Mateusz Hämmerling, Ryszard Błażejewski, Natalia Walczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
Celem pracy jest sprawdzenie możliwości wykorzystania programu SSIIM (A three dimensional numerical model for simulation of sediments movements in water intakes with multiblock options) do modelowania rozmyć miejscowych, w gruntach niespoistych poniżej budowli piętrzących, progów lub innych umocnień dna rzeki. W artykule przedstawiono identyfikację wybranych parametrów programu SSIIM, istotnych dla obliczeń wyboju lokalnego w czasie. Geometrie wyboju uzyskane z obliczeń programem SSIIM porównano z geometriami wyboju uzyskanymi na modelach fizycznych w laboratoriach oraz obliczonymi za pomocą wzorów empirycznych.

Słowa kluczowe
rozmycia miejscowe w gruntach niespoistych; program SSIIM

Pełny tekst
PDF (English)