Magdalena Orłowska*, Aleksander Szkarowski*, Shirali Mamedov** 
*Koszalin University of Technology, Poland; **St. Petersburg University of Architecture & Civil Engineering, Russia
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The purpose of the work was to perform a numerical analysis enabling to learn the influence of the angle of inclination of a flat partition placed at the plate heat exchanger on the thermal efficiency of the device. It turns out that the inclination of the partition affects this efficiency. Selected systems allowed to capture these changes in the studied range and to visualize them graphically.

Keywords 
radiator, heat transfer coefficient α, convection, inclination

Analiza numeryczna wpływu kąta pochylenia ekranu na intensywność wymiany ciepła od płaskiego wymiennika ciepła w przestrzeni częściowo ograniczonej

Streszczenie
Celem pracy było wykonanie analizy numerycznej umożliwiającej poznanie wpływu kąta pochylenia przegrody płaskiej umieszczonej przy płytowym wymienniku ciepła na wydajność cieplną urządzenia. Okazuje się, że pochylenie przegrody ma wpływ na tą wydajność. Wybrane układy pozwoliły uchwycić te zmiany w badanym zakresie i zobrazować graficznie.

Słowa kluczowe 
grzejnik, współczynnik przejmowania ciepła α, konwekcja, pochylenie

Full text / Pełny tekst
PDF (English)