Tomasz Rokicki*, Luiza Ochnio*, Grzegorz Koszela*, Agata Żak**, Edyta Karolina Szczepaniuk***, Hubert Szczepaniuk*, Konrad Michalski*, Aleksandra Perkowska* 
*Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW, Poland; **Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Poland; ***Polish Air Force University, Poland
corresponding author’s e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstract
The main objective of the paper was to show the level of public spending on environmental protection in the Euro-pean Union countries. All European Union member states were selected for research purposefully. The research period con-cerned the years 2005-2017. The sources of materials were EUROSTAT data, literature of the subject. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular and graphical methods, constant basis dynamics indicators, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, density diagram (nuclear estimator), Pearson's linear correlation coefficients were used. Public spending on environmental protection is gradually becoming more and more accepted by the government, as evidenced by their systematic growth. There was a very high concentration of this type of expenditure in several EU countries. The first four countries were the largest economically, namely France, Germany, Great Britain and Italy. The importance of spending on environmental protection in national budgets was low, however, there were differences between countries. In this case, the level of economic development was not decisive. A significant relationship was found between the economic situation of the country and the value of public expenditure on environmental protection. On the other hand, parameters per person were not suitable for determining interdependencies. The wealth of the society was not a deci-sive factor in the amount of support. In many countries, spending on environmental protection is an element of policy. Rulers are more likely to use public funds for purposes that give more visible effects and are economically effective.

Keywords 
expenditure on environmental protection, EU, economic situation, environmental policy

Wydatki publiczne na ochronę środowiska w krajach Unii Europejskiej

Streszczenie
Celem głównym pracy było ukazanie poziomu wydatków publicznych na ochronę środowiska w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Okres badań dotyczył lat 2005-2017. Źródłami materiałów były dane EUROSTAT, literatura przedmiotu. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analiza koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, wykres gęstości (estymator jądrowy), współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Wydatki publiczne na ochronę środowiska stopniowo są coraz bardziej akceptowane przez rządzących, o czym świadczy ich systematyczny wzrost. Występowała bardzo duża koncentracja tego typu wydatków w kilku państwach UE. W pierwszej czwórce krajów były największe gospodarczo kraje, a więc Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Znaczenie wydatków na ochronę środowiska w budżetach krajowych było małe, występowały jednak różnice między poszczególnymi krajami. W tym przypadku poziom rozwoju gospodarczego nie był decydujący. Stwierdzono istotny związek między sytuacją gospodarczą kraju a wartością wydatków publicznych na ochronę środowiska. Z kolei parametry w przeliczeniu na osobę nie były odpowiednie do określenia współzależności. Zamożność społeczeństwa nie była czynnikiem decydującym o wysokości wsparcia. W wielu państwa wydatki na ochronę środowiska są elementem polityki. Rządzący chętniej przeznaczają środki publiczne na cele, które dają bardziej widoczne efekty i są efektywne ekonomicznie.

Słowa kluczowe 
wydatki na ochronę środowiska, UE, sytuacja gospodarcza, polityka ochrony środowiska

Full text / Pełny tekst
PDF (English)