Martin Straka*, Marcela Malindzakova*, Samer Khouri*, Andrea Rosova*, Radim Lenort**, Petr Besta***
*Technical University of Kosice, Slovakia; **ŠKODA AUTO University, Mlada Boleslav, Czech Republic; ***VŠB –Technical University of Ostrava, Czech Republic

Streszczenie
W artykule omówiono wpływ procesów spalania odpadów na środowisko w danym regionie za pomocą statystyk matematycznych. Obszar zainteresowania niniejszego studium przypadku uwzględnia aspekty praktycznego zastosowania powyższych metod i zasad w celu zmniejszenia wpływu na środowisko procesu spalania odpadów w konkretnym regionie. Współczynnik korelacji Pearsona rxy = 0,54 wskazuje, że istnieje umiarkowana liniowa zależność, wprost proporcjonalna, między ilością spalonych odpadów a ilością wytworzonego ciepła. Wyniki analizy statystycznej pokazują, że spalarnia w ciągu jednego roku generuje około 15 266 ton odzyskanych elementów plastikowych i elektrycznych, około 590 000 GJ energii, około 199 000 ton pary, 287 ton innych emisji przy zaledwie 3 miligramach dioksyn. Statystyka matematyczna służy do analizy, a następnie dostosowania i udoskonalenia procesu spalania odpadów w celu osiągnięcia pożądanych wartości parametrów, w szczególności wartości opałowej, ilości wytwarzanego ciepła i pary oraz zanieczyszczeń powietrza. Wyniki statystyki matematycznej pokazują, że istnieje bezpośredni związek między ilością spalanych odpadów (aspekt negatywny) a produkcją energii elektrycznej (aspekt pozytywny), ale także ilością wytworzonego ciepła (aspekt pozytywny) i ilością wytworzonych gazów spalinowych i popiołów (aspekt negatywny). Oceny środowiskowe są ważnym krokiem w budowaniu i wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskiem, który polega na opracowaniu i ocenie analizy, a następnie przyjęciu środków mających zaradzić niedociągnięciom. Celem analizy sytuacji środowiskowej w regionie firmy ze studium przypadku jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie ochrony środowiska, które ma wpływ na działalność produkcyjną i nieprodukcyjną. To powinno być monitorowane zgodnie z praktyką produkcyjną firmy oraz obowiązującym ustawodawstwem, stanem dokumentacji operacyjnej, stanem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności między działami i pracownikami.

Słowa kluczowe
spalanie odpadów, ocean wpływu na środowisko, statystyki matematyczne, analiza, dane

Application of the Mathematical Statistics for the Evaluation of the Waste Incineration Process

Abstract
The article deals with the research on the impacts of waste incineration processes on the environment within a particular region by the means of mathematical statistics. The area of interest for this case study considers the aspects of practical application of using the above methods and principles in order to reduce the environmental impacts of waste incineration process in the concrete region. The Pearson correlation coefficient rxy = 0.54 indicates that there is a moderate linear relationship, presented by a direct proportion between the values of incinerated waste quantity and the quantity values of produced heat. The statistics results show that the incineration during a one-year period produces about 15,266 tons of plastic and electrical components, and will release about 590,000 GJ of energy and about 199,000 tons of steam and 287 tons of other emissions with only 3 milligrams of dioxins. The mathematical statistics is used to analyse, and subsequently adjust and improve the waste incineration process in order to achieve the desired parameter values, specifically the calorific values, the amount of heat produced, and the amount of generated steam and air pollutants. The results of mathematical statistics show that there is a direct relationship between the amount of incinerated waste (negative aspect) and the production of electricity (positive), but also the amount of heat produced (positive) and the amount of produced flue gas and ash (negative aspect). The environmental assessments are an important step in building and implementing Environmental Management System (EMS), which consists of the development and evaluation of the analysis followed by the adoption of measures to remedy the deficiencies. The aim of the analysis of the environmental situation within the region of the case study company is a fact-finding in the field of protection of environment that affects the production and non-production operations, and should be monitored the manufacturing practice compliance of the company with the current legislation, the status of operational documentation, the status of internal and external communications in the area of the environmental protection, the responsibilities and liabilities between departments and employees.

Keywords
waste incineration, environmental impacts evaluation, mathematical statistics, analysis, data

Pełny tekst / Full text
PDF (English)