Agnieszka Wolna-Maruwka, Alicja Niewiadomska, Tomasz Piechota, Krzysztof Karwatka, Agnieszka Anna Pilarska
Poznań University of Life Sciences, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
In spite of the alkaline reaction of onion waste composted together with rye straw and pig manure, these materials can be used as a substrate for the growth of moulds of the Trichoderma genus, with proven phytosanitary properties against plant pathogens. This hypothesis was verified in a laboratory experiment with four variants: a control sample and three vari-ants with two Trichoderma sp. strains (T. atroviride T1 and T. harzianum T3). The isolates were entered into compost indi-vidually or simultaneously (T1 + T3). The research included microbial analyses, in which the survivability of Trichoderma sp. strains was monitored and the total count of moulds and the dehydrogenase activity were estimated. The analyses were made three times: before applying the strains into compost, one month and two months after the inoculation. Apart from that, the type of interaction between autochthonous fungi isolated from mature compost at the beginning of the experiment and the Trichoderma sp. strains was determined. The count of moulds was most reduced and the lowest dehydrogenase activity was observed in the compost with the T. harzianum isolate. Apart from that, the strain also exhibited the strongest adaptive properties to the compost substrate. The T. atroviride isolate proved to be the more effective antagonist of autochthonous moulds isolated on the first day of the ex-periment, including fungi of the Alternaria genus. The pH and moisture content of the substrates proved to be significant factors affecting the growth, proliferation and the antagonistic properties of Trichoderma sp. isolates. The simultaneous inoculation of compost with two Trichoderma sp. isolates resulted in the worst growth and prolif-eration of the Trichoderma sp. strains, although the two isolates were not antagonistic to each other in vitro.

Keywords 
compost, Trichoderma, physicochemical properties, fungi survival test

Zagospodarowanie przekompostowanych odpadów cebulowych w postaci podłoży do namnażania Trichoderma sp.

Streszczenie
Przekompostowane odpady cebulowe wraz ze słomą żytnią i obornikiem świńskim pomimo zasadowego odczynu stanowią podłoże umożliwiające wzrost grzybów pleśniowych z rodzaju Trichoderma, with proven phytosanitary properties against plant pathogens. Hipotezę tę zweryfikowano na podstawie doświadczenia przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych, w którym zastosowano cztery warianty doświadczalne: kontrolny oraz trzy z dodatkiem dwóch szczepów Trichoderma sp. (T. atroviride T1 oraz T. harzianum T3). Izolaty wprowadzano pojedynczo lub oba jednocześnie (T1+T3) do kompostu. Analizy mikrobiologiczne polegające na monitorowaniu przeżywalności wprowadzonych szczepów Trichoderma sp., oszacowaniu ogólnej liczby grzybów pleśniowych oraz aktywności dehydrogenaz przeprowadzono trzykrotnie: przed wprowadzeniem szczepów do kompostu, miesiąc oraz dwa miesiące po inokulacji. Dodatkowo określano rodzaj interakcji zachodzącej między autochtonicznymi grzybami wyizolowanymi z dojrzałego kompostu w momencie zakładania doświadczenia a zastosowanymi szczepami Trichoderma sp..

Wykazano, że największą redukcję grzybów pleśniowych oraz najniższą aktywność dehydrogenaz uzyskano w kompoście, do którego wprowadzono izolat T. harzianum. Niniejszy szczep wykazał ponadto najsilniejsze właściwości adaptacyjne w kompostowym podłożu. Izolat T. atroviride okazał się natomiast skuteczniejszym antagonistą wobec wyizolowanych w dniu zakładania doświadczenia autochtonicznych grzybów pleśniowych, w tym z rodzaju Alternaria. Wartość pH i poziom wilgotności podłoży okazały się istotnymi czynnikami warunkującymi wzrost, namnażanie, jak również właściwości antagonistyczne izolatów Trichoderma sp.

Stwierdzono, że wprowadzając do kompostu jednocześnie dwa izolaty Trichoderma sp. uzyskano najgorszy efekt wzrostu i namnażania się zastosowanych szczepów Trichoderma sp., pomimo, że warunkach in vitro izolaty nie oddziaływały na siebie antagonistycznie.

Słowa kluczowe 
kompost, Trichoderma, właściwości fizyczno-chemiczne, test przetrwania grzybów

Full text / Pełny tekst
PDF (English)