Sławomira Hajduk
Politechnika Białostocka

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena stanu wykorzystania instrumentów planistycznych sytemu zarządzania przestrzennego w realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz stopnia zróżnicowania w poszczególnych miastach wojewódzkich. W pracy zastosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Wskaźniki udziału MPZP i liczby wydawanych DoWZ najlepiej charakteryzują system zarządzania przestrzennego. Gdańsk i Lublin są miastami, które korzystnie realizują ideę ZR. Natomiast w Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie koniecznie należy zintensyfikować prace planistyczne.

Słowa kluczowe
zarządzanie miastem, plan zagospodarowania przestrzennego, ISO37120, ład przestrzenny

Instruments of Spatial Management in the Context of Sustainability – a Multi-Dimensional Comparative Analysis of the Regional Cities

Abstract
The paper aims to assess the use of planning instruments of the spatial management system in the implementation of the idea of sustainability and their diversification in individual regional cities. The work uses the methods of multidimensional comparative analysis. The share of MPZP and the number of publisher DoWZ are the best characterize of the spatial management system. Gdańsk and Lublin are the cities which the best implement the idea of ZR. Zielona Góra, Łodź, Kielce and Rzeszów are cities that should necessarily intensify planning work.

Keywords 
city management, local spatial development plan, ISO37120 norm, spatial order

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)