Sławomir Tkaczyk
Warsaw University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Damage to cargo in transport occurs as a result of improper securing of cargo, which causes not only material losses due to partial or complete damage to cargo, but may threaten the safety of participants in the distribution of cargo in the distribution chain. Dangers, difficulties and costs caused by human errors in packing and securing cargo in all modes of transport can be remedied and certainly significantly reduced. The best way to achieve this goal is to build the awareness of the great need for proper packaging and securing the cargo in a way that ensures the safety of all participants in the distribution chain among producers, distributors and carriers. The article discusses the problem of rational use of stretch film as the most frequently used method of securing loads. Author indicated necessity to develop methods and procedures for the proper protection of palletized loads with the use of stretch film to reduce the amount of stretch film used while ensuring proper load security, increase the safety and better protection to the environment of the planet and its natural resources.

Keywords
stretch film, cargo, cargo damage, cargo securing, cargo securing methods

Problem ograniczenia zużycia foli stretch wykorzystywanej do zabezpieczania ładunków spaletyzowanych

Streszczenie
Uszkodzenia ładunków w transporcie powstają w wyniku niewłaściwego zabezpieczenie ładunku co powoduje nie tylko straty materialne, spowodowane częściowym lub całkowitym uszkodzenia ładunków, ale może zagrażać bezpieczeństwu uczestnikom dystrybucji ładunku w łańcuchu dystrybucyjnym. Takim niebezpieczeństwom i utrudnieniom a w konsekwencji kosztom spowodowanymi błędami ludzkimi przy pakowaniu i zabezpieczaniu ładunku na środkach transportu można zaradzić, a z pewnością znacznie je ograniczyć. Drogą do tego celu jest uświadomienie producentów, dystrybutorów i przewoźników o konieczność prawidłowego opakowania i zabezpieczania ładunku w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom łańcucha dystrybucji. W artykule omówiono problem racjonalnego zastosowania folii stretch, jako najczęściej stosowanego sposobu zabezpieczania ładunków. Wskazano na konieczność opracowania metody i procedur prawidłowego zabezpieczania ładunków spaletyzowanych przy zastosowaniu folii stretch co pozwoli na ograniczenie ilości zużywanej folii stretch przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego zabezpieczania ładunku, a w konsekwencji pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo oraz lepiej chronić środowisko naturalne planety i jej zasoby.

Słowa kluczowe
folia stretch, ładunek, uszkodzenie ładunku, zabezpieczenie ładunku, metody zabezpieczania ładunku

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)