Luiza Ochnio, Grzegorz Koszela, Tomasz Rokicki
Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The main purpose of the work is to show the level of air pollution emitted by road transport and its relationship with economic development and transport infrastructure in European Union countries. The study presents the diversity in emissions of road transport by countries, shows the dynamics of changes in this area, determines the relationships between the level of economic development, equipping with road infrastructure and emissions of air pollution in EU countries. The research period concerned the years 2006-2017. The sources of data was EUROSTAT database. The ranking built by means of multidimensional data analysis tools indicated Portugal and Luxembourg as countries with relatively high emissions of air pollutants (group 3), countries with moderate emissions are Bulgaria, Malta, Cyprus and Sweden (group 2).
Analysis of data on the rate of change in emissions and the volume of GDP in EU countries also indicates compliance with the Kuznets environmental curve.

Keywords
road transport, transport infrastructure, air pollution, EU, environmental Kuznets curve, multidimensional data analysis

Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie powietrza w krajach UE

Streszczenie
Celem głównym pracy było porównanie poziomu zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez transport drogowy i jego związku z rozwojem gospodarczym i infrastrukturą transportową w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2017. W pracy przedstawiono zróżnicowanie w emisji zanieczyszczeń przez transport drogowy w krajach UE, ukazano dynamikę zmian w tym zakresie, określono związki i między poziomem rozwoju gospodarczego, wyposażeniem w infrastrukturę drogową, a emisją zanieczyszczeń powietrza. Dane pochodziły z baz i raportów EUROSTAT. Zbudowany za pomocą metod wielowymiarowej analizy danych ranking szeregujący Państwa pod względem emisji związków do atmosfery pochodzących z transportu i uwzględniając infrastrukturę drogową oraz powierzchnię kraju, wskazał na Portugalię i Luksemburg jako kraje o stosunkowo dużej emisji (grupa 3), kraje o umiarkowanej emisji to Bułgaria, Malta, Cypr oraz Szwecja (grupa 2).
Analiza tempa zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wielkości PKB w krajach Unii wskazuje także na zgodność ze środowiskową krzywą Kuznetsa.

Słowa kluczowe
transport drogowy, infrastruktura transportowa, zanieczyszczenie powietrza, UE, środowiskowa krzywa Kuznetsa, wielowymiarowa analiza danych

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)