko-kieleckiego w kontekście ich wykorzystania w aktywnej edukacji geologicznej
Michał Poros, Wiktoria Sobczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zmienność chemizmu wód małych zbiorników wodnych o zróżnicowanej strukturze użytkowania terenów przyległych
Dawid Bedla, Andrzej Misztal
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Uwalnianie metali ciężkich na wybranym składowisku odpadów komunalnych w trakcie roku kalendarzowego
Izabela Anna Tałałaj
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ rodzaju czynnika zgazowującego na parametry gazu ze zgazowania osadów ściekowych
Sebastian Werle
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Usuwanie związków organicznych i wybranych węglowodorów aromatycznych ze ścieków koksowniczych
Agnieszka Turek, Maria Włodarczyk-Makuła, Anna Nowacka
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ czasu trwania letniej stratyfikacji termicznej na stężenie substancji biogennych w wodach jezior
Paweł Biedka
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ nawożenia popiołem ze spalenia komunalnych osadów ściekowych na właściwości chemiczne gleby lekkiej
Anna Iżewska, Czesław Wołoszyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Wpływ wilgotności i zagęszczenia na wytrzymałość na ścinanie popioło-żużli i stateczność budowanych z nich nasypów
Tymoteusz Zydroń, Andrzej T. Gruchot
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla
Tadeusz Tumidajski, Jarosław Siewior, Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Rozruch instalacji biogazowej z wykorzystaniem osadu zaszczepowego
Paweł Kogut, Jacek Piekarski, Katarzyna Ignatowicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Jakość i walory użytkowe wody małej rzeki fliszowej
Agnieszka Policht-Latawiec, Andrzej Bogdał, Włodzimierz Kanownik
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zmiany rzeźby terenu obszaru pogórniczego
Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Piotr Stachowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Zmienność przestrzenna uwilgotnienia hydrofobowej gleby organicznej w warunkach przepływu preferencyjnego
Edyta Hewelke, Jan Szatyłowicz, Tomasz Gnatowski, Ryszard Oleszczuk
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Analiza przeciążeń kanalizacji deszczowej na osiedlu Rakowiec we Wrocławiu wywołanych zmianami klimatu
Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak, Monika Nowakowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Efektywność zastosowania betonu recyklingowego w konstrukcjach budownictwa zrównoważonego
Andrzej Łapko, Robert Grygo
pdfStreszczenie + Pełny tekst

Kontrowersje – co publikować i jak publikować w Roczniku Ochrona Środowiska
Tadeusz Piecuch
pdfStreszczenie + Pełny tekst


2014 rok 

Rok: 2014 Vol.: 16 No.: 02

Opublikowano: 26.10.2014

Elementy betonowe odporne na uderzenia z niekonwencjonalnym zbrojeniem
Krzysztof Cichocki, Jacek Domski, Jacek Katzer, Mariusz Ruchwa
pdfStreszczenie + Pełny tekst


2014 rok 

Rok: 2014 Vol.: 16 No.: 03

Opublikowano: 26.10.2014

Projekt koncepcyjno-technologiczny Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Regionu Środkowopomorskiego
Tadeusz Piecuch, Janusz Dąbrowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst