Agnieszka Maliszewska
Koszalin University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Contemporary systems for removing flue gases and used air should be selected so that there is no risk of accumulation of hazardous and harmful substances in human health. We spend a large part of our lives in our apartments and even relatively low concentrations of harmful substances, that arise during the operation of gas appliances can pose a serious threat to health. The efficiency of air exchange, and thus the concentration of harmful substances in rooms, largely depends on many variables, whose interaction generates a large number of variants. The author of the article set themselves the task of examining the impact of weather conditions on the operation of flue gas exhaust systems and ventilation in rooms with gas appliances.

Keywords
flue gas discharge system, ventilation, chimney draft, wind, indoor gas appliances, air quality

Wpływ warunków atmosferycznych na działanie systemu odprowadzenia spalin i wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi

Streszczenie
Współczesne systemy odprowadzania spalin i zużytego powietrza powinny być tak dobrane, aby w pomieszczeniach nie powstawało ryzyko gromadzenia się substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. W mieszkaniach spędzamy znaczną część swojego życia i nawet stosunkowo niskie stężenia substancji szkodliwych, powstające podczas eksploatacji urządzeń gazowych, stanowić mogą poważne zagrożenie dla zdrowia. Skuteczność wymiany powietrza, a tym samym stężenie szkodliwych substancji w pomieszczeniach w dużej mierze uzależnione jest od wielu zmiennych, których wzajemna interakcja generuje znaczną liczbę wariantów. Autor artykułu postawił sobie za zadanie zbadanie wpływu warunków atmosferycznych na pracę systemów odprowadzenia spalin i działania wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.

Słowa kluczowe
system odprowadzenia spalin, wentylacja, ciąg kominowy, wiatr, urządzenia gazowe w pomieszczeniach, jakość powietrza

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)