*Marcin Niemiec, *Maciej Kuboń, *Monika Komorowska, **Natalya Kuzminova, *Jakub Sikora, *Anna Szeląg-Sikora
*University of Agriculture, Krakow, Poland; **Institute of Marine Biological Research A.O. Kovalevsky named, Russian Academy of Sciences
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The objective of the paper was to assess the trace elements content (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni and Pb) in gills, muscles, gonads and liver in two fish species from two bays (Karantinna and Balalaklava) in the region of Sevastopol. Concentration of the investigated elements in the obtained solutions and water were determined with the absorption atomic spectrometry method with electro-thermal atomization. Levels of heavy metals differed in two locations. Differences due to fish species were slight. Water from both locations included the investigated elements in the amounts that indicated anthropogenic en-richment. Concentration of the investigated elements in fish liver was in the order from the lowest Pb<cd<cr<mn<ni<cu

Keywords 
trace elements, bioaccumulation, fish, sea bays, Sevastopol

Zawartość Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni i Pb w wodzie oraz wybranych organach ryb z gatunku Pysoń wygrzbiecony Spicara maena L. oraz Mezgit Merlangius euxmus L. z Zatoki Karantinna i Bałakława w rejonie Sewastopola

Streszczenie
Celem pracy była ocena zawartości pierwiastków śladowych (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni i Pb) w skrzelach, mięśniach, gonadach i wątrobie w dwóch gatunkach ryb pochodzących z dwóch zatok (Karantinna i Bałakława) zlokalizowanych w okolicach Sewastopola. Stężenie badanych pierwiastków w uzyskanych roztworach oraz w wodzie oznaczono metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną. Poziomy metali ciężkich różniły się pomiędzy obydwiema lokalizacjami. W mniejszym zakresie zaobserwowano zróżnicowanie ze względu na gatunek ryb. Woda z obydwu lokalizacji zawierała badane pierwiastki w ilościach wskazujących na antropogeniczne wzbogacenie. Concentration of the investigated elements in fish liver was from the lowest Pb<Cd<Cr<Mn<Ni<Cu<Fe. W przypadku gonad, zawartości kształtowały się w kolejności Cd<Pb<Mn<Cr<Ni<Cu<Fe, natomiast w mięśniach i skrzelach odpowiednio Cd<Pb<Cr<Mn<Cu<Ni<Fe i Cd<Pb<Cr<Cu<Ni<Mn<Fe. Stwierdzone zawartości wszystkich badanych pierwiastków w poszczególnych organach ryb były charakterystyczne dla ekosystemów przekształconych antropogenicznie. Nie stwierdzono przekroczenia wartości krytycznych stężenia badanych metali w mięśniach ryb, z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania na cele spożywcze.

Słowa kluczowe 
pierwiastki śladowe, bioakumulacja, ryby, zatoki morskie, Sewastopol

Full text / Pełny tekst
PDF (English)