Mohamed Helmy Abdel-Aziz*,**, Saud Gutub***, Mohamed Fekry Soliman *,****, Mohamed Bassyouni *,*****
*King Abdulaziz University, Rabigh, Saudi Arabia; **Alexandria University, Egypt; ***King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia; ****Aswan University, Egypt; *****Higher Technological Institute, Tenth of Ramdan City, Egypt

Streszczenie
W pracy badano usuwanie Fe++ za pomocą adsorpcji na osadowo-polimerowych adsorbentach hybrydowych. Osady pobrano z oczyszczalni ścieków komunalnych. Obróbkę termiczną osadu prowadzono w temperaturze 200, 400 i 600°C, w celu poprawy zdolności adsorpcyjnych. Fluorek poliwinylidenu (PVDF) – handlowy polimer – mieszano z osadami w różnych stosunkach masowych. Morfologia powierzchni i struktura chemiczna przetworzonego osadu była badana za pomocą SEM i FTIR. Badane parametry niezależne to: początkowe stężenie Fe++, czas kontaktu, dawka osadu, obróbka termiczna osadu, udział osadu/polimeru w mieszance. W badanych zakresach zmienności parametrów niezależnych, efektywność usuwania Fe++ wzrasta wraz ze wzrostem dawki osadu. Zwiększenie początkowego stężenia Fe++ z 50 do 100 ppm zwiększa skuteczność usuwania o współczynnik wynoszący maksymalnie 1,73. Dalsze zwiększanie stężenia od 100 do 150 ppm, prowadzi do zmniejszenia skuteczności usuwania do 43%. Hybrydowy adsorbent poprawił skuteczność usuwania aż do 63,6%. Dane doświadczalne odpowiadają liniowej izotermie Freundlicha. Adsorpcja Fe++ przez adsorbent osadowy zachodzi poprzez monowarstwę i heterogeniczną powierzchnię. Podkreślono możliwość zastosowania uzyskanych wyników do usuwaniu metali ciężkich ze ścieków przemysłowych.

Słowa kluczowe
metale ciężkie, osady ściekowe, polimery, hybrydowe adsorbenty, izoterma adsorpcji

Removal of Fe++ from Wastewater Using Sludge-polymer Hybrid Adsorbents

Key words 
heavy metals, sewage sludge, polymers, hybrid adsorbents, adsorption isotherm

Pełny tekst / Full text
PDF (English)