Ewa Dacewicz, Grzegorz Kaczor, Piotr Bugajski
Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ miąższości warstwy filtracyjnej w filtrze piaskowym o przepływie pionowym na jakość oczyszczonych ścieków bytowych. Miąższość warstw w poszczególnych kolumnach wyniosła 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm oraz 90 cm. Badania efektywności usuwania związków organicznych oraz zawiesiny ogólnej wykonywano w warunkach zwiększającego się obciążenia hydraulicznego w zakresie od 20 dm3.m-2.d-1 do 80 dm3.m-2.d-1. Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków bytowych w filtrze piaskowym o wysokości warstwy filtracyjnej 15 cm pozwoliło na uzyskanie bardzo niskich wartości BZT5 (średnio 8,7 mg O2.dm-3). Skuteczność zmniejszenia BZT5 w tym filtrze ukształtowała się na poziomie 96,4%. W przypadku ChZTCr zauważono wraz ze zmniejszaniem się wysokości złoża filtracyjnego wyraźny wzrost jego średniej wartości od 54,7 mg O2.dm-3 do 175,9 mg O2.dm-3. Dla miąższości warstwy filtracyjnej równej 90 cm średnie usunięcie ChZTCr wyniosło 85,5%, natomiast zastosowanie złoża o miąższości 15 cm pozwoliło na średnie zmniejszenie ChZTCr o ponad 53%. Zawiesina ogólna była usuwana w zakresie od 25,7 mg.dm-3 do 29,6 mg.dm-3 niezależnie od wysokości złoża filtracyjnego. Średnia skuteczność zmniejszenia tego wskaźnika wyniosła 72,9%.

Słowa kluczowe
filtr piaskowy o przepływie pionowym, miąższość, ścieki bytowe

Impact of Selected Thicknesses of Vertical Sand Filters on the Quality of Treated Domestic Wastewater

Abstract
The paper presents the influence of the thickness of the filtration layer in the vertical flow sand filter on the quality of treated domestic wastewater. The thickness of the layers in individual columns was 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm and 90 cm. Studies on the removal efficiency of organic compounds and total suspended solids were carried out in the conditions of increasing hydraulic load within the range from 20 dm3.m-2.d-1 to 80 dm3.m-2.d-1. It was found that the treatment of domestic sewage in the sand filter with the height of filtration layer of 15 cm, allowed to obtain very low  BOD5 (on average 8.7 mg O2.dm-3). The efficiency of reducing BOD5 in this filter was at the level of 96.4%. In the case of CODCr, a significant increase in its mean value – from 54.7 mg O2.dm-3 to 175.9 mg O2.dm-3 – was observed with the decreased height of the filter bed. For the thickness of the filtration layer equal to 90 cm, the average removal of CODCr was 85.5%, whereas the use of 15 cm thick filtration bed allowed for an average reduction of CODCr by over 53%. The total suspended solids were removed in the range from 25.7 mg.dm-3 to 29.6 mg.dm-3 regardless of the height of the filter bed. The mean reduction effectiveness of this indicator was 72.9%.

Keywords 
vertical sand filter, thickness, domestic wastewater

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)