Rocznik Ochrona Środowiska

2007 rok 


Rok
: 2007
Vol.: 09 

Opublikowano: 26.10.2007 


Efektywność usuwania żelaza i manganu na zeolitach
Anna M. Anielak, Mirosława Arendacz
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa czwartorzędowych związków amonowych z oceną metod badania
Ewa Czerwińska, Joanna Piepiórka, Wojciech Piotrowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Wpływ rejonu uprawy i odmiany kukurydzy na potrzeby nośników energii do suszenia ziarna
Leszek Styszko, Diana Fijałkowska, Monika Sztyma, Adam Majewski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Megistaspis gibba z terenu zakładu górniczego w Mielenku Drawskim, Pojezierze Drawskie - Polska
Tomasz Borowski
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Przemysłowe oczyszczanie paliw ciekłych metodą filtracji przez porowate materiały polimerowe
A.V. Klimov, S.B. Panov, V.V. Serdiuk, L.A. Ashkinazi
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu czynnikiem rozwoju regionalnego zorientowanego na ochronę środowiska
Arkadiy Ivanov
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Analiza optymalnych kierunków rozwoju ciepłownictwa na Ukrainie
Anatoliy Kolienko
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Metale ciężkie i chlorowane węglowodory w niektórych gatunkach ryb z rzeki Odry
Mikołaj Protasowicki, Władysław Ciereszko, Anna Perkowska, Artur Ciemniak, Izabela Bochenek, Ewa Brucka-Jastrzębska, Jan Błachuta
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Matematyczny opis technologii podczyszczania ścieków zawierających kleje organiczne
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Opis odwadniania zawiesiny zrzutowej po wirówce filtracyjno-sedymentacyjnej BIRDa modelem SORENSENA
Michał Palica, Aneta Grotek, Magdalena Gruca, Jan Niemirowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Kompleksowy problem ochrony atmosfery na początku nowego tysiąclecia
Aleksander Szkarowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Zanieczyszczenie środkowej i dolnej Odry wybranymi metalami ciężkimi w latach 1991÷2005 na podstawie wyników monitoringu geochemicznego osadów dennych
Grażyna Głosińska, Jerzy Siepak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Profil zmian stężenia ortofosforanów podczas oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych
Krzysztof Piaskowski, Marta Ćwikałowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Możliwość beztlenowej biodegradacji zanieczyszczeń zawartych w permeacie po nanofiltracji serwatki kwaśnej
Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Mirosła Krzemieniewski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Porównanie skuteczności koagulacji wodorotlenkiem wapnia oraz PIX-111 ścieków poprodukcyjnych z przetwórstwa ryb zakładu SUPERFISH w różnych warunkach temperaturowych
Ilona Hauzer, Jacek Piekarski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena odbudowy zwierciadła wody na terenach przekształconych działalnością górnictwa węgla brunatnego
Piotr Stachowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Walidacja metod analitycznych chemicznych i mikrobiologicznych
Rafał Schmidt, Dominika Michna
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Charakterystyka imisji pyłów w aglomeracji Lublin
Aneta Duda, Krystyna Pomorska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Analiza wybranych parametrów opisujących zużycie wody w zabudowie wielorodzinnej z punktu widzenia rozbieżności między wskazaniami wodomierzy głównych a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych
Stanisław Biedugnis, Paweł Podwójci, Grzegorz Serejko
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Określenie wielkości migracji pozostałości pestycydów i metali ciężkich z mogilników do wód naturalnych
Katarzyna Ignatowicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Badania osadów dennych w rejonie granicznych meandrów Górnej Odry
Robert Kasperek, Czesława Rosik-Dulewska, Mirosław Wiatkowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Mapy ryzyka funkcjonowania rozległych systemów technicznych
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Badania specjacji arsenu w łatwo wymywanych frakcjach osadów jeziornych
Lidia Kozak, Armand Dostatni, Przemysław Niedzielski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Obieg związków organicznych i form azotu w oczyszczalni ścieków z reaktorem przepływowym
Joanna Struk-Sokołowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Migracja WWA z nieuszczelnionego składowiska odpadów do wód podziemnych
Czesława Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyńska, Tomasz Ciesielczuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Badania azbestu i materiałów zawierających azbest w obecności fosforytów ze złóż Syrii i Tunezji
Ludwik Domka, Magdalena Jałoszyńska, Anna Kozak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk
 Pełny tekst - PDF (Polski)