Rocznik Ochrona Środowiska


2013 rok 


Rok
: 2013
Vol.: 15 

Opublikowano: 26.12.2013


Filtracja mieszanin tworzących osady ściśliwe
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Malatyńska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ekologiczny wpływ aktywności bobra europejskiego (Castor fiber) na populacje ryb w litewskich strumieniach pstrągowych
Vitautas Kesminas, Andrius Steponėnas, Virginija Pliūraitė, Tomas Virbickas
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach hydrofitowych na Pojezierzu Kaszubskim
Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Czy zapory bobrowe w małych ciekach mają wpływ na efekty zarybiania trocią (Salmo trutta trutta)?
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Vitautas Kesminas
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badanie przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach
Tadeusz Bohdal
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania poprawy biodegradowalności odcieków ze składowisk odpadów z wykorzystaniem kawitacji hydrodynamicznej z ozonowaniem
Marta Korniluk, Janusz Ozonek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Edukacja ekologiczna – najpierw wiedza potem nawyk ochrony środowiska
Izabela Piecuch, Genowefa Hewelt
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza porównawcza występowania chlorofenoli i innych związków chloroaromatycznych w wodzie pitnej pochodzącej z ujęcia powierzchniowego i głębinowego
Jaromir Michałowicz, Jadwiga Stufka-Olczyk, Anna Milczarek, Małgorzata Michniewicz, Bożena Bukowska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wytwarzanie ekologicznego paliwa z węgla drzewnego przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej
Przemysław Borkowski, Józef Borkowski, Michał Bielecki
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zeszkliwianie i dewitryfikacja popiołów po spalaniu osadów ściekowych
Katarzyna Wystalska, Jolanta Sobik-Szołtysek, January Bień
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Edukacja ekologiczna a jej społeczne oddziaływanie
Izabela Piecuch, Tadeusz Piecuch
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Charakterystyka obciążenie-ugięcie fibrobetonów na bazie ceramicznego kruszywa odpadowego
Jacek Domski, Jacek Katzer
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Mikrobiologiczna jakość powietrza w polskich szkołach
Sławomira M. Dumała, Marzenna R. Dudzińska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Problemy modelowania rozrządu wody w kanałach otwartych z zabudową hydrotechniczną
Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża, Mariusz Sojka, Zbigniew Walczak, Rafał Wróżyński
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ rodzaju kolektora na wskaźniki emisji w ocenie cyklu życia systemów słonecznych
Agnieszka Żelazna
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza porównawcza metod wymiarowania zbiorników retencyjnych w systemach kanalizacyjnych
Maciej Mrowiec, Robert Malmur
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Krzywe sum czasów trwania przepływów dwóch małych zlewni o różnym okresie obserwacji w nizinnej części Polski
Kazimierz Banasik, Leszek Hejduk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Laboratoryjne badania nad skutecznością redukcji tlenków azotu metodą selektywnej redukcji katalitycznej
Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Osady ściekowe jako źródło energii odnawialnej
Aneta Czechowska-Kosacka
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wykorzystanie C. vulgaris oraz osadów zawierających klinoptylolit po usuwaniu N-NH4 do wychwytu metali ciężkich ze ścieków
Magdalena Zabochnicka-Świątek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ roślinności na warunki przepływu w przepławkach „bliskich naturze”
Tomasz Tymiński, Tomasz Kałuża
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Odzysk fosforu z osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu pirolizy
Aleksandra Szaja
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Modelowanie warunków wodnych na potrzeby renaturyzacji Bagien Przemkowsko-Przecławskich
Andrzej Brandyk, Grzegorz Majewski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ umieszczenia przegród poziomych wewnątrz zbiornika magazynującego na zwiększenie jego efektywności energetycznej
Tomasz Cholewa
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Model analityczny rozkładu prędkości i szorstkości hydraulicznej przy przepływach w korytach i dolinach rzecznych porośniętych roślinnością
Natalia Walczak, Zbigniew Walczak, Mateusz Hämmerling, Bogusław Przedwojski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ultradźwiękowe wspomaganie sorpcji kwasów humusowych z wody
Longina Stępniak, Magdalena Kusiak, Ewa Okoniewska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Komputerowe modelowanie w technologii produkcji ekonomicznych ogniw słonecznych
Sławomir Gułkowski, Jan M. Olchowik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba Penicillium citrinum
Anna Hołda, Ewa Kisielowska, Anna Młynarczykowska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ współfermentacji starych odcieków z osadami ściekowymi na stężenia metali ciężkich w osadzie przefermentowanym
Magdalena Lebiocka
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Modelowanie przepływu filtracyjnego w nasypach z mieszanki popiołowo-żużlowej
Mariusz Cholewa, Przemysław Baran
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zmiany zwierciadła wód gruntowych w zlewni zbiornika retencyjnego Jeżewo
Czesław Przybyła, Karol Mrozik, Michał Sosiński, Piotr Kozdrój
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Jakość nasion rzepaku uprawianego na gruntach pogórniczych w regionie Konina
Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wstępne badania czystości mikrobiologicznej biogazu pod kątem oceny możliwości jego wprowadzenia do sieci gazowniczej
Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Pasowe nasadzenia ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita R.) jako biologiczny ekran akustyczny
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Tomasz Słowik, Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Modelowanie rozmyć miejscowych w gruntach niespoistych poniżej progów piętrzących za pomocą programu SSIIM
Mateusz Hämmerling, Ryszard Błażejewski, Natalia Walczak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Efektywność usuwania H2S z biogazu metodą fizykochemiczną i biologiczną
Magdalena Zdeb
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ niepewności numerycznego modelu terenu na wyznaczanie stref zasięgu zalewu powodziowego
Mariusz Sojka, Rafał Wróżyński
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie metody zeszklenia do utylizacji komunalnych osadów ściekowych
Gabriel Borowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza warunków przepływu w zbiorniku Stare Miasto z uwzględnieniem właściwości osadów
Tomasz Dysarz, Joanna Wicher-Dysarz
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ekoinnowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – źródła finansowania
Dariusz Wielgórka
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wskaźniki zmian metabolizmu fitoplanktonu w strefie litoralu i pelagialu jeziora eutroficznego
Julita A. Dunalska, Rafał A. Zieliński, Izabela Bigaj, Daniel Szymański
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza porównawcza środowiskowej konkurencyjności województwa lubelskiego i zachodniopomorskiego
Armand Kasztelan
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ekologistyka w branży TSL – analiza
Joanna Dyczkowska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zewnętrzne uwarunkowania wdrażania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach europejskich
Tomasz Kijek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Pasożyty jelitowe młodocianych ryb łososiowatych zlewni dolnej Odry i środkowego Niemna
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Nijole Kazlauskiene, Vitautas Kesminas, Robert Czerniawski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie reaktora kompaktowego do fermentacji metanowej odpadów komunalnych
Robert Sidełko, Anna Chmielińska-Bernacka
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Charakterystyka chemiczna gleb i szaty roślinnej użytków zielonych w dolinie ujścia Warty
Henryk Czyż, Ryszard Malinowski, Teodor Kitczak, Adrian Przybyszewski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ wybranych składników uzdatnianej wody na skuteczność jej odmanganiania w obecności mas aktywnych
Robert Nowak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Charakterystyka jakościowa ścieków powstających w browarach i słodowniach
Wojciech Janczukowicz, Artur Mielcarek, Joanna Rodziewicz, Kamila Ostrowska, Tomasz Jóźwiak, Izabella Kłodowska, Magdalena Kordas
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ pracy separatorów na usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z wód opadowych i roztopowych
Izabela Siebielska, Kazimierz Szymański
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wykorzystanie kompostów z odpadów komunalnych i sorbentów handlowych do degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych
Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wyzwania kryzysowe na tle ewolucji kapitalizmu z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych
Grzegorz Spychalski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Dynamika zmian stanów wód gruntowych i zapasów wody w glebach polderu Zagórów w zasięgu oddziaływania budowli hydrotechnicznych
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie olejku eterycznego z sosny do maskowania uciążliwych zapachów wydzielających się w procesie mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych
Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch, Ludmiła Andriyevska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Określenie możliwości zmniejszenia obciążenia oczyszczalni ścieków mleczarskich przez zastosowanie wydzielonego oczyszczania odcieków z przeróbki osadów
Wojciech Dąbrowski, Józefa Wiater
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozy ilości odpadów bytowo-gospodarczych
Anna Chmielińska-Bernacka, Robert Sidełko
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ rodzaju materiału filtracyjnego na zmiany wartości wybranych wskaźników jakości wody podziemnej
Izabela Biedroń, Maria Świderska-Bróż, Teodora Traczewska, Agnieszka Trusz-Zdybek, Małgorzata Wolska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ekomodelowanie procesu cięcia blach nożycami krążkowymi
Łukasz Bohdal, Paweł Walczak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Oczyszczanie ścieków z przemysłu kosmetycznego za pomocą procesu koagulacji
Jeremi Naumczyk, Piotr Marcinowski, Piotr Wiliński, Jan Bogacki
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Czy ogrzewanie elektryczne może być opłacalne: ukraińskie doświadczenia
Aleksander Szkarowski, Anatoliy Kolienko
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ procesów oczyszczania ścieków w technologii SBR na stan sanitarny powietrza atmosferycznego
Katarzyna Budzińska, Adam Traczykowski, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Struktura zużycia wody w budynkach jednorodzinnych
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Gawin
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena potrzeb renowacji i modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych zlokalizowanych na wybranych ciekach w Puszczy Zielonka
Daniel Liberacki, Malwina Olejniczak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii
Włodzimierz Deluga
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zmiany chemii powierzchni węgla aktywnego WD-extra po regeneracji reagentem Fentona zastosowanego do adsorpcji zieleni naftolowej B
Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania energo-ekologicznych wskaźników pracy kotłów przy spalaniu paliwa ze sterowanym resztkowym niedopałem chemicznym
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania wpływu wybranych parametrów układu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitującej cieczy
Joanna Szulżyk-Cieplak, Janusz Ozonek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Reakcja w plonie biomasy wierzby krzewiastej na szkody łowieckie przy zróżnicowanym nawożeniu azotem
Leszek Styszko, Adriana Borzymowska, Monika Ignatowicz
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Masowy rozkład pierwiastków w próbkach pyłu zawieszonego pobranych w obszarze tła miejskiego: wyniki ośmiomiesięcznych badań w Zabrzu
Wioletta Rogula-Kozłowska, Krzysztof Klejnowski, Patrycja Rogula-Kopiec, Barbara Błaszczak, Barbara Mathews, Sebastian Szopa
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Określenie wieku kozy (Cobitis taenia) i kozy złotawej (Sabanejewia aurata) z wykorzystaniem niektórych struktur twardych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Tomasz Heese, Mirosław Przybylski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza wieloletnich badań zawartości rtęci w gruntach z bezpośredniego otoczenia południowej obwodnicy Krakowa
Beata Klojzy-Karczmarczyk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Rozbiory wody w miejscowości Ustka
Danuta Usidus, Anna Litewka
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena ekonomicznej efektywności komunalnej oczyszczalni ścieków w gminie Sokoły
Dariusz Boruszko, Rafał Miłaszewski, Paweł Piotrowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Odwadnianie osadów pokoagulacyjnych w procesie sedymentacji odśrodkowej z zastosowaniem flokulantu Optifloc A-120HMW
Barbara Juraszka, Aleksandra Sumara
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Modelowanie ryzyka w eksploatacji oczyszczalni ścieków
Dariusz Andraka, Lech Dzienis
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ charakteru zanieczyszczeń organicznych na efektywność ich utleniania w procesie Fentona
Renata Świderska-Dąbrowska, Krzysztof Piaskowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – potrzeby i możliwości
Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wykorzystanie ubocznych produktów spalania jako stabilizatora do wzmacniania gruntów organicznych
Jarosław Filipiak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania nad usuwaniem barwnych związków organicznych ze ścieków z przemysłu włókienniczego
Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania efektu odwadniania osadów pokoagulacyjnych w procesie sedymentacji odśrodkowej z zastosowaniem flokulantu kationowego Flopam DW 2160
Barbara Juraszka, Aleksandra Sumara
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ technologii oczyszczania ścieków na spektrum rozmiarów cząstek w odpływie
Magdalena Gajewska, Marzena Stosik, Ewa Wojciechowska, Hanna Obarska-Pempkowiak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Laboratorium Badań Olfaktometrycznych
Izabela Sówka, Urszula Kita, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju
Justyna Stefaniak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Usuwanie PCB i jonów metali ciężkich z wody powierzchniowej w procesie koagulacji
Lidia Dąbrowska, Agata Rosińska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW
Tomasz Warężak, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Usuwanie bromków i bromianów z wody w procesie wymiany anionów przez membranę jonowymienną
Jacek Wiśniewski, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Sylwia Łakomska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza zmian stanów wód gruntowych po wycięciu drzewostanu w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego na przykładzie Leśnictwa Laski
Mariusz Korytowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wykorzystanie opisu taksacyjnego do oceny występowania czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh.
Sylwester Grajewski, Antoni Miler, Marek Licznierski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena stężenia całkowitej rtęci gazowej (TGM) na terenie stacji tła regionalnego Granica-KPN (województwo mazowieckie, Polska) w latach 2010–2011
Grzegorz Majewski, Piotr Oskar Czechowski, Artur Badyda, Małgorzata Kleniewska, Andrzej Brandyk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Skuteczność rekultywacji jeziora Jelonek na podstawie wybranych fizycznych i chemicznych parametrów wody
Krzysztof Berleć, Adam Traczykowski, Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Anita Jurek, Magdalena Tarczykowska, Iwona Klimczak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia
Tomasz Gawenda
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie dwustopniowej biofiltracji na złożach chalcedonitowych
Dorota Papciak, Jadwiga Kaleta, Alicja Puszkarewicz
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych
Jarosław Mikielewicz, Robert Matysko
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Recykling mineralnych materiałów odpadowych
Piotr Wodziński
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza współczynnika filtracji w aspekcie możliwości stosowania alternatywnych materiałów do budowy barier izolacyjnych na składowiskach odpadów
Jolanta Sobik-Szołtysek, January Bień, Marcin Milczarek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ procesu filtracji na relację między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich
Kamila Ostrowska, Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Artur Mielcarek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena podstawowych właściwości paliwowych odpadów remontowo-budowlanych z sektora komunalnego
Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Aglomeracja olejowa skały magnezytowej z udziałem mieszaniny jonowych surfaktantów
Anna Bastrzyk, Izabela Polowczyk, Zygmunt Sadowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Rozkład pestycydów metodą Fentona z wykorzystaniem MgO2
Iwona Skoczko
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Sposoby poprawy negatywnego skutku oddziaływania węgla na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie alternatywnych metod jego wykorzystania
Tadeusz Olkuski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Porównanie numerycznych modeli terenu SRTM i ASTER GDEM oraz ocena możliwości ich wykorzystania w modelowaniu hydrologicznym w obszarach o małych deniwelacjach
Czesław Przybyła, Krzysztof Pyszny
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ stałego pola magnetycznego na przemiany związków azotu w biologicznym złożu tarczowym
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz, Izabella Kłodowska, Małgorzata Prażmo
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza parametrów chemicznych, fizycznych i energetycznych depozytów mułów węglowych zinwentaryzowanych na terenie woj. śląskiego
Ireneusz Baic
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Minimalizacja odrzutów w rybołówstwie – dobry krok w kierunku zrównoważonego rozwoju
Renata Knap
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zmiany zapasów wody w latach o różnych sumach opadów, w śródleśnych oczkach wodnych, na przykładzie Leśnictw Wielisławice i Laski
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
Daniel Saramak, Tadeusz Tumidajski, Tomasz Gawenda, Zdzisław Naziemiec
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zmiany stanów wód gruntowych w Puszczy Zielonka w okresie 1970–2009
Sylwester Grajewski, Antoni Miler, Anna Krysztofiak-Kaniewska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Możliwość namnażania biomasy glonów na bazie odcieku pochodzącego z odwadniania osadów pofermentacyjnych
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski, Magda Dudek, Anna Grala
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ emisji komunikacyjnej na stężenie dwóch form węgla i rozkład ich masy względem wielkości cząstek w aerozolu atmosferycznym obszaru miejskiego
Wioletta Rogula-Kozłowska, Patrycja Rogula-Kopiec, Krzysztof Klejnowski, Jadwiga Błaszczyk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza parametrów reologicznych wstępnie kondycjonowanych osadów ściekowych poddanych fermentacji
Paweł Wolski, Iwona Zawieja
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza wybranych czynników kształtujących zużycie wody w budynkach wielorodzinnych
Rafał Pasela, Marcin Gorączko
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ zbiornika lateralnego Pakosław na położenie zwierciadła wód gruntowych terenów przyległych
Czesław Przybyła, Piotr Kozdrój
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych
Katarzyna Stala-Szlugaj
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wykorzystanie analizy semiwariancji w ocenie zanieczyszczenia wód rzecznych w krajobrazie rolniczym
Małgorzata Krasowska, Piotr Banaszuk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Właściwości geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego w aspekcie jej przydatności do celów budownictwa ziemnego
Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ rolniczego użytkowania na wybrane właściwości gleby rozwijającej się z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba, Mirosława Gilewska, Wojciech Owczarzak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Określenie zapachowego oddziaływania wybranej oczyszczalni ścieków na tereny objęte opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego
Andrzej Brudniak, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Immobilizacja cynku i kadmu w glebach w wyniku stosowania substratów odpadowych
Ewa Ociepa, Agnieszka Ociepa-Kubicka, Ewa Okoniewska, Joanna Lach
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Frakcjonowanie wybranych metali ciężkich w osadach ściekowych przetwarzanych metodami niskonakładowymi
Dariusz Boruszko
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ sprawności promienników podczerwieni na koszt zużycia energii
Edyta Dudkiewicz, Natalia Fidorów, Janusz Jeżowiecki
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych
Radosław Pomykała, Waldemar Kępys, Paulina Łyko
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena warunków meteorologicznych na terenach pogórniczych Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego
Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Paweł Kozaczyk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ aktywności termicznej zwałowiska odpadów węgla kamiennego na rozwój roślinności
Ewelina Zając, Jan Zarzycki
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Współoczyszczanie ścieków komunalnych i mleczarskich przy zastosowaniu technologii SBR
Joanna Struk-Sokołowska, Katarzyna Ignatowicz
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego – wyniki projektu FORESIGHT OGWK
Ireneusz Baic
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena zawartości metali ciężkich w osadach dennych wstępnej części zbiornika retencyjnego Stare Miasto na rzece Powie
Mariusz Sojka, Marcin Siepak, Emilia Gnojska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania skuteczności usuwania mykoestrogenów z roztworów wodnych w zintegrowanym procesie sorpcja-rozkład fotokatalityczny-nanofiltracja
Mariusz Dudziak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie modelu LandscapeDNDC do symulacji warunków wodnych gleby oraz plonu roślin uprawnych
Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Radosław Juszczak, Janusz Olejnik, Andrzej Blecharczyk, Edwin Haas, Ralf Kiese, Klaus Butterbach-Bahl
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ procesu elektrochemicznego na stężenie azotu ogólnego i ortofosforanów w odpływie z reaktora z unieruchomioną błoną biologiczną
Izabella Kłodowska, Joanna Rodziewicz, Wojciech Janczukowicz, Urszula Filipkowska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Czasowa zmienność zawartości wybranych składników rozpuszczonych w wodach gruntowych układu katenalnego na Pojezierzu Poznańskim
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Chemofitostabilizacja gleby zanieczyszczonej kadmem, cynkiem i ołowiem
Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak, Anna Grosser, Anna Napora
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania wybranych właściwości kruszyw z odpadów ceramicznych oraz betonu wytworzonego z ich udziałem
Tomasz Gawenda, Zdzisław Naziemiec, Alina Walerak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ stężeń pyłów (PM1, PM2,5, PM10) w środowisku wewnątrz szkoły na wartości wskaźników spirometrycznych u dzieci
Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Magdalena Fortuna, Wanda Balińska-Miśkiewicz, Ewa Willak-Janc, Jerzy Zwoździak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zmiana ilości wprowadzonej energii ultradźwięków do osadów ściekowych w zależności od zawartości w nich suchej masy
Kamila Parkitna, Mariusz Kowalczyk, Dorota Krzemińska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ chemiczno-termicznej modyfikacji osadów nadmiernych na generowanie lotnych kwasów tłuszczowych w procesie fermentacji metanowej
Iwona Zawieja, Paweł Wolski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Problem jednoznacznego ustalenia parametrów wytrzymałości na ścinanie odpadów powęglowych i poenergetycznych
Przemysław Baran, Mariusz Cholewa, Eugeniusz Zawisza, Kamil Kulasik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza przestrzennego rozkładu typów zanieczyszczeń powietrza w układzie dzielnic m.st. Warszawy
Konrad Podawca, Gabriela Rutkowska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Półciągła kofermentacja osadów ściekowych i odpadów tłuszczowych pochodzenia roślinnego
Anna Grosser, Małgorzata Worwąg, Ewa Neczaj, Anna Grobelak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjnego Skórzewo
Karol Mrozik, Anna Wiśniewska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ pola ultradźwiękowego na adsorpcję kationów kadmu
Joanna Lach, Ewa Okoniewska, Longina Stępniak, Ewa Ociepa
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Modelowanie matematyczne przelewu burzowego z cylindrycznym regulatorem wirowym odpływu
Bartosz Kaźmierczak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Betony z użyciem kruszywa recyklingowego wysokiej wytrzymałości – dziedzina zrównoważonego rozwoju
Barbara Sadowska-Buraczewska, Piotr Rutkowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej
Jacek Żarski, Stanisław Dudek, Renata Kuśmierek-Tomaszewska, Roman Rolbiecki, Stanisław Rolbiecki
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
Barbara Uliasz-Misiak, Bogumiła Winid
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Rola krzemu w procesie eutrofizacji wód na przykładzie zbiorników Solina i Myczkowce
Piotr Koszelnik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Właściwości fizykochemiczne i chemiczne poziomów wierzchnich wybranych gleb zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”
Monika Jakubus, Piotr Gajewski, Zbigniew Kaczmarek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej
Zbigniew Grudziński
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wykorzystanie osadów ściekowych i kompostu w nawożeniu roślin energetycznych na przykładzie miskanta i ślazowca
Agnieszka Ociepa-Kubicka, Piotr Pachura
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Intensyfikacja procesu odwadniania osadów z pstrągowych gospodarstw rybackich
Marek Romuald Rynkiewicz, Marta Kisielewska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących
Edyta Dudkiewicz, Natalia Fidorów, Janusz Jeżowiecki
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Metale ciężkie w rowach odwadniających ciągów komunikacyjnych
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Tomasz Słowik, Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie kiszonki z kukurydzy Zea Mays L. do usuwania barwników z roztworów wodnych
Urszula Filipkowska, Tomasz Jóźwiak, Joanna Rodziewicz, Joanna Kuciejewska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zbiornik retencyjno-przerzutowy jako nowe rozwiązanie przerzutu ścieków opadowych do odbiorników wodnych
Robert Malmur, Maciej Mrowiec
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena przydatności iłołupków bentonitowych do usuwania fenolu z roztworów wodnych
Jadwiga Kaleta, Dorota Papciak, Alicja Puszkarewicz
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Rewitalizacja terenu pogórniczego po kopalni surowców skalnych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach
Michał Poros, Wiktoria Sobczyk
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie reakcji Fentona do wspomagania biologicznego oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego
Dorota Krzemińska, Ewa Neczaj, Kamila Parkitna
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Zastosowanie kompostu jako taniego sorbentu do usuwania barwników z roztworów wodnych
Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Artur Mielcarek, Dorota Owczarkowska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ stymulacji laserowej nasion na bioakumulację metali ciężkich w wiechlinie łąkowej (Poa pratensis L.)
Beata Grygierzec
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Tendencje zmian położenia zwierciadła wody gruntowej w wybranych zlewniach na obszarze Puszczy Zielonka
Daniel Liberacki, Czesław Szafrański
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ następczy osadów ściekowych stosowanych na glebach piaszczystych na właściwości kompleksu sorpcyjnego
Ewa Stańczyk-Mazanek, Marlena Piątek, Urszula Kępa
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Tradycyjne i alternatywne metody oceny intensywności procesu sekwestracji ditlenku węgla przez kruszywo betonowe z recyklingu
Jacek Mądrawski, Klaudia Ziemblińska, Radosław Juszczak, Daniel Zawal, Janusz Olejnik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Próba oceny produktywności ekosystemu w warunkach polowych Wielkopolski
Natalia Kowalska, Bogdan Chojnicki, Damian Józefczyk, Marek Urbaniak, Radosław Juszczak, Janusz Olejnik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wybrane aspekty środowiskowe i technologiczne związane z rozpoznaniem i wydobyciem gazu ziemnego z łupków
Marcin Mazurczak, Izabela Sówka, Jerzy Zwoździak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Samooczyszczanie wód w procesie tworzenia form deltowych
Martyna Rzętała, Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza zużycia wody i zmienność rozbiorów dla obszaru zasilania Kawie Góry na terenie miasta Częstochowy
Urszula Kępa, Longina Stępniak, Ewa Stańczyk-Mazanek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Modyfikacja węgli aktywnych z wykorzystaniem pola ultradźwiękowego
Ewa Okoniewska, Joanna Lach, Longina Stępniak, Ewa Ociepa
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Sezonowa zmienność produkcji pierwotnej i respiracji fitoplanktonu w litoralu jeziora eutroficznego
Daniel Szymański, Julita Dunalska, Bożena Jaworska, Izabela Bigaj, Rafał Zieliński, Ewelina Nowosad
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Równowaga hydrodynamiczna ważnym parametrem kształtującym stan ekologiczny cieków karpackich
Andrzej Strużyński, Wojciech Bartnik, Krzysztof Kulesza, Katarzyna Czoch
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania nad zastosowaniem wybranych makrofitów w procesie fermentacji metanowej
Artur Mielcarek, Mirosław Krzemieniewski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Problemy strat ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych w kontekście błędów wykonawczych
Gabriela Rutkowska, Olga Klepak, Konrad Podawca
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ kopalni węgla kamiennego na jakość wody rzeki Wisły
Agnieszka Policht-Latawiec, Anna Kapica
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ zrzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego na jakość wód rzecznych
Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena jakości wody zbiornika Włodzienin w pierwszym roku funkcjonowania
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska, Krzysztof Kuczewski, Robert Kasperek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena wpływu dodatków wzbogacających kompostowaną korę sosnową na liczebność bakterii i grzybów oraz ich aktywność enzymatyczną
Justyna Starzyk, Monika Jakubus, Dorota Swędrzyńska
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego
Anna Ostrowska, Wiktoria Sobczyk, Małgorzata Pawul
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena dokładności odwzorowania wałów i przewałów w numerycznym modelu terenu polderu Majdany
Zbigniew Walczak, Mariusz Sojka, Ireneusz Laks
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Usuwanie ortofosforanów ze ścieków syntetycznych o neutralnym i alkalicznym odczynie z wykorzystaniem metody roztwarzania metali i elektrokoagulacji
Izabela Wysocka, Marta Kisielewska, Marek Romuald Rynkiewicz, Sylwia Konopka
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Przeżywalność bakterii Salmonella Enteritidis w wodach powierzchniowych
Bożena Szejniuk, Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Adam Traczykowski, Krzysztof Berleć, Magdalena Michalska, Jan Krystian Piątkowski
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ocena efektywności pracy hybrydowego reaktora beztlenowego z mikrofalowym systemem ogrzewania
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski, Anna Grala, Magda Dudek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza zróżnicowania stopnia szczegółowości ustaleń polityk przestrzennych wybranych gmin aglomeracji poznańskiej
Piotr Szczepański, Krzysztof Pyszny, Adam Zydroń
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Sezonowy przebieg wskaźnika wykorzystania wody (WUE) w lesie sosnowym
Klaudia Ziemblińska, Marek Urbaniak, Alina Danielewska, Marcin Baran, Radosław Juszczak, Bogdan Chojnicki, Janusz Olejnik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Odpowiedzialność ekologiczna a komunikacja marketingowa
Joanna Hernik
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w uprawie szkółkarskiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.)
Andrzej Klimek, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Jacek Długosz, Mariusz Musiał
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Efektywność i skuteczność działań ekologicznych w marketingu: problem decyzyjny i badania empiryczne
Ryszard Kłeczek
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego
Katarzyna Olejniczak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Marketing jako narzędzie realizacji ścieżek strategicznych ekonomii zrównoważonego rozwoju
Sabina Zaremba-Warnke
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Ekologia jako wartość korporacyjna
Monika Hajdas
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro
Adam Zydroń, Krzysztof Szoszkiewicz
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Koncepcja wdrożenia produktu regionalnego „Wołowina Sudecka” w kontekście ochrony środowiska
Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus, Marek Nowak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Marketing ekologicznych produktów żywnościowych – wyniki badania wśród polskich przetwórców
Paweł Bryła
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina
Adam Zydroń, Ryszard Walkowiak
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
Danuta Guzal-Dec
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne
Adam Zydroń, Łukasz Bober
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego
Bogumiła Winid
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Usuwanie związków ropopochodnych z wody
Janina Piekutin
  Streszczenie + Pełny tekst
 
Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego
Bogumiła Winid
  Streszczenie + Pełny tekst