Paweł Biedka
Bialystok University of Technology

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań skuteczności procesu koagulacji w usuwaniu zanieczyszczeń z podczyszczonych biologicznie odcieków pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych. Odcieki podczyszczone biologicznie charakteryzowały się niskim stężeniem NH4+–N (16,08 mg N L‑1), oraz TKN (167,8 mg N L‑1). Zawartość substancji organicznej wyrażonej jako BZT5 wynosiła 50 mg O2 L-1, stężenie związków organicznych trudno rozkładalnych ChZT wynosiło 3390 mg O2 L-1. Proces koagulacji prowadzono w warunkach laboratoryjnych, przy zastosowaniu zmiennych dawek koagulantów glinowych: polyaluminium chloride, aluminium sulfate, sodium aluminate oraz żelazowego: iron (III) chloride. Maksymalne dawki wynosiły 0,8-1,0 g Me L-1. pH procesu utrzymywało się w granicach 5,93-6,97. Efekt usunięcia substancji organiczniej (ChZT) uzyskano na poziomie 60-63% dla koagulantów glinowych oraz 37% dla iron (III) chloride. Zmniejszenie barwy nastąpiło o 90%, a zawartość fosforu całkowitego obniżona została maksymalnie o 97%.

Słowa kluczowe
odcieki, oczyszczanie biologiczne, koagulacja

Effectiveness of Coagulation in Contaminants Removal from Biologically Treated Landfill Leachate

Abstract
The effectiveness of the coagulation process in removing contaminants from biologically treated leachates from a municipal waste landfill was investigated. The biologically treated leachates were characterized by a low concentration of NH4+-N (16.08 mg N L‑1), and TKN (168 mg N L‑1). The organic matter concentration, expressed as BOD (Biological Oxygen Demand) was 50 mg O2 L-1, the concentration of hard-to-break COD (Chemical Oxygen Demand) organic compounds was 3390 mg O2 L-1. The coagulation process was carried out in laboratory conditions, using variable doses of aluminium coagulants: polyaluminium chloride, aluminium sulphate, sodium aluminate and iron: iron (III) chloride. The maximum doses were 0.8-1.0 g Me L-1. The process was maintained between 5.93-6.97. The removal effect of the organic matter (COD) was obtained at 60-63% for aluminium coagulants and 37% for iron (III) chloride. The colour reduction occurred in 90% and the total phosphorus concentration was reduced to a maximum of 97%.

Keywords 
leachate, biological treatment, coagulation

Pełny tekst / Full text
PDF (English)