Magdalena Gizińska-Górna, Krzysztof Jóźwiakowski, Michał Marzec, Aneta Pytka, Bożena Sosnowska, Monika Różańska-Boczula, Agnieszka Listosz
University of Life Sciences, Lublin

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu ścieków od-prowadzanych z hybrydowej oczyszczalni hydrofitowej na jakość wód z rzeki Urzędówki, prawostronnego dopływu rzeki Wyżnicy. Próby ścieków oczyszczonych oraz wód z rzeki (powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków) do analiz fizyczno-chemicznych pobierano w latach 2011-2013, a do analiz mikrobiologicznych w 2013 roku. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że ścieki oczyszczone, odpływające z gruntowo-roślinnej oczyszczalni nie miały negatywnego wpływu na jakość wód odbiornika. Wody rzeki Urzędówki odpowiadały I kasy czystości, jedynie zawartość fosforu ogólnego oraz azotu azotanowego przekraczała wartości graniczne określone dla II klasy czystości. W wodzie z rzeki przed zrzutem ścieków oczyszczonych notowano wysoką liczebność bakterii grupy coli i coli typu kałowego oraz enterokoków kałowych, co wskazuje na oddziaływanie innych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Słowa kluczowe
oczyszczalnie gruntowo-roślinne, oczyszczalnie ścieków, wody powierzchniowe, odbiornik ścieków, rzeka, jakość wód

Analysis of the Influence of a Hybrid Constructed Wetland Wastewater Treatment Plant on the Water Quality of the Receiver

Abstract
This paper presents the results of research on the impact of the composition of wastewater discharged from a hybrid constructed wetland wastewater treat-ment plant on the quality of water in the Urzędówka River, a right tributary of the Wyżnica River. During the years 2011-2013, samples of treated wastewater and water from the river were collected (upstream and downstream of the wastewater discharge point) and subjected to physicochemical analysis and, in 2013, also to microbiological analysis. The study showed that the treated wastewater outflowing from the treatment plant did not have any negative influence on the quality of the water in the receiver. Water from the Urzędówka River met clarity standards for class I waters; only the concentra-tions of total phosphorus and nitrate nitrogen exceeded the limit values for water clarity class II. The studies have shown that waters from the Urzędówka River upstream of the treatment plant contained a huge concentration of E. coli bacteria, fecal coliform bacteria and fecal enterococci, which indicates the impact of other sources of microbiological pollution.

Keywords 
constructed wetland system, wastewater treatment, surface water, sewage receiver, river, water quality

Pełny tekst / Full text
PDF (English)