Robert Matysko*, Marcin Lackowski*, Edward Krzemiński**
*Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, PAN, Gdańsk; **Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki sp. z. o.o., Ostrów Wielkopolski

Streszczenie
W artykule opisano nową konstrukcję zaworu kulowego zintegrowanego z kryzą pomiarową wielootworową. Innowacyjna konstrukcja tego zaworu pozwala albo na odcinanie przepływu albo pomiar strumienia objętości przepływającego płynu (biogaz, powietrze). W artykule przedstawiono metodykę określania wartości wydatku objętościowego oraz współczynnika wymiarowego KV zaworu zintegrowanego z kryzą pomiarową wielootworową. Przedstawiono również wyniki badań oraz obliczeń wartości wydatku objętościowego uzyskanego z zaworu zintegrowanego z kryzami wielootworowymi. Zbadano stabilność pomiaru wydatku objętościowego w odniesieniu do wartości referencyjnej. Porównano stabilność pomiaru wydatku dla kryzy wielootworowej oraz jednootworowej zainstalowanej w zaworze. Określono KV tego zaworu z zainstalowaną oryginalną kryzą wielootworową. Proponowane rozwiązanie zaworu z systemem pomiarowym może być implementowane w instalacjach biogazowych oczyszczalni ścieków zarówno do pomiaru jak i odcinania przepływu biogazu.

Słowa kluczowe
zawór kulowy, kryza wielootworowa, charakterystyka zaworu, spadek ciśnienia na zaworze

Tests of a Ball Valve Integrated with the Orifice Measuring System

Abstract
This paper describes a new design of a ball valve integrated with multi-hole measuring orifice. The innovative design of this valve allows simultaneous cutting off the flow or measuring volumetric flow rate of the fluid (air) flowing through. The article presents methodology for determining the value of the volumetric flow rate and dimension factor  of the valve integrated with multi-hole measuring orifice. It shows also research and calculations results of volumetric flow rate values obtained from the valve integrated with multi-hole measuring orifices. Stability of the volumetric flow rate measurement in relation to the reference value was examined. Stability of the volumetric flow rate measurement for the multi-hole and single-hole measuring orifices installed in the valve was compared.  of the valve with installed original multi-hole measuring orifice was determined. The proposed solution of a valve with a measuring system can be implemented in biogas installations of sewage treatment plants for both measuring and shutting off biogas flow.

Keywords 
ball valve, multi-hole orifice, valve characteristics, valve pressure drop

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)