Paweł Kałduński, Łukasz Bohdal, Jarosław Chodór, Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk
Koszalin University of Technology

Streszczenie
Głównym celem tej publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania obliczeń numerycznych do wyznaczania siły i całkowitej pracy tłoczenia. Minimalizacja nakładu energetycznego jest ważnym elementem w nowoczesnej produkcji masowej, dlatego szybkie wyznaczenie całkowitej pracy pozwala optymalizować proces produkcyjny i zmniejszyć jego szkodliwy wpływ na środowisko. W pracy zestawiono wyniki numeryczne z eksperymentalnymi w celu ich weryfikacji. Potwierdzono, że na poziomie istotności α = 0,05 wyniki symulacyjne są zgodne z eksperymentalnymi. Określono, że na całkowitą pracę tłoczenia ma wpływ profil matrycy i warunki tarcia w obszarze kontaktu narzędzi.

Słowa kluczowe
wytłaczanie, nakład energetyczny, Ansys/Ls-Dyna 

Determination of Energy Expenditure in the Drawing Process in the Aspect of Environment Protection

Key words
deep drawing, energy expenditure, Ansys/Ls-Dyna 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)