Rocznik Ochrona Środowiska

2013 rok 

Rok: 2013 Vol.: 15 

Opublikowano: 26.10.2013


Filtracja mieszanin tworzących osady ściśliwe
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Malatyńska
Streszczenie + Pełny tekst

Ekologiczny wpływ aktywności bobra europejskiego (Castor fiber) na populacje ryb w litewskich strumieniach pstrągowych
Vitautas Kesminas, Andrius Steponėnas, Virginija Pliūraitė, Tomas Virbickas
Streszczenie + Pełny tekst

Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach hydrofitowych na Pojezierzu Kaszubskim
Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska
Streszczenie + Pełny tekst

Czy zapory bobrowe w małych ciekach mają wpływ na efekty zarybiania trocią (Salmo trutta trutta)?
Józef Domagała, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Vitautas Kesminas
Streszczenie + Pełny tekst

Badanie przemian fazowych proekologicznych czynników chłodniczych w minikanałach
Tadeusz Bohdal
Streszczenie + Pełny tekst

Badania poprawy biodegradowalności odcieków ze składowisk odpadów z wykorzystaniem kawitacji hydrodynamicznej z ozonowaniem
Marta Korniluk, Janusz Ozonek
Streszczenie + Pełny tekst

Edukacja ekologiczna – najpierw wiedza potem nawyk ochrony środowiska
Izabela Piecuch, Genowefa Hewelt
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza porównawcza występowania chlorofenoli i innych związków chloroaromatycznych w wodzie pitnej pochodzącej z ujęcia powierzchniowego i głębinowego
Jaromir Michałowicz, Jadwiga Stufka-Olczyk, Anna Milczarek, Małgorzata Michniewicz, Bożena Bukowska
Streszczenie + Pełny tekst

Wytwarzanie ekologicznego paliwa z węgla drzewnego przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej
Przemysław Borkowski, Józef Borkowski, Michał Bielecki
Streszczenie + Pełny tekst

Zeszkliwianie i dewitryfikacja popiołów po spalaniu osadów ściekowych
Katarzyna Wystalska, Jolanta Sobik-Szołtysek, January Bień
Streszczenie + Pełny tekst

Edukacja ekologiczna a jej społeczne oddziaływanie
Izabela Piecuch, Tadeusz Piecuch
Streszczenie + Pełny tekst

Charakterystyka obciążenie-ugięcie fibrobetonów na bazie ceramicznego kruszywa odpadowego
Jacek Domski, Jacek Katzer
Streszczenie + Pełny tekst

Mikrobiologiczna jakość powietrza w polskich szkołach
Sławomira M. Dumała, Marzenna R. Dudzińska
Streszczenie + Pełny tekst

Problemy modelowania rozrządu wody w kanałach otwartych z zabudową hydrotechniczną
Ireneusz Laks, Tomasz Kałuża, Mariusz Sojka, Zbigniew Walczak, Rafał Wróżyński
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ rodzaju kolektora na wskaźniki emisji w ocenie cyklu życia systemów słonecznych
Agnieszka Żelazna
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza porównawcza metod wymiarowania zbiorników retencyjnych w systemach kanalizacyjnych
Maciej Mrowiec, Robert Malmur
Streszczenie + Pełny tekst

Krzywe sum czasów trwania przepływów dwóch małych zlewni o różnym okresie obserwacji w nizinnej części Polski
Kazimierz Banasik, Leszek Hejduk
Streszczenie + Pełny tekst

Laboratoryjne badania nad skutecznością redukcji tlenków azotu metodą selektywnej redukcji katalitycznej
Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch
Streszczenie + Pełny tekst

Osady ściekowe jako źródło energii odnawialnej
Aneta Czechowska-Kosacka
Streszczenie + Pełny tekst

Wykorzystanie C. vulgaris oraz osadów zawierających klinoptylolit po usuwaniu N-NH4 do wychwytu metali ciężkich ze ścieków
Magdalena Zabochnicka-Świątek
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ roślinności na warunki przepływu w przepławkach „bliskich naturze”
Tomasz Tymiński, Tomasz Kałuża
Streszczenie + Pełny tekst

Odzysk fosforu z osadów ściekowych z wykorzystaniem procesu pirolizy
Aleksandra Szaja
Streszczenie + Pełny tekst

Modelowanie warunków wodnych na potrzeby renaturyzacji Bagien Przemkowsko-Przecławskich
Andrzej Brandyk, Grzegorz Majewski
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ umieszczenia przegród poziomych wewnątrz zbiornika magazynującego na zwiększenie jego efektywności energetycznej
Tomasz Cholewa
Streszczenie + Pełny tekst

Model analityczny rozkładu prędkości i szorstkości hydraulicznej przy przepływach w korytach i dolinach rzecznych porośniętych roślinnością
Natalia Walczak, Zbigniew Walczak, Mateusz Hämmerling, Bogusław Przedwojski
Streszczenie + Pełny tekst

Ultradźwiękowe wspomaganie sorpcji kwasów humusowych z wody
Longina Stępniak, Magdalena Kusiak, Ewa Okoniewska
Streszczenie + Pełny tekst

Komputerowe modelowanie w technologii produkcji ekonomicznych ogniw słonecznych
Sławomir Gułkowski, Jan M. Olchowik
Streszczenie + Pełny tekst

Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba Penicillium citrinum
Anna Hołda, Ewa Kisielowska, Anna Młynarczykowska
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ współfermentacji starych odcieków z osadami ściekowymi na stężenia metali ciężkich w osadzie przefermentowanym
Magdalena Lebiocka
Streszczenie + Pełny tekst

Modelowanie przepływu filtracyjnego w nasypach z mieszanki popiołowo-żużlowej
Mariusz Cholewa, Przemysław Baran
Streszczenie + Pełny tekst

Zmiany zwierciadła wód gruntowych w zlewni zbiornika retencyjnego Jeżewo
Czesław Przybyła, Karol Mrozik, Michał Sosiński, Piotr Kozdrój
Streszczenie + Pełny tekst

Jakość nasion rzepaku uprawianego na gruntach pogórniczych w regionie Konina
Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba
Streszczenie + Pełny tekst

Wstępne badania czystości mikrobiologicznej biogazu pod kątem oceny możliwości jego wprowadzenia do sieci gazowniczej
Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta
Streszczenie + Pełny tekst

Pasowe nasadzenia ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita R.) jako biologiczny ekran akustyczny
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Tomasz Słowik, Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski
Streszczenie + Pełny tekst

Modelowanie rozmyć miejscowych w gruntach niespoistych poniżej progów piętrzących za pomocą programu SSIIM
Mateusz Hämmerling, Ryszard Błażejewski, Natalia Walczak
Streszczenie + Pełny tekst

Efektywność usuwania H2S z biogazu metodą fizykochemiczną i biologiczną
Magdalena Zdeb
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ niepewności numerycznego modelu terenu na wyznaczanie stref zasięgu zalewu powodziowego
Mariusz Sojka, Rafał Wróżyński
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie metody zeszklenia do utylizacji komunalnych osadów ściekowych
Gabriel Borowski
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza warunków przepływu w zbiorniku Stare Miasto z uwzględnieniem właściwości osadów
Tomasz Dysarz, Joanna Wicher-Dysarz
Streszczenie + Pełny tekst

Ekoinnowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – źródła finansowania
Dariusz Wielgórka
Streszczenie + Pełny tekst

Wskaźniki zmian metabolizmu fitoplanktonu w strefie litoralu i pelagialu jeziora eutroficznego
Julita A. Dunalska, Rafał A. Zieliński, Izabela Bigaj, Daniel Szymański
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza porównawcza środowiskowej konkurencyjności województwa lubelskiego i zachodniopomorskiego
Armand Kasztelan
Streszczenie + Pełny tekst

Ekologistyka w branży TSL – analiza
Joanna Dyczkowska
Streszczenie + Pełny tekst

Zewnętrzne uwarunkowania wdrażania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach europejskich
Tomasz Kijek
Streszczenie + Pełny tekst

Pasożyty jelitowe młodocianych ryb łososiowatych zlewni dolnej Odry i środkowego Niemna
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Nijole Kazlauskiene, Vitautas Kesminas, Robert Czerniawski
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie reaktora kompaktowego do fermentacji metanowej odpadów komunalnych
Robert Sidełko, Anna Chmielińska-Bernacka
Streszczenie + Pełny tekst

Charakterystyka chemiczna gleb i szaty roślinnej użytków zielonych w dolinie ujścia Warty
Henryk Czyż, Ryszard Malinowski, Teodor Kitczak, Adrian Przybyszewski
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ wybranych składników uzdatnianej wody na skuteczność jej odmanganiania w obecności mas aktywnych
Robert Nowak
Streszczenie + Pełny tekst

Charakterystyka jakościowa ścieków powstających w browarach i słodowniach
Wojciech Janczukowicz, Artur Mielcarek, Joanna Rodziewicz, Kamila Ostrowska, Tomasz Jóźwiak, Izabella Kłodowska, Magdalena Kordas
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ pracy separatorów na usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z wód opadowych i roztopowych
Izabela Siebielska, Kazimierz Szymański
Streszczenie + Pełny tekst

Wykorzystanie kompostów z odpadów komunalnych i sorbentów handlowych do degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych
Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska
Streszczenie + Pełny tekst

Wyzwania kryzysowe na tle ewolucji kapitalizmu z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych
Grzegorz Spychalski
Streszczenie + Pełny tekst

Dynamika zmian stanów wód gruntowych i zapasów wody w glebach polderu Zagórów w zasięgu oddziaływania budowli hydrotechnicznych
Czesław Przybyła, Jerzy Bykowski, Karol Mrozik, Michał Napierała
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie olejku eterycznego z sosny do maskowania uciążliwych zapachów wydzielających się w procesie mechanicznego odwadniania komunalnych osadów ściekowych
Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch, Ludmiła Andriyevska
Streszczenie + Pełny tekst

Określenie możliwości zmniejszenia obciążenia oczyszczalni ścieków mleczarskich przez zastosowanie wydzielonego oczyszczania odcieków z przeróbki osadów
Wojciech Dąbrowski, Józefa Wiater
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozy ilości odpadów bytowo-gospodarczych
Anna Chmielińska-Bernacka, Robert Sidełko
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ rodzaju materiału filtracyjnego na zmiany wartości wybranych wskaźników jakości wody podziemnej
Izabela Biedroń, Maria Świderska-Bróż, Teodora Traczewska, Agnieszka Trusz-Zdybek, Małgorzata Wolska
Streszczenie + Pełny tekst

Ekomodelowanie procesu cięcia blach nożycami krążkowymi
Łukasz Bohdal, Paweł Walczak
Streszczenie + Pełny tekst

Oczyszczanie ścieków z przemysłu kosmetycznego za pomocą procesu koagulacji
Jeremi Naumczyk, Piotr Marcinowski, Piotr Wiliński, Jan Bogacki
Streszczenie + Pełny tekst

Czy ogrzewanie elektryczne może być opłacalne: ukraińskie doświadczenia
Aleksander Szkarowski, Anatoliy Kolienko
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ procesów oczyszczania ścieków w technologii SBR na stan sanitarny powietrza atmosferycznego
Katarzyna Budzińska, Adam Traczykowski, Anita Jurek, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć
Streszczenie + Pełny tekst

Struktura zużycia wody w budynkach jednorodzinnych
Antoni Waldemar Żuchowicki, Renata Gawin
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena potrzeb renowacji i modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych zlokalizowanych na wybranych ciekach w Puszczy Zielonka
Daniel Liberacki, Malwina Olejniczak
Streszczenie + Pełny tekst

Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii
Włodzimierz Deluga
Streszczenie + Pełny tekst

Zmiany chemii powierzchni węgla aktywnego WD-extra po regeneracji reagentem Fentona zastosowanego do adsorpcji zieleni naftolowej B
Elżbieta Bezak-Mazur, Dagmara Adamczyk
Streszczenie + Pełny tekst

Badania energo-ekologicznych wskaźników pracy kotłów przy spalaniu paliwa ze sterowanym resztkowym niedopałem chemicznym
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
Streszczenie + Pełny tekst

Badania wpływu wybranych parametrów układu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitującej cieczy
Joanna Szulżyk-Cieplak, Janusz Ozonek
Streszczenie + Pełny tekst

Reakcja w plonie biomasy wierzby krzewiastej na szkody łowieckie przy zróżnicowanym nawożeniu azotem
Leszek Styszko, Adriana Borzymowska, Monika Ignatowicz
Streszczenie + Pełny tekst

Masowy rozkład pierwiastków w próbkach pyłu zawieszonego pobranych w obszarze tła miejskiego: wyniki ośmiomiesięcznych badań w Zabrzu
Wioletta Rogula-Kozłowska, Krzysztof Klejnowski, Patrycja Rogula-Kopiec, Barbara Błaszczak, Barbara Mathews, Sebastian Szopa
Streszczenie + Pełny tekst

Określenie wieku kozy (Cobitis taenia) i kozy złotawej (Sabanejewia aurata) z wykorzystaniem niektórych struktur twardych
Magdalena Lampart-Kałużniacka, Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Tomasz Heese, Mirosław Przybylski
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza wieloletnich badań zawartości rtęci w gruntach z bezpośredniego otoczenia południowej obwodnicy Krakowa
Beata Klojzy-Karczmarczyk
Streszczenie + Pełny tekst

Rozbiory wody w miejscowości Ustka
Danuta Usidus, Anna Litewka
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena ekonomicznej efektywności komunalnej oczyszczalni ścieków w gminie Sokoły
Dariusz Boruszko, Rafał Miłaszewski, Paweł Piotrowski
Streszczenie + Pełny tekst

Odwadnianie osadów pokoagulacyjnych w procesie sedymentacji odśrodkowej z zastosowaniem flokulantu Optifloc A-120HMW
Barbara Juraszka, Aleksandra Sumara
Streszczenie + Pełny tekst

Modelowanie ryzyka w eksploatacji oczyszczalni ścieków
Dariusz Andraka, Lech Dzienis
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ charakteru zanieczyszczeń organicznych na efektywność ich utleniania w procesie Fentona
Renata Świderska-Dąbrowska, Krzysztof Piaskowski
Streszczenie + Pełny tekst

Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – potrzeby i możliwości
Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski
Streszczenie + Pełny tekst

Wykorzystanie ubocznych produktów spalania jako stabilizatora do wzmacniania gruntów organicznych
Jarosław Filipiak
Streszczenie + Pełny tekst

Badania nad usuwaniem barwnych związków organicznych ze ścieków z przemysłu włókienniczego
Lidia Dąbek, Ewa Ozimina, Anna Picheta-Oleś
Streszczenie + Pełny tekst

Badania efektu odwadniania osadów pokoagulacyjnych w procesie sedymentacji odśrodkowej z zastosowaniem flokulantu kationowego Flopam DW 2160
Barbara Juraszka, Aleksandra Sumara
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ technologii oczyszczania ścieków na spektrum rozmiarów cząstek w odpływie
Magdalena Gajewska, Marzena Stosik, Ewa Wojciechowska, Hanna Obarska-Pempkowiak
Streszczenie + Pełny tekst

Warunki i wymogi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Laboratorium Badań Olfaktometrycznych
Izabela Sówka, Urszula Kita, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Jerzy Zwoździak
Streszczenie + Pełny tekst

Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju
Justyna Stefaniak
Streszczenie + Pełny tekst

Usuwanie PCB i jonów metali ciężkich z wody powierzchniowej w procesie koagulacji
Lidia Dąbrowska, Agata Rosińska
Streszczenie + Pełny tekst

Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW
Tomasz Warężak, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz
Streszczenie + Pełny tekst

Usuwanie bromków i bromianów z wody w procesie wymiany anionów przez membranę jonowymienną
Jacek Wiśniewski, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Sylwia Łakomska
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza zmian stanów wód gruntowych po wycięciu drzewostanu w siedlisku lasu mieszanego wilgotnego na przykładzie Leśnictwa Laski
Mariusz Korytowski
Streszczenie + Pełny tekst

Wykorzystanie opisu taksacyjnego do oceny występowania czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh.
Sylwester Grajewski, Antoni Miler, Marek Licznierski
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena stężenia całkowitej rtęci gazowej (TGM) na terenie stacji tła regionalnego Granica-KPN (województwo mazowieckie, Polska) w latach 2010–2011
Grzegorz Majewski, Piotr Oskar Czechowski, Artur Badyda, Małgorzata Kleniewska, Andrzej Brandyk
Streszczenie + Pełny tekst

Skuteczność rekultywacji jeziora Jelonek na podstawie wybranych fizycznych i chemicznych parametrów wody
Krzysztof Berleć, Adam Traczykowski, Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Anita Jurek, Magdalena Tarczykowska, Iwona Klimczak
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia
Tomasz Gawenda
Streszczenie + Pełny tekst

Usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych w procesie dwustopniowej biofiltracji na złożach chalcedonitowych
Dorota Papciak, Jadwiga Kaleta, Alicja Puszkarewicz
Streszczenie + Pełny tekst

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych
Jarosław Mikielewicz, Robert Matysko
Streszczenie + Pełny tekst

Recykling mineralnych materiałów odpadowych
Piotr Wodziński
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza współczynnika filtracji w aspekcie możliwości stosowania alternatywnych materiałów do budowy barier izolacyjnych na składowiskach odpadów
Jolanta Sobik-Szołtysek, January Bień, Marcin Milczarek
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ procesu filtracji na relację między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich
Kamila Ostrowska, Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Artur Mielcarek
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena podstawowych właściwości paliwowych odpadów remontowo-budowlanych z sektora komunalnego
Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak
Streszczenie + Pełny tekst

Aglomeracja olejowa skały magnezytowej z udziałem mieszaniny jonowych surfaktantów
Anna Bastrzyk, Izabela Polowczyk, Zygmunt Sadowski
Streszczenie + Pełny tekst

Rozkład pestycydów metodą Fentona z wykorzystaniem MgO2
Iwona Skoczko
Streszczenie + Pełny tekst

Sposoby poprawy negatywnego skutku oddziaływania węgla na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie alternatywnych metod jego wykorzystania
Tadeusz Olkuski
Streszczenie + Pełny tekst

Porównanie numerycznych modeli terenu SRTM i ASTER GDEM oraz ocena możliwości ich wykorzystania w modelowaniu hydrologicznym w obszarach o małych deniwelacjach
Czesław Przybyła, Krzysztof Pyszny
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ stałego pola magnetycznego na przemiany związków azotu w biologicznym złożu tarczowym
Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz, Izabella Kłodowska, Małgorzata Prażmo
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza parametrów chemicznych, fizycznych i energetycznych depozytów mułów węglowych zinwentaryzowanych na terenie woj. śląskiego
Ireneusz Baic
Streszczenie + Pełny tekst

Minimalizacja odrzutów w rybołówstwie – dobry krok w kierunku zrównoważonego rozwoju
Renata Knap
Streszczenie + Pełny tekst

Zmiany zapasów wody w latach o różnych sumach opadów, w śródleśnych oczkach wodnych, na przykładzie Leśnictw Wielisławice i Laski
Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański
Streszczenie + Pełny tekst

Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
Daniel Saramak, Tadeusz Tumidajski, Tomasz Gawenda, Zdzisław Naziemiec
Streszczenie + Pełny tekst

Zmiany stanów wód gruntowych w Puszczy Zielonka w okresie 1970–2009
Sylwester Grajewski, Antoni Miler, Anna Krysztofiak-Kaniewska
Streszczenie + Pełny tekst

Możliwość namnażania biomasy glonów na bazie odcieku pochodzącego z odwadniania osadów pofermentacyjnych
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski, Magda Dudek, Anna Grala
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ emisji komunikacyjnej na stężenie dwóch form węgla i rozkład ich masy względem wielkości cząstek w aerozolu atmosferycznym obszaru miejskiego
Wioletta Rogula-Kozłowska, Patrycja Rogula-Kopiec, Krzysztof Klejnowski, Jadwiga Błaszczyk
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza parametrów reologicznych wstępnie kondycjonowanych osadów ściekowych poddanych fermentacji
Paweł Wolski, Iwona Zawieja
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza wybranych czynników kształtujących zużycie wody w budynkach wielorodzinnych
Rafał Pasela, Marcin Gorączko
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ zbiornika lateralnego Pakosław na położenie zwierciadła wód gruntowych terenów przyległych
Czesław Przybyła, Piotr Kozdrój
Streszczenie + Pełny tekst

Emisja pyłów ze spalania węgla kamiennego z ciepłowni o mocy nominalnej mniejszej niż 50 MW w świetle obowiązujących standardów emisyjnych
Katarzyna Stala-Szlugaj
Streszczenie + Pełny tekst

Wykorzystanie analizy semiwariancji w ocenie zanieczyszczenia wód rzecznych w krajobrazie rolniczym
Małgorzata Krasowska, Piotr Banaszuk
Streszczenie + Pełny tekst

Właściwości geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego w aspekcie jej przydatności do celów budownictwa ziemnego
Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ rolniczego użytkowania na wybrane właściwości gleby rozwijającej się z gruntów pogórniczych KWB Konin
Krzysztof Otremba, Mirosława Gilewska, Wojciech Owczarzak
Streszczenie + Pełny tekst

Określenie zapachowego oddziaływania wybranej oczyszczalni ścieków na tereny objęte opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego
Andrzej Brudniak, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński
Streszczenie + Pełny tekst

Immobilizacja cynku i kadmu w glebach w wyniku stosowania substratów odpadowych
Ewa Ociepa, Agnieszka Ociepa-Kubicka, Ewa Okoniewska, Joanna Lach
Streszczenie + Pełny tekst

Frakcjonowanie wybranych metali ciężkich w osadach ściekowych przetwarzanych metodami niskonakładowymi
Dariusz Boruszko
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ sprawności promienników podczerwieni na koszt zużycia energii
Edyta Dudkiewicz, Natalia Fidorów, Janusz Jeżowiecki
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych
Radosław Pomykała, Waldemar Kępys, Paulina Łyko
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena warunków meteorologicznych na terenach pogórniczych Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego
Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Paweł Kozaczyk
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ aktywności termicznej zwałowiska odpadów węgla kamiennego na rozwój roślinności
Ewelina Zając, Jan Zarzycki
Streszczenie + Pełny tekst

Współoczyszczanie ścieków komunalnych i mleczarskich przy zastosowaniu technologii SBR
Joanna Struk-Sokołowska, Katarzyna Ignatowicz
Streszczenie + Pełny tekst

Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego – wyniki projektu FORESIGHT OGWK
Ireneusz Baic
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena zawartości metali ciężkich w osadach dennych wstępnej części zbiornika retencyjnego Stare Miasto na rzece Powie
Mariusz Sojka, Marcin Siepak, Emilia Gnojska
Streszczenie + Pełny tekst

Badania skuteczności usuwania mykoestrogenów z roztworów wodnych w zintegrowanym procesie sorpcja-rozkład fotokatalityczny-nanofiltracja
Mariusz Dudziak
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie modelu LandscapeDNDC do symulacji warunków wodnych gleby oraz plonu roślin uprawnych
Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Radosław Juszczak, Janusz Olejnik, Andrzej Blecharczyk, Edwin Haas, Ralf Kiese, Klaus Butterbach-Bahl
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ procesu elektrochemicznego na stężenie azotu ogólnego i ortofosforanów w odpływie z reaktora z unieruchomioną błoną biologiczną
Izabella Kłodowska, Joanna Rodziewicz, Wojciech Janczukowicz, Urszula Filipkowska
Streszczenie + Pełny tekst

Czasowa zmienność zawartości wybranych składników rozpuszczonych w wodach gruntowych układu katenalnego na Pojezierzu Poznańskim
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek
Streszczenie + Pełny tekst

Chemofitostabilizacja gleby zanieczyszczonej kadmem, cynkiem i ołowiem
Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak, Anna Grosser, Anna Napora
Streszczenie + Pełny tekst

Badania wybranych właściwości kruszyw z odpadów ceramicznych oraz betonu wytworzonego z ich udziałem
Tomasz Gawenda, Zdzisław Naziemiec, Alina Walerak
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ stężeń pyłów (PM1, PM2,5, PM10) w środowisku wewnątrz szkoły na wartości wskaźników spirometrycznych u dzieci
Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Magdalena Fortuna, Wanda Balińska-Miśkiewicz, Ewa Willak-Janc, Jerzy Zwoździak
Streszczenie + Pełny tekst

Zmiana ilości wprowadzonej energii ultradźwięków do osadów ściekowych w zależności od zawartości w nich suchej masy
Kamila Parkitna, Mariusz Kowalczyk, Dorota Krzemińska
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ chemiczno-termicznej modyfikacji osadów nadmiernych na generowanie lotnych kwasów tłuszczowych w procesie fermentacji metanowej
Iwona Zawieja, Paweł Wolski
Streszczenie + Pełny tekst

Problem jednoznacznego ustalenia parametrów wytrzymałości na ścinanie odpadów powęglowych i poenergetycznych
Przemysław Baran, Mariusz Cholewa, Eugeniusz Zawisza, Kamil Kulasik
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza przestrzennego rozkładu typów zanieczyszczeń powietrza w układzie dzielnic m.st. Warszawy
Konrad Podawca, Gabriela Rutkowska
Streszczenie + Pełny tekst

Półciągła kofermentacja osadów ściekowych i odpadów tłuszczowych pochodzenia roślinnego
Anna Grosser, Małgorzata Worwąg, Ewa Neczaj, Anna Grobelak
Streszczenie + Pełny tekst

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjnego Skórzewo
Karol Mrozik, Anna Wiśniewska
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ pola ultradźwiękowego na adsorpcję kationów kadmu
Joanna Lach, Ewa Okoniewska, Longina Stępniak, Ewa Ociepa
Streszczenie + Pełny tekst

Modelowanie matematyczne przelewu burzowego z cylindrycznym regulatorem wirowym odpływu
Bartosz Kaźmierczak
Streszczenie + Pełny tekst

Betony z użyciem kruszywa recyklingowego wysokiej wytrzymałości – dziedzina zrównoważonego rozwoju
Barbara Sadowska-Buraczewska, Piotr Rutkowski
Streszczenie + Pełny tekst

Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej
Jacek Żarski, Stanisław Dudek, Renata Kuśmierek-Tomaszewska, Roman Rolbiecki, Stanisław Rolbiecki
Streszczenie + Pełny tekst

Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
Barbara Uliasz-Misiak, Bogumiła Winid
Streszczenie + Pełny tekst

Rola krzemu w procesie eutrofizacji wód na przykładzie zbiorników Solina i Myczkowce
Piotr Koszelnik
Streszczenie + Pełny tekst

Właściwości fizykochemiczne i chemiczne poziomów wierzchnich wybranych gleb zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”
Monika Jakubus, Piotr Gajewski, Zbigniew Kaczmarek
Streszczenie + Pełny tekst

Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej
Zbigniew Grudziński
Streszczenie + Pełny tekst

Wykorzystanie osadów ściekowych i kompostu w nawożeniu roślin energetycznych na przykładzie miskanta i ślazowca
Agnieszka Ociepa-Kubicka, Piotr Pachura
Streszczenie + Pełny tekst

Intensyfikacja procesu odwadniania osadów z pstrągowych gospodarstw rybackich
Marek Romuald Rynkiewicz, Marta Kisielewska
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza zużycia energii dla grzewczych systemów promieniujących
Edyta Dudkiewicz, Natalia Fidorów, Janusz Jeżowiecki
Streszczenie + Pełny tekst

Metale ciężkie w rowach odwadniających ciągów komunikacyjnych
Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Tomasz Słowik, Grzegorz Zając, Wiesław Piekarski
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie kiszonki z kukurydzy Zea Mays L. do usuwania barwników z roztworów wodnych
Urszula Filipkowska, Tomasz Jóźwiak, Joanna Rodziewicz, Joanna Kuciejewska
Streszczenie + Pełny tekst

Zbiornik retencyjno-przerzutowy jako nowe rozwiązanie przerzutu ścieków opadowych do odbiorników wodnych
Robert Malmur, Maciej Mrowiec
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena przydatności iłołupków bentonitowych do usuwania fenolu z roztworów wodnych
Jadwiga Kaleta, Dorota Papciak, Alicja Puszkarewicz
Streszczenie + Pełny tekst

Rewitalizacja terenu pogórniczego po kopalni surowców skalnych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach
Michał Poros, Wiktoria Sobczyk
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie reakcji Fentona do wspomagania biologicznego oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego
Dorota Krzemińska, Ewa Neczaj, Kamila Parkitna
Streszczenie + Pełny tekst

Zastosowanie kompostu jako taniego sorbentu do usuwania barwników z roztworów wodnych
Tomasz Jóźwiak, Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz, Artur Mielcarek, Dorota Owczarkowska
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ stymulacji laserowej nasion na bioakumulację metali ciężkich w wiechlinie łąkowej (Poa pratensis L.)
Beata Grygierzec
Streszczenie + Pełny tekst

Tendencje zmian położenia zwierciadła wody gruntowej w wybranych zlewniach na obszarze Puszczy Zielonka
Daniel Liberacki, Czesław Szafrański
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ następczy osadów ściekowych stosowanych na glebach piaszczystych na właściwości kompleksu sorpcyjnego
Ewa Stańczyk-Mazanek, Marlena Piątek, Urszula Kępa
Streszczenie + Pełny tekst

Tradycyjne i alternatywne metody oceny intensywności procesu sekwestracji ditlenku węgla przez kruszywo betonowe z recyklingu
Jacek Mądrawski, Klaudia Ziemblińska, Radosław Juszczak, Daniel Zawal, Janusz Olejnik
Streszczenie + Pełny tekst

Próba oceny produktywności ekosystemu w warunkach polowych Wielkopolski
Natalia Kowalska, Bogdan Chojnicki, Damian Józefczyk, Marek Urbaniak, Radosław Juszczak, Janusz Olejnik
Streszczenie + Pełny tekst

Wybrane aspekty środowiskowe i technologiczne związane z rozpoznaniem i wydobyciem gazu ziemnego z łupków
Marcin Mazurczak, Izabela Sówka, Jerzy Zwoździak
Streszczenie + Pełny tekst

Samooczyszczanie wód w procesie tworzenia form deltowych
Martyna Rzętała, Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza zużycia wody i zmienność rozbiorów dla obszaru zasilania Kawie Góry na terenie miasta Częstochowy
Urszula Kępa, Longina Stępniak, Ewa Stańczyk-Mazanek
Streszczenie + Pełny tekst

Modyfikacja węgli aktywnych z wykorzystaniem pola ultradźwiękowego
Ewa Okoniewska, Joanna Lach, Longina Stępniak, Ewa Ociepa
Streszczenie + Pełny tekst

Sezonowa zmienność produkcji pierwotnej i respiracji fitoplanktonu w litoralu jeziora eutroficznego
Daniel Szymański, Julita Dunalska, Bożena Jaworska, Izabela Bigaj, Rafał Zieliński, Ewelina Nowosad
Streszczenie + Pełny tekst

Równowaga hydrodynamiczna ważnym parametrem kształtującym stan ekologiczny cieków karpackich
Andrzej Strużyński, Wojciech Bartnik, Krzysztof Kulesza, Katarzyna Czoch
Streszczenie + Pełny tekst

Badania nad zastosowaniem wybranych makrofitów w procesie fermentacji metanowej
Artur Mielcarek, Mirosław Krzemieniewski
Streszczenie + Pełny tekst

Problemy strat ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych w kontekście błędów wykonawczych
Gabriela Rutkowska, Olga Klepak, Konrad Podawca
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ kopalni węgla kamiennego na jakość wody rzeki Wisły
Agnieszka Policht-Latawiec, Anna Kapica
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ zrzutu wód kopalnianych z odkrywki węgla brunatnego na jakość wód rzecznych
Ryszard Staniszewski, Szymon Jusik
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena jakości wody zbiornika Włodzienin w pierwszym roku funkcjonowania
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska, Krzysztof Kuczewski, Robert Kasperek
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena wpływu dodatków wzbogacających kompostowaną korę sosnową na liczebność bakterii i grzybów oraz ich aktywność enzymatyczną
Justyna Starzyk, Monika Jakubus, Dorota Swędrzyńska
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena efektów ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania energii słonecznej na przykładzie domu jednorodzinnego
Anna Ostrowska, Wiktoria Sobczyk, Małgorzata Pawul
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena dokładności odwzorowania wałów i przewałów w numerycznym modelu terenu polderu Majdany
Zbigniew Walczak, Mariusz Sojka, Ireneusz Laks
Streszczenie + Pełny tekst

Usuwanie ortofosforanów ze ścieków syntetycznych o neutralnym i alkalicznym odczynie z wykorzystaniem metody roztwarzania metali i elektrokoagulacji
Izabela Wysocka, Marta Kisielewska, Marek Romuald Rynkiewicz, Sylwia Konopka
Streszczenie + Pełny tekst

Przeżywalność bakterii Salmonella Enteritidis w wodach powierzchniowych
Bożena Szejniuk, Katarzyna Budzińska, Anita Jurek, Adam Traczykowski, Krzysztof Berleć, Magdalena Michalska, Jan Krystian Piątkowski
Streszczenie + Pełny tekst

Ocena efektywności pracy hybrydowego reaktora beztlenowego z mikrofalowym systemem ogrzewania
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniewski, Anna Grala, Magda Dudek
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza zróżnicowania stopnia szczegółowości ustaleń polityk przestrzennych wybranych gmin aglomeracji poznańskiej
Piotr Szczepański, Krzysztof Pyszny, Adam Zydroń
Streszczenie + Pełny tekst

Sezonowy przebieg wskaźnika wykorzystania wody (WUE) w lesie sosnowym
Klaudia Ziemblińska, Marek Urbaniak, Alina Danielewska, Marcin Baran, Radosław Juszczak, Bogdan Chojnicki, Janusz Olejnik
Streszczenie + Pełny tekst

Odpowiedzialność ekologiczna a komunikacja marketingowa
Joanna Hernik
Streszczenie + Pełny tekst

Wykorzystanie kompostowanego osadu ściekowego i ektopróchnicy leśnej do wzbogacania gleb w uprawie szkółkarskiej lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.)
Andrzej Klimek, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Jacek Długosz, Mariusz Musiał
Streszczenie + Pełny tekst

Efektywność i skuteczność działań ekologicznych w marketingu: problem decyzyjny i badania empiryczne
Ryszard Kłeczek
Streszczenie + Pełny tekst

Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego
Katarzyna Olejniczak
Streszczenie + Pełny tekst

Marketing jako narzędzie realizacji ścieżek strategicznych ekonomii zrównoważonego rozwoju
Sabina Zaremba-Warnke
Streszczenie + Pełny tekst

Ekologia jako wartość korporacyjna
Monika Hajdas
Streszczenie + Pełny tekst

Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro
Adam Zydroń, Krzysztof Szoszkiewicz
Streszczenie + Pełny tekst

Koncepcja wdrożenia produktu regionalnego „Wołowina Sudecka” w kontekście ochrony środowiska
Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus, Marek Nowak
Streszczenie + Pełny tekst

Marketing ekologicznych produktów żywnościowych – wyniki badania wśród polskich przetwórców
Paweł Bryła
Streszczenie + Pełny tekst

Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina
Adam Zydroń, Ryszard Walkowiak
Streszczenie + Pełny tekst

Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
Danuta Guzal-Dec
Streszczenie + Pełny tekst

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne
Adam Zydroń, Łukasz Bober
Streszczenie + Pełny tekst

Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego
Bogumiła Winid
Streszczenie + Pełny tekst

Usuwanie związków ropopochodnych z wody
Janina Piekutin
Streszczenie + Pełny tekst

Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego
Bogumiła Winid
Streszczenie + Pełny tekst