Karol Tucki, Remigiusz Mruk, Katarzyna Botwińska, Leszek Mieszkalski, Krzysztof Kulpa
Warsaw University of Life Sciences, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This paper presents a comparison of two approval tests for a passenger car, both the current procedure and its predecessor. The car that was the subject of the study received a roadworthiness certificate based on the NEDC test, however, the emission results were compared with the new test procedure. The analysis showed the significance of the “start-stop” system in the conducted tests, however, assuming the original equipment of the car (active “start-stop” system), the WLTP test showed higher CO2 emissions, which did not exceed the permissible emission standard for this model specified in the relevant regulation.

Keywords
engine, CO2 emission, NEDC, WLTP

Analiza porównawcza homologacyjnych testów jezdnych w kontekście emisji dwutlenku węgla na przykładzie wybranych samochodów osobowych

Streszczenie
Niniejsza praca przedstawia porównanie dwóch testów homologacyjnych dla samochodu osobowego, zarówno aktualnie obowiązującą procedurę jak i jej poprzednika. Samochód, który był obiektem badań, świadectwo dopuszczenia do ruchu otrzymał na podstawie testu NEDC, jednakże porównano wyniki emisji z nową procedurą testową. Dokonana analiza wykazała istotność systemu „start-stop” w przeprowadzonych badaniach, zakładając jednak oryginalne wyposażenie auta (aktywny układ start-stop) test WLTP wykazał wyższą emisję CO2, jednakże nie przekroczyła ona dopuszczalnej dla tego modelu normy emisyjności określonej w stosownych przepisach.

Słowa kluczowe
silnik, emisja CO2, NEDC, WLTP

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)