Maria J. Walery, Izabela Bartkowska, Izabela A. Tałalaj
Bialystok University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This paper describes the optimization studies aime dat analysing the impact of the parameter described by the discount factor on the cost of the system and its structure. The study was conducted on the example of the analysis of medical waste management system in north-eastern Poland, in the Podlaskie Province. The scope of operational research carried out under the optimization study was divided into two stages of optimization calculations with assumed technical and economic parameters of the system. In the first stage, the lowest cost of functioning of the analysed system was generated, whereas in the second one the influence of the input parameter of the system, i.e. the discount factor on the economic efficiency index (E) and the spatial structure of the medical waste management system was determined. With the assumed discount factor in the range of 0.980 to 0.909, the highest cost of the system was achieved at the level of 2332.60 PLN/Mg (increase of economic efficiency index E by ca. 46% in comparison with course 1, with discount factor = 0.980); furthermore, discount factor = 0.909 produced the lowest value of the economic efficiency index, i.e. E = 1164.20 PLN/Mg (a decrease of E by ca. 27% in comparison with course 1).

Keywords
medical waste, transport, disposal of medical waste, discount factor, economic efficiency index

Optymalizacja ekonomiczna systemu przetwarzania odpadów medycznych: studium przypadku województwa podlaskiego

Streszczenie
W artykule opisano badania optymalizacyjne, których celem była analiza wpływu parametru opisanego poprzez współczynnik dyskontowy na koszt funkcjonowania systemu i jego strukturę. Badania przeprowadzono na przykładzie analizy systemu gospodarki odpadami medycznymi w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. Zakres badań operacyjnych, wykonany w ramach studium optymalizacji został podzielony na dwa etapy obliczeń optymalizacyjnych z założonymi parametrami techniczno-ekonomicznymi systemu. W pierwszym etapie wygenerowano najniższy koszt funkcjonowania analizowanego systemu, natomiast w drugim określono wpływ parametru wejściowego systemu, tj. współczynnika dyskontowego (wdysk) na wskaźnik efektywności kosztowej (E) oraz strukturę przestrzenną systemu gospodarowania odpadami medycznymi. Przy założonym współczynniku dyskonta w przedziale od 0,980 do 0,909, najwyższy koszt systemu został osiągnięty na poziomie 2332,60 zł/Mg (wzrost wskaźnika efektywności kosztowej E o ok. 46% w porównaniu z przebiegiem 1, przy założonym wdysk= 0,980), natomiast przy wdysk = 0,909 osiągnięto najniższą wartość wskaźnika efektywności kosztowej E = 1164,20 zł/Mg (spadek E o ok. 27% w stosunku do przebiegu 1).

Słowa kluczowe
odpady medyczne, transport, unieszkodliwianie odpadów medycznych, współczynnik dyskontowy, wskaźnik efektywności kosztowej

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)