Tomasz Trojanowski
Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The essence of the study is the analysis of managers' attitudes towards the concept of sustainable development carried out on the example of food industry enterprises. The first part of the article contains the purpose of the study and draws attention to the progressive degradation of the natural environment, in which the food industry enterprises also participate. The rest of the article presents the state of the literature on sustainable development issues. The empirical part of the study presents the research methods that have been used in the research, the characteristics of the research sample and the results of own research. Based on the results obtained, conclusions were formulated that were presented in the final part of the study. The article ends with a summary.

Keywords
manager, sustainable development, environmental degradation, food enterprises

Postawy menedżerów wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Streszczenie
Istotą opracowania jest analiza postaw menedżerów wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju przeprowadzona na przykładzie przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. We wstępnie artykułu zawarto cel opracowania oraz zwrócono uwagę na postępującą degradację środowiska naturalnego, w której udział mają także przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. W dalszej części artykułu zaprezentowano stan literatury dotyczącej zagadnień zrównoważonego rozwoju. Empiryczna części opracowania przedstawia metody badawcze, jakie zostały wykorzystanie w przeprowadzonych badaniach, charakterystykę próby badawczej oraz wyniki badań własnych. Na podstawie osiągniętych wyników sformułowano wnioski, które zostały zaprezentowane w końcowej części opracowania. Artykuł kończy podsumowanie.

Słowa kluczowe
menadżer, zrównoważony rozwój, degradacja środowiska, przedsiębiorstwa spożywcze

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)