Marcin Olkiewicz*, Radosław Wolniak**
*Koszalin University of Technology, Poland; **Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This publication presents a case study of responsible environmental management on the example of a Polish organization having the objective of municipal waste management. The results of the conducted analyses allow to conclude that the organization is well prepared to implement an environmental management system compliant with the requirements of ISO 14001:2015 standard. This publication presents and characterises environmental programmes which are implemented by the organization.
The purpose of this publication is to present, on the example of a selected organization, the adaptation to the implementation of the environmental management system compliant with ISO 14001:2015 standard and to analyse the benefits obtained by the organization as a result of implementing the environmental management system. The carried-out surveys suggest that pro-environmental activities undertaken by the organization will bring numerous benefits. The benefits can include, inter alia, increased customer confidence, improved image of the organization and thus an increase in the number of services provided by the company. Environmental performance indicators will be carried out for the assessment of the functioning of the implemented environmental management system. This will allow an effective identification of the areas that require improvement.

Keywords
environmental management, ISO 14001, certification, environmental aspects, management, benefits of certification

Odpowiedzialne zarządzanie pro-środowiskowe w organizacji: studium przypadku

Streszczenie
W publikacji przedstawiono analizę przypadku odpowiedzialnego zarządzania środowiskowego na przykładzie polskiej organizacji zajmującej się gospodarką odpadami komunalnymi. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają na stwierdzenie, że organizacja jest dobrze przygotowana do implementacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001:2015. W publikacji przedstawiono i scharakteryzowano programy środowiskowe jakie są realizowane przez organizację.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie na przykładzie wybranej organizacji dostosowania do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz analiza korzyści uzyskiwanych przez organizację w wyniku wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. Przeprowadzone badania ankietowe sugerują, że działania proekologiczne realizowane przez organizację pozwolą na uzyskanie licznych korzyści. Między innymi mogą one przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów, poprawić wizerunek organizacji jak również w efekcie spowodować wzrost ilości usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo. W celu analizy funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego będzie się prowadzić analizę wskaźników efektywności środowiskowej, które pozwolą na efektywne wskazywanie obszarów możliwej poprawy i ich udoskonalanie.

Słowa kluczowe
zarządzanie środowiskowe, ISO 14001, certyfikat, aspekty środowiskowe, zarządzanie, korzyści certyfikacji

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)