Daniel Zawal, Krzysztof Górski, Katarzyna Kokotowska
Poznań University of Life Sciences, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The paper presents the influence of fine recycled concrete aggregate (RCA) on selected physical and mechanical parameters of cement mortar. RCA was divided into three groups: fine (0/0.25 mm), medium (0.25/1 mm) and the thickest fraction 1/2 mm. The investigations confirmed a significant correlation between the total amount of RCA and the obtained flow for the mixtures and compressive strength. Results showed that the fine RCA should be separated into subgroups as not only total RCA amount but quantity of RCA in each subfraction can have varying influence on mortar properties.

Keywords
fine fractions, recycled concrete aggregate, cement mortar

Wpływ drobnych frakcji kruszywa z recyklingu na wybrane właściwości zapraw cementowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ drobnego kruszywa recyklingowego (ang. RCA) na wybrane parametry fizyczne i mechaniczne zapraw cementowych. Kruszywo podzielono na trzy podgrupy frakcyjne: drobne (f: 0/0,25 mm), średnie (m: 0.25/1 mm) oraz najgrubszą frakcję c: 1/2 mm. Badania potwierdziły istotne powiązanie pomiędzy sumaryczną ilością RCA a uzyskiwanym rozpływem mieszanek i wytrzymałością na ściskanie. Uzyskane rezultaty wskazały również na to, iż w obrębie RCA warto wydzielić podgrupy frakcji, gdyż nie tylko sumaryczna ilość, ale również udział RCA w danej podgrupie może mieć znaczący wpływ na właściwości zapraw.

Słowa kluczowe
drobne frakcje, kruszywo recyklingowe z betonu, zaprawa cementowa

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)