Adam Zagubień, Katarzyna Wolniewicz
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
W artykule autorzy podjęli próbę oceny oddziaływania hałasu niskoczęstotliwościowego w typowym domu jednorodzinnym. Zwrócono uwagę na ekspozycję na hałas niskoczęstotliwościowy odbywającą się poza miejscami zdefiniowanymi jako potencjalne zagrożenie takim hałasem. Przedstawiono własne wyniki pomiarów które wskazują, że są możliwości i potrzeby prowadzenia analiz hałasu w szerokim zakresie częstotliwości. Zauważono, że oceny wpływu narażenia oraz poziomy dopuszczalne na hałas niskoczęstotliwościowy powinny dotyczyć nie tylko miejsc pracy ale również miejsc zamieszkania. Ze względu na obowiązujące w różnych krajach na świecie odmienne metody wykonywania pomiarów i ocen oddziaływania hałasu w zakresie niskich częstotliwości, powstają trudności w porównywaniu wyników oraz ustaleniu wspólnej polityki w tym zakresie. Przeprowadzona w pracy ocena wykonana została według kryterium uciążliwości zaproponowanego przez M. Mirowską.
Źródłem dźwięku będącym podstawą analiz w niniejszym artykule były codzienne dźwięki związane z domową aktywnością człowieka. Pomiary wykonano cyfrowym analizatorem i miernikiem poziomu dźwięku oraz drgań SVAN 912AE klasy 1. Zestaw wyposażony był w analizator i rejestrator dźwięku, przedwzmacniacz mikrofonowy SV 01A, mikrofon SV 02/C4L, osłonę przeciwwietrzną oraz kalibrator akustyczny. Pomiary wewnątrz pomieszczeń wykonano w domu jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym. Centralną część domu stanowi otwarty pokój dzienny, a wokół niego zlokalizowane są pozostałe pomieszczenia.
Przeprowadzone analizy hałasu niskoczęstotliwościowego według wybranego kryterium wskazują przekroczenia progu uciążliwości w częstościach środkowych analiz tercjowych powyżej 100 Hz. Ze względu na powszechne występowanie podobnych poziomów hałasu niskoczęstotliwościowego w większości mieszkań wyposażonych w lodówkę, pralkę, zmywarkę, telewizor czy odkurzacz, zaproponowane kryterium może mieć zastosowanie w porze nocnej w celu zachowania komfortu snu. Przeniesienie tego kryterium wprost do analiz hałasu niskoczęstotliwościowego dla pory dziennej skutkowałoby wykluczeniem z użytkowania wielu niezbędnych przedmiotów AGD.
Jednocześnie wykazano, że osoby zatrudnione jako pomoc domowa oraz gospodynie domowe mogą być narażone na hałas niskoczęstotliwościowy podczas wielogodzinnej ekspozycji. Zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń akustycznych w codziennym życiu człowieka pozwala na świadomą identyfikację problemu przez zainteresowanych oraz poprawę jakości wypoczynku i wydajności w pracy.
Prowadzenie łącznie ocen przy zastosowaniu korekcji A i G pozwala pełniej uwzględnić oddziaływanie na organizm człowieka dźwięków w szerszym zakresie częstotliwości..

Słowa kluczowe
poziom ekspozycji na hałas pozazawodowy, poziomy hałasu, pomiary hałasu, infradźwięki, hałas niskoczęstotliwościowy

Home Sources of Low Frequency Noise

Abstract
The authors of the article made an attempt to assess the impact of low frequency noise in a typical detached house. Much attention was paid to low frequency noise exposure in places other than the ones defined as potentially of great risk. There were presented own results of measurements which have proved that it is possible and necessary to carry out analysis of noise in a wide range of frequency. It has been noticed that assessments of impact and permissible levels of low frequency noise should concern not only workplace but also dwellings. Minding the fact that all over the world there are different methods of conducing measurements ad assessments of low frequency noise impact, there are problems in comparing the results and setting up a mutual policy in this topic. The assessment presented in this research was conducted according to arduousness criteria by M. Mirowska.
The sources of sound which was the base of the analyses were the sounds connected with daily human activity. The measurement were made by digital analyser and by the meter of sound and vibration level SVAN 912AE class 1.The set was equipped with the analyser and sound register device and microphonic pre-amplifier SVA, microphone SV02/C4L and a windscreen and acoustic calibrator. The measurements inside the building where made in a detached house with a usable attic. The central part of a house was an open living room with other rooms around it.
Conducted analysis of low frequency noise according to chosen criteria show the exceeding of arduousness threshold in frequencies of middle 1/3 octave analysis above 100 Hz. Minding the fact the similarity of low frequency noise in most homes equipped with a fridge, a washing machine, dishwasher, a TV set or a vacuum cleaner, suggested criteria may be applied in night time in order to keep the sleep comfort. Applying these criteria in analysis during day time would result in excluding all necessary home equipment.
In the same time it has been proved that housewives and other people working for long hours as house cleaners can be exposed to low frequency noise. Increasing social awareness of acoustic threat in everyday life allows us to identify the problem and in the same improve the quality of rest and efficiency at work.
Conducting assessments by applying A and G correction allow to fully assess the impact of sounds of wider frequency on human body.

Keywords 
non-occupational noise exposure level, noise levels, noise measurements, infrasound, low frequency noise

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)