Łukasz Bohdal, Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk
Koszalin University of Technology

Streszczenie
Współczesne techniki wytwarzania nie są pozbawione problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości wytwarzanych elementów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ich produkcji jak i wzroście wydajności procesu. Mimo wielu publikacji na temat cięcia na liniach przemysłowych nadal występują problemy jeśli chodzi o dobór warunków procesu ze względu na wymaganą jakość wyrobu finalnego. Szczególnie dotyczy to obróbki stopów aluminium z których wykonuje się wiele elementów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i elektrotechnicznym. W pracy eksperymentalnie zbadano wpływ warunków procesu cięcia na jakość technologiczną aluminiowych paneli karoseryjnych, które najczęściej wytwarzane są ze stopów aluminium AA6111-T4. Określono wpływ luzu między krawędziami tnącymi narzędzi i prędkości cięcia na jakość powierzchni przecięcia tego materiału. Wykazano, że parametry te w bardzo dużym stopniu wpływają na jakość wyrobu finalnego, a ich nieprecyzyjny dobór może spowodować powstawanie defektów na powierzchni przecięcia (zadziorów, odchyłek kształtu, zaokrągleń) i wzrost odpadów po cięciu. Wyniki analiz mogą być wykorzystane do projektowania procesu cięcia stopów aluminium na nożycach krążkowych, a także być podstawą doboru parametrów procesu w aspekcie jakości technologicznej wyrobu. Pozwoli to na podniesienie ich jakości i zmniejszenie odpadów materiałowych. Spowoduje to bezpośrednio zmniejszenie zużycia energii i przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu tego procesu na otaczające środowisko.

Słowa kluczowe
proces cięcia, stop aluminium AA6111-T4, odpady

Analysis of Slitting of Aluminum Body Panels in the Aspect of Scrap Reduction

Keywords
slitting process, aluminum alloy AA6111-T4, waste

Pełny text / Full text
PDF (English)