Katarzyna Wystalska, Jolanta Sobik-Szołtysek, January Bień
Politechnika Częstochowska

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań procesu zeszkliwiania i dewitryfikacji popiołów po spalaniu osadów ściekowych. Pierwszy etap, zeszkliwianie – realizowano z wykorzystaniem plazmy, przekształcając popioły po spalaniu osadów samodzielnie i z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych przemysłu cynku i ołowiu. Zarówno samodzielne przekształcanie popiołów pochodzących z procesu spalania osadów ściekowych jak i popiołów z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych skutkowało otrzymaniem produktu stanowiącego jednolitą, zwartą bryłę, szklistą w przełamie, o budowie amorficznej. Twardość uzyskanych produktów oznaczona w skali Mohsa była na poziomie 6,5. Produkty uzyskane podczas witryfikacji popiołów po spalaniu osadów były bardziej kruche od produktów uzyskanych w prosie witryfikacji popiołów z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych. Analiza termiczna (TG-DSC) uzyskanych produktów pozwoliła stwierdzić, że dodatek dolomitowych odpadów poflotacyjnych spowodował przesunięcie temperatury krystalizacji z poziomu 1096°C (witryfikat z popiołu po spalaniu osadów) do poziomu 870°C (witryfikat z popiołu po spalaniu osadów z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych). Kolejnym etapem badań było wygrzewanie witryfikatów w wyznaczonych temperaturach w celu dewitryfikacji. Przeprowadzona analiza rentgenowska potwierdziła odszklenie produktów – obecność faz o budowie uporządkowanej.

Słowa kluczowe
dewitryfikacja popiołów; osady ściekowe

Pełny tekst
PDF (English)