Jarosław Mikielewicz, Witold Rybiński
Institute of Fluid Flow Machinery PAS, Gdańsk

Streszczenie
Opracowany został nowy model umożliwiający obliczenie wpływu podłużnego przewodzenia ciepła w ściance kanalika na wymianę ciepła pomiędzy ścianką a przepływającym czynnikiem w mikrokanale. Zbadany został przypadek ustalonej wymiany ciepła. Znaleziono bezwymiarowe kryterium umożliwiające ocenę ważności wzdłużnego przewodzenia ciepła w ściance. W publikacji przedstawiono porównanie wyników modelu z wynikami przy zaniedbaniu podłużnego przewodzenia ciepła oraz z wynikami innego modelu opracowanego przez Kandlikara. Dodatkowo wykonano porównanie nowego modelu z wynikami eksperymentalnymi innych autorów. Osiągnięto zadawalające rezultaty.

Słowa kluczowe:
podłużne przewodzenie w ściance, konwekcyjna wymiana ciepła, mikrokanał

Influence of Axial Heat Conduction in the Wall on Convective Heat Transfer in the Microchannel

Keywords:
axial conduction in the wall, convective heat transfer, microchannel

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego