Jakub Nieć, Paweł Zawadzki, Tomasz Kałuża
University of Life Sciences in Poznan, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The article presents the results of a simulation of groundwater flow in the near vicinity of a small storage reservoir, Strużyna. The calculations of water flow in the porous area were conducted using HYDRUS 2D/3D software. The extent of the reservoir’s influence on the groundwaters in steady flow conditions was determined. The results were compared with field monitoring data. The field measurements confirmed the negligible impact of precipitation on groundwater level. It was found that the permeability of bottom reservoir has a significant impact on the extent of the reservoir influence. Increasing the groundwater level with simultaneously removal of low permeable soil created a flood risk to buildings near the reservoir. As a result the probable cause of fundament inundation in the near vicinity was indicated.

Keywords 
HYDRUS 2D/3D, seepage velocity, low-permeability blanket

Symulacje numeryczne zmian wód gruntowych na przykładzie zbiornika Strużyna

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepływu wód gruntowych w pobliżu niewielkiego zbiornika retencyjnego Strużyna. Obliczenia przepływu wody w obszarze porowatym przeprowadzono za pomocą oprogramowania HYDRUS 2D/3D. Określono zasięg oddziaływania zbiornika na wody gruntowe w warunkach stałego przepływu. Wyniki zostały porównane z pomiarami terenowymi, wskazały m.in. pomijalny wpływ deszczu na poziom wód gruntowych. Stwierdzono, że poziom uszczelnienia dna zbiornika ma istotny wpływ na wody gruntowe w jego otoczeniu. Zwiększenie poziomu piętrzenia przy jednoczesnym usunięciu z dna i ścian bocznych zbiornika gruntów o niskiej przenikalności stworzyło zagrożenie podtopieniem dla budynków zlokalizowanych w pobliżu zbiornika. W rezultacie wskazano prawdopodobną przyczynę zalania fundamentów w najbliższym otoczeniu.

Słowa kluczowe 
HYDRUS 2D/3D, prędkość filtracji, warstwa uszczelniająca

Full text / Pełny tekst
PDF (English)