Bartosz Zegardło, Katarzyna Rymuza, Antoni Bombik
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The work presents statistical analysis and comparison of quality parameters of concretes produced using conventional and recycled aggregates. The analysis is the continuation of the authors' previous research. The following properties of aggregates were tested: bulk density, specific density, water absorbability, crushing rate, and concrete properties such as compressive strength and tensile strength as well as compressive strength in a corrosive environment. There were determined statistical differences between the characteristics for all the aggregate and concrete types. The analysis demonstrated that concrete containing red ceramics had significantly the lowest values of compressive strength and tensile strength. Use of sanitary and tile ceramics significantly improved concrete properties. Cluster analysis revealed that concretes containing conventional aggregates (gravel and basalt grit) and tile ceramics were the most similar in terms of all the characteristics (compressive strength, tensile strength, compressive strength in a corrosive environment and Al2O3 and SiO2 contents).

Keywords 

sanitary ceramics, quality parameters, recycled substance, principal component analysis, cluster analysis

Wykorzystanie metod statystycznych do porównania właściwości betonów wytworzonych z odpadów budowlanych

Streszczenie
W pracy przedstawiano statystyczną analizę i porównanie parametrów jakościowych betonów wytworzonych z udziałem kruszyw tradycyjnych i recyklingowych. Analiza ta jest kontynuacją wcześniejszych badań własnych. Analizie statystycznej zostały poddane cechy kruszyw (gęstość objętościową, gęstość właściwa, nasiąkliwość i współczynnik rozkruszenia) oraz cechy betonów (odporność na ściskanie i rozciąganie oraz ściskanie w środowisku korozyjnym). Określono statystyczne różnice pomiędzy cechami dla wszystkich rodzajów kruszyw i betonów. Analiza wykazała, że beton do produkcji którego użyto ceramiki czerwonej odznaczał się istotnie niższymi wartościami odporności na ściskanie i rozciąganie. Zastosowanie ceramiki sanitarnej i glazurniczej w istotny sposób polepszyło właściwości betonów z tych kruszyw. Na podstawie analizy skupień ustalono, że pod względem wszystkich cech (wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie, ściskanie w środowisku korozyjnym, zawartości Al2O3 i SiO2) najbardziej podobne okazały się betony oparte na kruszywach tradycyjnych (żwirowym i bazaltowym) i ceramice glazurniczej.

Słowa kluczowe 
ceramika sanitarna, parametry jakościowe, substancja recyklingowa, analiza składowych głównych, analiza skupień

Full text / Pełny tekst
PDF (English)